Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi

Na temelju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2019. godinu (Klasa: 550-01/18-01/08, Urbroj: 2125/11-03-18-02, od 18.12.2018.godine) te članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18), a u skladu s osiguranim sredstvima u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu, općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

O D L U K U
o jednokratnoj novčanoj pomoći
za opremu novorođenčadi
u 2019. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Plitvička Jezera dodjeljuje jednokratnu novčanu pomoć za novorođenu djecu s područja općine Plitvička Jezera, rođenu u 2019. godini i to:
– 5.000,00 kn za prvo novorođeno dijete,
– 5.500,00 kn za drugo novorođeno dijete,
– 6.000,00 kn za treće novorođeno dijete
odnosno za svako slijedeće rođeno dijete po 500,00 kn više.

Članak 2.

Pravo na iznose iz članka 1. ove Odluke ostvaruje se kada bar jedan od roditelja novorođenog djeteta ima stalno mjesto prebivališta na području općine Plitvička Jezera.

Članak 3.

Za ostvarivanje prava iz ove Odluke roditelji su dužni uz zahtjev dostaviti:
– dokaz o prebivalištu na području općine Plitvička Jezera za roditelje,
– dokaz o prijavi prebivališta na području općine Plitvička Jezera za dijete,
– rodni list djeteta,
– broj tekućeg računa.
Zahtjev se dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera.

Članak 4.

Nakon provedenog postupka Jedinstveni upravni odjel izdaje rješenje o odobrenju za isplatu novčane pomoći za novorođeno dijete, a isto se dostavlja roditeljima i Odsjeka za proračun, financije i računovodstvo.
Isplata sredstava za novorođenu djecu vršiti će se jednokratno u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na tekući račun roditelja.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi u 2015. godini (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 32/14 i 3/16).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici i u Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera.

Klasa: 402-08/19-01/05
Ur.broj: 2125/11-01/01-19-01
Korenica, 02.01.2019. godine

Općinski načelnik:
Ante Kovač