Odluka o korištenju kombi vozila

KLASA: 406-01/19-01/01

URBROJ: 2125/11-02/02-18-01

Korenica, 02.01.2019.god.

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 22/13) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18) općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

ODLUKU
o korištenju kombi vozila

I. OPĆI UVJETI

Članak 1.

Ovom Odlukom o korištenju kombi vozila (u daljnjem tekstu: Odluka) uređuje se način korištenja kombi vozila, registarske oznake i broja: GS947-DF u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za potrebe udruga sa područja Općine Plitvička Jezera.

Članak 2.

Pravo korištenja kombi vozila imaju udruge registrirane na području Općine Plitvička Jezera, koje svojim radom, zalaganjem i djelovanjem doprinose razvoju, unapređenju i promoviranju Općine Plitvička Jezera.
Općina Plitvička Jezera daje kombi vozilo na korištenje, a sve troškove goriva, cestarine i druge ostvarene troškove snosi udruga kojoj je odobreno korištenje kombi vozila.

II. ZAHTJEV ZA KORIŠTENJE KOMBI VOZILA

Članak 3.

Zahtjev za korištenje kombi vozila podnosi se pisanim putem na e-mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili osobno u pisarnici Općine, a koji zahtjev se dostavlja osobi koja je zadužena za kombi vozilo u Općini Plitvička Jezera.
Zahtjev se podnosi najkasnije 3 (tri) dana prije datuma korištenja vozila.
U slučaju postojanja više zahtjeva za korištenjem vozila u istom terminu ili se termini preklapaju, pravo prvenstva korištenja se određuje slijedom prioriteta kako je navedeno:
NAMJENA – prednost prijevoza sportaša na službena natjecanja;
KATEGORIJA SPORTAŠA – prednost imaju sportaši kategorije seniora i mlađih dobnih skupina;
UČESTALOST – temeljem evidencije prednost imaju udruge koje su manje puta koristile vozilo u proteklih 6 mjeseci;
UDALJENOST – prednost se daje udrugama koje vozilo koriste za duže putovanje.
III. OBAVEZE KORISNIKA VOZILA

Članak 4.

Korisnik prilikom preuzimanja vozila prihvaća slijedeće obaveze: vozilo koristiti pažnjom dobrog gospodara, te isto vratiti uredno i u ispravnom stanju, obavezan je prije polaska u potpunosti ispuniti putni nalog u dijelu koji se odnosi na relaciju puta, vozača i upisati sve putnike poimence, odgovara za sve postupke i događaje tijekom korištenja vozila od polaska do predaje vozila Općini Plitvička Jezera kao i za eventualne kazne za prometne prekršaje, vozač je obavezan putni nalog potpisati prije polaska.
Korisnik koji će prevoziti maloljetne putnike dužan je pribaviti potrebne suglasnosti od roditelja, a takve putnike isključivo mora voziti predsjednik udruge ili osoba koju on ovlasti, te je osobnog odgovoran za sigurnost djece.
Članak 5.
Prilikom vraćanja vozila Općini Plitvička Jezera potrebno je: da je vozilo neoštećeno, da je spremnik goriva pun, da je vozilo uredno, da je putni nalog ispravno i u potpunosti popunjen, uključujući i završno stanje brojača prijeđenih kilometara.
Članak 6.
U slučaju da korisnik odustane od korištenja vozila, dužan je to dojaviti Općini Plitvička Jezera najkasnije (2) dva dana prije zatraženog termina korištenja.
U slučajevima kada nastupe okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti o odustajanju je potrebno obavijestiti Općinu Plitvička Jezera makar i jedan dan prije zatraženog termina, što može utjecati na smanjenje sankcije.

IV. SANKCIJE

Članak 7.

Udruzi koja vrati vozilo, a nije u potpunosti popunila spremnik goriva trošak će se nadokanditi iz njihovih sredstava u Proračunu Općine Plitvička Jezera i imat će zabranu korištenja vozila u slijedećih 6 mjeseci.
Udruga koja napravi isti propust u slijedećih godinu dana od isteka kazne iz stavka 1. ovog članka, sankcionirat će se zabranom korištenja vozila na rok od godine dana.

Članak 8.

Udruzi koja u zahtjevu istakne krive podatke, radi stjecanja prava prvenstva korištenja, zabranit će se korištenje vozila u slijedećih 6 mjeseci.

Članak 9.

Udruzi koja ne obavijesti Općinu Plitvička Jezera o odustajanja od korištenja vozila, zabranit će se korištenje vozila u slijedećih 6 mjeseci, a ako je obavijest o odustajanju stigla u roku manjem od 3 (tri) dana prije termina zatraženog korištenja vozila, zabrana će trajati 2 mjeseca.

Članak 10.

Udruga koja samovoljno ustupi vozilo trećim osobama ili subjektima, zabranit će se korištenje vozila u slijedećih godinu dana.

V. POSTUPANJA U SLUČAJU PROMETNE NEZGODE

Članak 11.

U slučaju da vozilo bude sudionik u prometnoj nesreći, vozač je obavezan postupiti u skladu sa važećim zakonskim propisima, te na licu mjesta o nesreći obavijestiti policiju.
Udruga koja je dobila vozilo na korištenje, odgovorna osoba udruge i vozač dužni su na vlastiti trošak organizirati prijevoz oštećenog vozila do ovlaštenog servisera.

Članak 12.

U slučaju da je vozač vozila skrivio prometnu nezgodu, vozilo će se popraviti na račun kasko osiguranja, temeljem važeće police kasko osiguranja, osim ako se isto ne može ostvariti krivnjom vozača, a prema uvjetima iz police kasko osiguranja (npr. alkoholiziranost vozača i sl.). U tom slučaju troškove popravka vozila snosit će udruga koja je vozilo tražila na korištenje, odnosno odgovorna osoba udruge i vozač.

Članak 13.

Ova Odluka primjenjuje se od 01.01.2019.godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“ i na web stranici Općine Plitvička Jezera.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Kovač