Oglas o prijmu u službu na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova u projektu ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza II

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji  radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 21/18 i Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera broj: 11/20), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020.“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351. i Odluke općinskog načelnika o pokretanju postupka prijma u službu na određeno vrijeme putem oglasa (KLASA: 112-03/21-01/01, URBROJ: 2125/11-02/01-21-01) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

OGLAS

o prijmu u službu na određeno vrijeme

zbog obavljanja privremenih poslova  u projektu

ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza II

 

 1. u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera

– viši stručni suradnikvoditelj projekta – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

UVJETI:

 • magistar ili stručni specijalist pravne, ekonomske ili humanističke struke
 • najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni ispit,

Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

Sukladno čl.14. Zakona osoba koja ima iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

 1. u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera,

referent – asistent na projektu- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

UVJETI:

 • srednja stručna sprema pravne, ekonomske ili humanističke struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen državni ispit.

Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

Sukladno čl.14. Zakona osoba koja ima iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

 

Utvrđuje se probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17 i 98/19), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testa i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

 

Na web-stranici: www.plitvicka-jezera.hr biti će dostupan opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja kao i ostale informacije o oglasnom postupku.

Vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata objavit će se na web stranici Općine Plitvička Jezera najmanje 5 dana prije održavanje provjere.

 

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO i preslika ugovora o radu/rješenja o rasporedu i sl.)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)
 • vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.),
 • dokaz o radu i osposobljenosti za izradbu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije.

 

Urednom prijavom će se smatrati prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat/kinja koji bude izabran/a dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

 

Prijave se podnose u Jedinstveni upravni odjela Općine Plitvička Jezera u roku od 8 dana od objave oglasa kod nadležne službe zapošljavanja, na adresu: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, TRG SV. JURJA 6, 53230 KORENICA, s naznakom „Prijava na oglas o prijmu u službu“ , a kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u skladu sa Zakonom a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

 

KLASA: 112-03/21-01/01

URBROJ: 2125/11-02/01-21-02

Korenica, 07.01.2021. godine

 

PROČELNICA JUO:

Klara Orlić, spec.admin.publ.