Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik Ličko-senjske županije” br. 3/18, 8/18 i Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19), a u vezi sa člankom 141. stavak 1. točkom 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10., 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

O D L U K U

o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola
za školsku godinu 2019/2020

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera u školskoj godini 2019/2020.

Članak 2.

Prijevozom učenika srednjih škola Općine Plitvička Jezera, u smislu ove Odluke, smatra se putnički javni linijski prijevoz na odobrenim linijama prijevoznika autobusom koji se obavlja od mjesta prebivališta do mjesta školovanja (u daljnjem tekstu: prijevoz učenika).

Članak 3.

Pravo na sufinanciranje troškova prijevoza imaju učenici srednjih škola koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da imaju prebivalište na području Općine Plitvička Jezera,
– da su redovno upisani u srednju školu na području Republike Hrvatske,
– da im je udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta školovanja 5 i više kilometara,
– da svakodnevno putuju od mjesta prebivališta u školu ili na redovitu učeničku praksu, sredstvima redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobusom).
Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne ostvaruje učenik koji je smješten u učeničkom domu ili za vrijeme trajanja školske godine stalno boravi u istom mjestu (naselju) njegova školovanja.
Pravo sufinanciranja troškova prijevoza ne može ostvariti učenik kojem se troškovi prijevoza su/financiraju po drugoj osnovi (npr. socijalni program).

Članak 4.

Općina će sufinancirati dio cijene mjesečne učeničke karte koji se ne sufinancira temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“, broj 81/19), i to u omjeru od 50% od dijela cijene mjesečne učeničke karte koju ne sufinancira nadležno Ministarstvo, dok će u ostatku cijene mjesečne učeničke karte sudjelovat roditelji učenika.
Sufinanciranje troškova prijevoza temeljem ove Odluke ostvaruje učenik pri kupnji mjesečne učeničke karte kod javnog prijevoznika uz predočenje potvrde škole o upisanom razredu u školskoj 2019/2020. godinu.
U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019/2020. održava dio mjeseca, sufinancirat će se mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu, uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.
Za ovu namjenu u 2019.g. Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 75.000,00 kuna, te će se sredstva za tu namjenu planirati i u Proračunu za 2020. godinu.

Članak 5.

Sa prijevoznicima koji će vršiti predmetni prijevoz sklopit će se ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza učenika, kojim će se urediti svi odnosi između prijevoznika i Općine Plitvička Jezera.

Članak 6.

Popis učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza temeljem izdanih potvrda učenicima, Općini Plitvička Jezera dostavlja prijevoznik prilikom ispostave mjesečne fakture za sufinanciranje prijevoza.
Popis treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika, naziv škole i razred koji pohađa, adresu prebivališta, relaciju s brojem km na kojoj se prevozi, punu cijenu mjesečne karte, iznos subvencija u skladu s člankom 3. ove Odluke, te iznos doplate roditelja od
ukupne cijene. Korisnik prava na sufinanciranje prijevoza dužan je o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje tog prava odmah obavijestiti Općinu Plitvička Jezera.

Članak 7.

Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera”, te na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera, a primjenjuje se od 09. rujna 2019. godine.

Općinski načelnik:
Ante Kovač

  • Odluka o sufinanciranju prijevoza (09.09.2019.)