Oglas za zapošljavanje

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 4/13 i 8/14), v. d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasno ploči Općine Plitvička Jezera objavljuje

OGLAS
o prijmu službenika na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
zbog povećanog opsega poslova

 1. u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera
  – Viši stručni suradnik- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova.

  UVJETI:
  – magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke,
  – najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  – položen državni stručni ispit,
  – poznavanje rada na računalu.

  Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11- u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

 2. u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera, Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti
  – referent za stambenu djelatnost- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci zbog povećanog opsega poslova.

  UVJETI:
  – srednja stručna sprema ekonomskog smjera,
  – najmanje jedna godina iskustva na odgovarajućim poslovima,
  – položen državni stručni ispit
  – poznavanje rada na računalu.

  Pored navedenih uvjeta osobe moraju imati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11- u daljnjem tekstu: Zakon), a u službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i .16. Zakona.

Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnom zakon, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tome priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate te dokaz da je nezaposlen.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testa i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na Oglas.

Područja te pravni i drugi izvoru za pripremanje kandidata za provjeru su: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,36/09,150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Zakon o općem upravom postupku (NN br. 47/09), Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13).

Vrijeme prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata će se objaviti na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr najmanje 5 dana prije održavanje provjere.
Utvrđuje se probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
 • presliku osobne iskaznice
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)
 • vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.).

Urednom prijavom će se smatrati prijava koja sadrži sve podatke i priloge naveden u oglasu.
Kandidat/kinja koji bude izabran dužan je priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Prijave se podnose u Jedinstveni upravni odjela Općine Plitvička Jezera u roku od 8 dana od objave oglasa kod nadležne službe zapošljavanja, na adresu: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, TRG SV. JURJA 6, 53230 KORENICA, s naznakom „Prijava na oglas o prijmu službenika u službu“ , a kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u skladu sa Zakonom a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA