Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18 i 08/18), te članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 7/18), u svezi članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16), Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

O PONIŠTENJU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 1.

  1. NARUČITELJ I PREDMET NABAVE ZA KOJI SE DONOSI ODLUKA PONIŠTENJU

Poništava se postupak jednostavne nabave naručitelja Općine Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja br.6, 53230 Korenica, OIB: 58932233075 (u daljnjem tekstu: Naručitelj), evidencijski broj nabave: 49-2018-RO, za nabavu pod nazivom „Bicikli – projekt Zaželi“, koja se provodi za potrebe provođenja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena na području općine Plitvička jezera“, UP.02.1.1.05.0152,  koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Ljudski potencijali“ 2014-2020.

  1. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA PONIŠTENJA

Članak 2.

Odlukom Načelnika Općine Plitvička Jezera, klasa: 406-02/18-01/03, ur.broj: 2125/11-01/01-18-03, od 01.08.2018.godine, osnovano je stalno Stručno povjerenstvo za provedbu postupaka jednostavne nabave koje je sastavilo Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba u postupku jednostavne nabave pod nazivom „Bicikli – projekt Zaželi“

 

Poziv za dostavu ponuda objavljen je na web stranici Općine Plitvička Jezera dana 30.08.2018. godine, te je istoga dana upućen na tri adrese i to:

 

Budući da do 05.09.2018. godine do 12.00 sati koji dan je određen kao krajnji rok za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda, Stručno povjerenstvo Naručitelja predložilo je donošenje Odluke o poništenju sukladno članku članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 7/18),  a u svezi članka 303. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16).

  • ROK U KOJEM ĆE SE POKRENUTI NOVI POSTUPAK

Članak 3.

Novi postupak za isti predmet nabave pokrenuti će se po izvršnosti ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave, a objavit će se na internetskoj stranici (www.plitvicka-jezera.hr).

 

 

                                                                                                          Načelnik Općine:

                                                                                                          Ante Kovač v.r.