Odluka o poništenju postupka javne nabave

Temeljem članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18 i «Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera» br. 2/19), te članka 19. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 7/18), u svezi članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi:

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 1.

I. NARUČITELJ I PREDMET NABAVE ZA KOJI SE DONOSI ODLUKA O PONIŠTENJU

Poništava se postupak jednostavne nabave naručitelja Općine Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, OIB: 58932233075 (u daljnjem tekstu: Naručitelj), evidencijski broj nabave: RAD-32/2019, za predmet nabave: „Izgradnja mosta u Selu Plitvice“, procijenjene vrijednosti 470.000,00 kn (bez PDV-a).

II. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PONIŠTENJA

Članak 2.

Obavješću o pokretanju postupka jednostavne nabave, klasa: 406-02/19-01/05, ur.broj: 2125/11-01/01-19-01, od 31.05.2019. godine, imenovani su ovlašteni predstavnici Naručitelja za provedbu postupka nabave jednostavne vrijednosti za „Izgradnju mosta u Selu Plitvice“.

Poziv za dostavu ponuda je dana 31.05.2019. godine dostavljen slijedećim gospodarskim subjektima:

  • CLASS PROJEKT d.o.o., Domovinskog rata 2, Zadar,
  • LOKOR d.o.o., Šatorska 24, Zagreb,
  • KALI GRADNJA d.o.o, Put Vele Luke 71, Kali.

U otvorenom roku do 13.06.2018. godine do 12.00 sati pristigle su tri (3) ponude i to ponuditelja:

  • KALI GRADNJA d.o.o, Put Vele Luke 71, Kali,
  • LOKOR d.o.o., Šatorska 24, Zagreb,
  • CLASS PROJEKT d.o.o., Domovinskog rata 2, Zadar

Budući da pristigle ponude ne udovoljavaju uvjetima iz Poziva za dostavu ponude, ovlašteni predstavnici Naručitelja predložili su donošenje Odluke o poništenju sukladno članku 19. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 7/18), a u svezi članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16).

Naime, sve ponude pristigle od strane gore navedenih ponuditelja nepravilne su iz razloga što ne udovoljavaju uvjetima iz poziva odnosno ne sadržavaju svu traženu dokumentaciju za nadmetanje i to prije svega jamstvo za ozbiljnost ponude (točka 11.1. Poziva), te se kao takve odbijaju.

III. ROK U KOJEM ĆE SE POKRENUTI NOVI POSTUPAK

Članak 3.

Novi postupak za isti predmet nabave pokrenuti će se u roku od deset (10) dana od izvršnosti ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Naručitelja.

 

KLASA: 406-02/19-01/05

URBROJ: 2125/11-01/01-19-08

Korenica, 28. lipnja 2019. godine

 

 

 

                                                                                                          Načelnik Općine:

                                                                                                          Ante Kovač, v.r.