Općinski načelnik

nacelnik_2

BIOGRAFIJA NAČELNIKA

Ja sam Ante Kovač.

Rođen sam 28. studenog 1971. godine u Livnu. Osnovnu školu pohađao sam u Livnu, te sam se stjecajem okolnosti preselio u Osijek, gdje nastavljam pohađanje Osnovne škole u Višnjevcu u Osijeku.

Srednju školu sam završio u Zagrebu, u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Fakultetsko obrazovanje stekao sam također u Zagrebu, pohađajući Filozofski fakultet u Zagrebu.

Prijavljujući se na različite natječaje za posao, prijavio sam se i na natječaj koji je bio raspisan u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Korenici. Tako sam se našao u Korenici od 2005. godine, gdje sam 12 godina radio kao nastavnik hrvatskog jezika.

Sretno sam oženjen i otac dviju prekrasnih djevojčica.

U želji da pomognem mještanima Općine Plitvička Jezera, kandidirao sam se na izborima 2017. godine kada postajem načelnik Općine Plitvička Jezera.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Općinski načelnik ima zamjenika.

Općinski načelnik:

 • Zajedno sa zamjenicima prisustvuje sjednicama Općinskog Vijeća,
 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine sukladno zakonskim propisima i Statutu čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kn. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn, onda najviše do 70.000,00 kuna,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o zakupu poslovnog prostora,
 • donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave, daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Akti Općinskog načelnika (2017.-2021.)
 • Evidencija ugovora, aneksa i sporazuma za 2020. godinu (14.01.2021.)
 • ID Pravilnika Jedinstvenog upravnog odjela (07.12.2020.)
 • Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti (20.08.2020.)
 • 1. godišnji Plan raspisivanja natječaja (10.01.2020.)
 • Plan savjetovanja s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu ()
 • Odluka o utvrđenju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera ()
 • Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put (30.10.2019.)
 • Procedura blagajničkog poslovanja (30.10.2019.)
 • Plan savjetovanja s javnošću Općine Plitivčka Jezera za 2019. godinu (15.01.2019.)
 • Plan Prijma U Službu U Jednistveni Upravni Odjel Za 2019 Godinu ()
 • Odluka O Jednokratnoj Novčanoj Pomoći Za Opremu Novorođenčadi 2019. ()
 • Odluka O Imenovanju Uredništva Službenog Glasnika ()
 • Zaključak O Prethodnoj Suglasnosti Na Dopunu Cjenika Komunalnih Usluga (12.12.2018.)
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (06.11.2018.)
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- bicikli za projekt Zaželi (25.09.2018.)
 • Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjestu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (01.08.2018.)
 • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (31.07.2018.)
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje (17.05.2018.)
 • Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje (17.05.2018.)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (10.11.2017.)
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravom odjelu Općine Plitvička Jezera (25.10.2017)
 • Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općina Plitvička Jezera (25.10.2017)
 • Obavijest o nepostojanju sukoba interesa- Ante Kovač ()
 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa- Ante Kovač ()
 • Akti Općinskog načelnika (2013.- 2017.)
 • Zelena čistka I Plava čistka 2017 ()
 • Zapisnik sa 8. redovne e-sjednice (15.09.2022.)
 • Zapisnik sa 7. redovne sjednice (27.06.2022.)
 • Zapisnik sa 6. redovne sjednice (28.03.2022.)
 • Zapisnik sa 5. redovne sjednice (27.01.2022.)
 • Zapisnik sa 4. izvanredne sjednice (04.08.2022.)
 • Zapisnik sa 3. redovne sjednice (30.11.2021.)
 • Zapisnik sa 3. izvanredne (elektronske) sjednice (10.03.2022.)
 • Zapisnik sa 2. izvanredne (elektronske) sjednice (21.02.2022.)
 • Zapisnik sa 2. redovne sjednice (29.09.2021.)
 • Zahtjev za ponovnu upotrebu informacije - Obrazac ZPI4 ()
 • VSNM-referentna stranica (15.02.2023.)
 • VSNM 01.01.2021. - 31.12.2021. (04.02.2022.)
 • VSNM 01.01 -31.12.2022 (15.02.2023.)
 • DV Slapić-Referentna stranica (15.02.2023.)
 • Vrtić 01.01.2021. - 31.12.2021. (04.02.2022.)
 • DV Slapić 01.01 -31.12.2022 (15.02.2023.)
 • Program javnih potreba u vatrogastvu za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Upute za prijavitelje 2022. (14.01.2022.)
 • Ugovor O Koncesiji Za Obavljanje Dimnjačarskih Poslova Na Području Općine Plitvička Jezera Str.3 ()
 • Ugovor O Koncesiji Za Obavljanje Dimnjačarskih Poslova Na Području Općine Plitvička Jezera Str.1 ()
 • SAZIV (20.06.2022.)
 • Rješenje O Suglasnosti Na Primjenu Pravilnika O Zaštiti Arhivskog I Registraturnog Gradiva ()
 • Rješenje o razrješenju članova Vijeća za prevenciju Općine Plitvička Jezera (27.12.2021.)
 • Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova (27.12.2021.)
 • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Program zakup poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Program utroška turističke pristojbe za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Program utroška šumskog doprinosa za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Program javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Program gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Prilog 1 Plitvi��ka Jezera - Final ()
 • Pravilnik O Zastiti I Obradi Arhivskog I Registraturnog Gradiva Opcine Plitvicka Jezera ()
 • Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2022. godinu (11.01.2022.)
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - Dječji vrtić Slapić (04.02.2022.)
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - Općina Plitvička Jezera (16.02.2022.)
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - Narodna knjižnica Općine Plitvička Jezera (04.02.2022.)
 • Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju - Javna Vatrogasna postrojba Plitvička Jezera (04.02.2022.)
 • Plitvicka Jezera - Final2 ()
 • Plan nabave Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu (13.01.2022.)
 • Plan nabave za 2017. godinu (20.02.2017.)
 • Plan brojčanih oznaka za 2022. godinu (28.12.2021.)
 • OPĆINA-Referentna stranica (15.02.2023.)
 • OPĆINA 01.01 -31.12.2022 (15.02.2023.)
 • Općina Plitvička Jezera 01.01.2021 - 31.12.2021. (16.02.2022.)
 • Odluka (23.12.2021.)
 • Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu (15.09.2022.)
 • Odluka o raspisivanju Natječaja za zakup poslovnog prostora (15.09.2022.)
 • Odluka o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje troškova smještaja ili putne karte učenika i studenata (31.01.2022.,)
 • Odluka o odabiru ponuditelja za koncesiju (15.09.2022.)
 • Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za 2022. godinu (14.01.2022.)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (07.01.2022.)
 • Odluka O Fnanciranju Udruga ()
 • Odluka o donošenju Plana nabave Općine Plitvička jezera za 2022. godinu (13.01.2022.)
 • Obrazloženje savjetovanja za izradu Proračuna Općine Plitvička jezera za 2023. goidnu (03.11.2022.)
 • OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA- VSNM 2023 ()
 • OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA-KNJIŽNICA 2023 ()
 • OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA-DV SLAPIĆ 2023 ()
 • Obrazac za udruge-prazni (prema općini) (10.01.2022.)
 • Obrazac za udruge-ispisani (prema općini) (10.01.2022.)
 • Obrazac prijave (31.01.2022.)
 • Obrazac ponude (13.04.2022.)
 • OBRAZAC Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • Obrazac - Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (23.12.2021.)
 • Obrazac Izvještaja O Provedenom Savjetovanju - I ID Proračuna ()
 • Natječaj za kupnju (13.04.2022.)
 • Knjižnica-Referentna stranica (15.02.2023.)
 • Knjižnica 01.01.2021. - 31.12.2021. (04.02.2022.)
 • Knjižnica 01.01 -31.12.2022. (15.02.2023.)
 • Kalendar manifestacija (14.01.2022.)
 • JVP-Referentna stranica (15.02.2023.)
 • JVP 01.01.2021. - 31.12.2021. (04.02.2022.)
 • JVP 01.01 -31.12.2022 (15.02.2023.)
 • Javni natječaj za financiranje udruga 2022. godina (14.01.2022.)
 • Izjava o prihvaćanju uvjeta natječaja (13.04.2022.)
 • Izjava o korištenju osobnih podataka (13.04.2022.)
 • Iskaz interesa (14.01.2022.)
 • 16. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Općine Plitvička Jezera (20.06.2022.)
 • Proračun Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu (03.11.2022.)
 • Cjenik obavljanja dimnjačarskih usluga (10.08.2022.)
 • Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge u 2022. godini (14.01.2022.)
 • Godišnje izvješće (2021.)
 • Godišnje izvješće (2021.)
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu (15.02.2023.)
 • FINANCIJSKI PLAN-VNSM 2023. ()
 • FINANCIJSKI PLAN-KNJIŽNICA 2023 ()
 • FINANCIJSKI PLAN-DV SLAPIĆ 2023 ()
 • Bilješke uz financijski izvještaj-VSNM (15.02.2023.)
 • Bilješke uz financijski Izvještaj - VSNM u Općini Plitvička Jezera (04.02.2022.)
 • Bilješke uz financijski izvještaj - Općina Plitvička Jezera (16.02.2022.)
 • Bilješke uz financijski izvještaj-Narodna knjižnica Općine Plitvička Jezera (15.02.2023.)
 • Bilješke uz financijski izvještaj- Narodna knjižnica Općine Plitvička Jezera (04.02.2022.)
 • Bilješke uz financijski izvještaj-JVP Plitvička jezera (15.02.2023.)
 • Bilješke uz fnancijski izvještaj - Javna vatrogasna postrojba (04.02.2022.)
 • Bilješke uz financijski izvještaj-DV Slapić (15.02.2023.)
 • Bilješke uz financijski izvještaj - Dječji vrtić Slapić (04.02.2022.)
 • 9. Odluke o prodaji nekretnine (27.06.2022.)
 • 9.1. Zamolba Maja Brajković Mažar (21.03.2022.)
 • 9.1. Plan upravljanja imovinom za 2023. godinu (25.11.2022.)
 • 9.1 PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2023 GODINU (17.11.2022.)
 • 9. Zaključak - Izvješće plan djelovanja za 2022. godinu (10.02.2023.)
 • 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja u radu načelnika (20.06.2022.)
 • 9 Prijedlog Odluke O Imenovanju Ravnatelja Knjižnice ()
 • 9 Prijedlog Odluka O Usvajanju Godišnjeg Plana Upravljanja Imovinom (17.11.2022.)
 • 9. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi (23.09.2022.)
 • 9. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom (25.11.2022.)
 • 9. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice (21.03.2022.)
 • 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike (20.12.2021.)
 • 9. Odluka o izboru i imenovanju ravnatelja knjižnice (22.12.2022.)
 • 9. Odluka o ID Odluke o proglašenju statusa nerazvrstanih cesta (30.09.2022.)
 • Obrazac opisnog izvještaja projekta (13.01.2023.)
 • 9. Obrazac opisnog izvještaja projekta (14.01.2022.)
 • Obrazac zahtjeva za isplatu (13.01.2023.)
 • 9. Obrazac zahtjev za isplatu (10.01.2022.)
 • 8I. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju utroška sredstava poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini (20.06.2022.)
 • 8H. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8G. Prijedlog Zaključka o usvajanju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8F. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava iz programa javnih potreba u vatrogastvu za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8E. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća javnih potreba u kulturi za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8D. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća javnih potreba u predškolskom odgoju za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8C. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o utrošku sredstava iz programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8B. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8A. Prijedlog Zaključka - Izvješće o izvršenju programa javnih potreba za socijalnu skrb za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 8. Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za kreditno zaduženje društva Vodovod (27.06.2022.)
 • 8.1 Plan Djelovanja U Području Prirodnih Nepogoda 2023 Općina Plitvička Jezera (17.11.2022.)
 • 8. Odluka o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike (22.12.2022.)
 • 8. Prijedlog za I. izmjene Statuta Općine Plitvička Jezera (23.09.2022.)
 • 8 Prijedlog Odluke O Donošenju Plana Djelovanja U Području Prirodnih Nepogoda (17.11.2022.)
 • 8 Prijedlog Odluka O Raspoređivanju Sredstava Za Pol Str I Nezav Vijećnike ()
 • Ogledni obrazac Ugovora o financiranju (13.01.2023.)
 • 8. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (14.01.2022.)
 • 8. Odluka o odgodi plaćanja (10.02.2023.)
 • 8. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (21.03.2022.)
 • 8. Odluka o I. izmjeni Statuta Općina Plitvička Jezera (30.09.2022.)
 • 8. Odluka o dopuni Odluke o poslovnim prostorima za obavljanje određene djelatnosti u zgradi KIC-a (28.03.2022.)
 • 8. Odluka o donošenju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda (25.11.2022.)
 • 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti - tržni red (20.12.2021.)
 • - Komunalna infrastruktura - Groblja i krematoriji ()
 • Financisjko izvješće (13.01.2023.)
 • 8. Financijsko izvješće (10.01.2022.)
 • 7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu načelnika za 2021. godinu (27.06.2022.)
 • 7k. I. ID Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivednoga zemljišta za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7K. I. ID Programa korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu (23.09.2022.)
 • 7j. I. ID Programa utroška turističke pristojbe 2022. godine (30.09.2022.)
 • 7J. I. ID Programa utroška turističke pristojbe za 2022. godinu (23.09.2022.)
 • 7i. I. ID Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7I. I. ID Programa utroška šumskog doprinosa za 2022. godinu (23.09.2022.)
 • 7h. I. ID Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7H. I. ID Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2022. godinu (23.09.2022.)
 • 7g. I. ID Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7G. I. ID Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (23.09.2022.)
 • 7f. I. ID Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7F. I. ID Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (23.09.2022.)
 • 7e. I. ID Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7E. I. ID Programa Javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (23.09.2022.)
 • 7D. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu (23.09.2022.)
 • 7d. I. ID Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7C. Prijedlog - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 2022. godina (23.09.2022.)
 • 7c. I. ID Programa javnih potreba u socijalnog skrbi za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7b. I. ID Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini (30.09.2022.)
 • 7B. I. ID Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini (23.09.2022.)
 • 7a. II. ID Programa gradnje za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 7A. I. ID Programa gradnje 2022. godine (23.09.2022.)
 • 7.1. Mišljenje Ministarstva (21.03.2022.)
 • 7.1. Prijedlog aneksa Sporazuma o sufinanciranju centra za gospodarenje otpadom (19.10.2021.)
 • 7. Prijedlog Zaključka - Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godini (20.06.2022.)
 • 7 Prijedlog Plana Razvoja Sustava CZ Za 2023 Općina Plitvička Jezera ()
 • 7 Prijedlog Odluke O Davanju Prethodna Suglasnosti - Dimnjčaraske Usluge (17.11.2022.)
 • 7. Plan razvoja sustava CZ za 2023. godinu (22.12.2022.)
 • 7. Plan razvoja sustava CZ za 2022. godinu Općine Plitvička Jezera (20.12.2021.)
 • 7. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (21.03.2022.)
 • 7. Odluka o suglasnosti na prijenos komunalnih vodnih građevina (28.03.2022.)
 • 7. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Pravilnik Dječjeg vrtića (10.02.2023.)
 • 7. Odluka o imenovanju Nadzornog odbora Vodovoda (27.01.2022.)
 • 7. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa sporazuma Babina gora (30.11.2021.)
 • 7. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa sporazuma Babina gora (22.11.2021)
 • 7. Odluka o davanju prethodne suglasnosti - dimnjčaraske usluge (25.11.2022.)
 • - Komunalna infrastruktura - Javna rasvjeta ()
 • Izjava izvoditelja aktivnosti (13.01.2023.)
 • 7. Izjava izvoditelja aktivnosti (14.01.2022.)
 • Opisno izvješće (13.01.2023.)
 • 7. Opisno izvješće (10.01.2022.)
 • 6.9. Zaključak o usvajanju izvješća Programa utroška sredstava šumskog doprinosa (27.06.2022.)
 • 6.8. Zaključak o usvajanju izvješća Programa javnih potreba u vatrogastvu (27.06.2022.)
 • 6.7. Zaključak izvješća o usvajanju Programa javnih potreba u kulturi (27.06.2022.)
 • 6.6. Zaključak o usvajanju izvješća Javnih potreba u predškolskom odgoju (27.06.2022.)
 • 6.3. Zaključak o usvajanju izvršenja Programa javnih potreba u obrazovanju (27.06.2022.)
 • 6.2. Usvajanje Zaključka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu (27.06.2022.)
 • 6.11. Zaključak o izvršenju Programa poljoprivrednog zemljišta (27.06.2022.)
 • 6.10. Zaključak o izvršenju Programa utroška sredstava turističke pristojbe (27.06.2022.)
 • 6.1. Zaključak o izvršenju Programa javnih potreba za socijalnu skrb (27.06.2022.)
 • 6.1. Zahtjev za raskid Ugovora (08.09.2022.)
 • 6.1. Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (30.11.2021.)
 • 6.1. Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (11.2021.)
 • 6.1. ID Proračuna po pozicijama (23.09.2022.)
 • 6.1. Agrotehničke mjere (21.03.2022.)
 • 6. Prijedlog Zaključka - Izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za zakup poslovnog prostora (kafić) (08.09.2022.)
 • 6 Prijedlog Odluke O Imenovanju Ravnatelja (17.11.2022.)
 • 6. Prijedlog Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera, 2021. (21.03.2022.)
 • 6. Prijedlog II. ID Proračuna za 2022. godinu (23.09.2022.)
 • 6. Prijedlog II. ID Proračuna za 2022. godinu (23.09.2022.)
 • 6 Prijedlog Analize Stanja Sustava CZ Za 2022 Općina Plitvička Jezera ()
 • 6. Plan davanja koncesija za 2022. godine (27.01.2022.)
 • 6. Plan davanja koncesija za 2022. godine (20.01.2022.)
 • 6. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom (30.11.2021.)
 • 6. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom (12.11.2021.)
 • 6. Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice (28.03.2022.)
 • 6. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Slapić (10.02.2023.)
 • 6. Odluka o kratkoročnom zaduženju (07.12.2022.)
 • 6. Odluka o imenovanju Ravnatelja (25.11.2022.)
 • - Komunalna infrastruktura - Građevine i uređaji javne namjene ()
 • Izjava o financiranim projektima (13.01.2023.)
 • 6 Izjava o financiranim projektima (14.01.2022.)
 • 6. II. ID Proračuna za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 6. Analiza stanja sustava CZ za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 6. Analiza stanja sustava CZ za 2021. Općine Plitvička Jezera (20.12.2021.)
 • Ogledni obrazac ugovora o financiranju (13.01.2023.)
 • 6. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (10.01.2022.)
 • 5. Zaključak o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture (27.06.2022.)
 • 5 K Program - Zakup Polj Zemlj 2023 G ()
 • 5k. Program utroška sredstava zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 5j. Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 5 J PROGRAM Utroška Turističke Pristojbe2023 ()
 • 5J. II. Izmjene Programa zakupa poljoprivrednog zemljišta (20.12.2021.)
 • 5i. Program utroška šumskog doprinosa za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 5 I Program Utroška šumskog Doprinosa 2023 ()
 • 5I. II. izmjene Programa šumskog doprinosa (20.12.2021.)
 • 5 H Program Javnih Potreba U Vatrog Za 2023 G ()
 • 5h. Program javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 5H. II. Izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5g. Program javnih potreba u kulturi za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 5 G Program Javnih Potreba U Kulturi Za 2023 Godinu ()
 • 5G. II. Izmjene Programa kulture (20.12.2021.)
 • 5f. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 5 F Program Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2023 Godinu ()
 • 5 E Program Javnih Potreba U Obrazovanju Za 2023 G ()
 • 5e. Program javnih potreba u obrazovanju za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 5E. II. Izmjene u Programu obrazovanja (20.12.2021.)
 • 5 D Program Javnih Potreba Sporta Za 2023 G ()
 • 5d. Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 5D. II. Izmjene Programa u sportu (20.12.2021.)
 • 5c. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 5 C Prorgram Javnih Potreba U Socijalnoj Skrbi I Zaštiti Zdravlja Za 2023 Godinu ()
 • 5C. II. Izmjene u Programu socijale i zdravstva-PROGRAM Socijale I Zdravstva (20.12.2021.)
 • 5b. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 5 B Program Održavanja Kom Inf 2023 ()
 • 5B. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5a. Program gradnje komunalne infrastrukture za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 5 A Program Gradnje Kom Inf 2023 ()
 • 5.1. Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu (08.09.2022.)
 • 5.1. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda (30.11.2021.)
 • 5.1. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda (11.2021.)
 • Zapisnik sa 1. izvanredne sjednice (17.12.2021.)
 • 5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu načelnika za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine (30.09.2022.)
 • 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu načelnika za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine (23.09.2022.)
 • 5 Prijedlog Odluke O Vrijednosti Boda Komunalne Nakande Od 2023 (17.11.2022.)
 • 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2021. godinu (08.09.2022.)
 • 5 Prijedlog Odluke O Izmjeni I Dopuni Odluke O Raspodjeli Rezultata Poslov.2021g ()
 • 5. Prijedlog Izvještaja - Plan razvojnih programa za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 5. Odluka o obavljanju dimnjačarskih usluga (27.01.2022.)
 • 5. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (20.01.2022.)
 • 5. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade od 2023. godine (25.11.2022.)
 • 5. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (28.03.2022.)
 • 5. Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića (10.02.2023.)
 • 5. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o raspodjeli rezultata poslovanja (22.12.2022.)
 • 5. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda (30.11.2021.)
 • 5. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda (12.11.2021.)
 • - Komunalna infrastruktura - Javne zelene površine ()
 • 5. Izvješće o stanju zaštite od požara za 2021. godinu (21.03.2022.)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (13.01.2023.)
 • 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (14.01.2022.)
 • 5F. II. Izmjene Programa predškolskog odgoja za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5A. II. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • Izjava o partnerstvu (13.01.2023.)
 • 5. Izjava o partnerstvu (10.01.2022.)
 • 4. Zaključak o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture (27.06.2022.)
 • 4 J Prijedlog II ID Programa Utroška Sredstava Poljop Zem Za 2022 ()
 • 4. II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 4 I Prijedlog II ID Programa Utroška Sredstava Turističke Pristojbe U 2022 G ()
 • 4. II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 4 H Prijedlog II ID Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa ()
 • 4. II. izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 4 G Prijedlog II ID Programa Javnih Potreba U Vatrogastvu I CZ Za 2022 G ()
 • 4. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 4 F Prijedog II ID Programa Javnih Potreba U Kulturi Za 2022 G ()
 • 4. II izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 4. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 4 E Prijedlog II ID Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2022 G ()
 • 4 D Prijedlog II ID Programa Javnih Potreba U Obrazovanju Za 2022 G ()
 • 4. II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 4 C Prijedlog II ID Programa Javnih Potreba U Socijali Za 2022 G ()
 • 4. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 4 B Prijedlog II ID Progama Održavanja Kom Inf Za 2022 G ()
 • 4. II izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 4 A Prijedlog III ID Programa Gradnje Kom Inf Za 2022 G ()
 • 4. III. izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 4.9. Program utroška šumskog doprinosa (30.11.2021.)
 • 4.9. Program utroška šumskog doprinosa (12.11.2021.)
 • 4.8. Program javnih potreba u vatrogastvu za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.8. Program javnih potreba u vatrogastvu (12.11.2021.)
 • 4.7. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.7. Program javnih potreba u kulturi (12.11.2021.)
 • 4.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju (12.11.2021.)
 • 4.5. Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.5. Program javnih potreba u obrazovanju (12.11.2021.)
 • 4.4. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.4. Program javnih potreba u sportu (12.11.2021.)
 • 4.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi (12.11.2021.)
 • 4.2. Program održavanja 2022. godine (30.11.2021.)
 • 4.2. Program održavanja (12.11.2021.)
 • 4.11. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta (30.11.2021.)
 • 4.11. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta (12.11.2021.)
 • 4.10. Program utroška turističke pristojbe 2022. godine (30.11.2021.)
 • 4.10. Program utroška turističke pristojbe (12.11.2021.)
 • 4.1. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda (08.09.2022.)
 • 4.1. Program gradnje 2022. godine (30.11.2021.)
 • 4.1. Program gradnje (12.11.2021.)
 • 4.1. Obavijest o donošenju Odluke o lokalnim porezima (20.01.2022.)
 • 4.1. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja za 2021. godinu (21.03.2022.)
 • 4. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja nogometnim igralištima (10.02.2023.)
 • 4. Zaključak o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (21.03.2022.)
 • Upute za prijavitelje (13.01.2023.)
 • 4. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2022. godinu (23.09.2022.)
 • 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 4. Prijedlog Odluke o odabiru ponude - koncesija (08.09.2022.)
 • 4 Prijedlog Odluke O Izmjeni Odluke O Visini Koeficijenata (17.11.2022.)
 • 4. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu (30.09.2022.)
 • 4. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (28.03.2022.)
 • 4. Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera (27.01.2022.)
 • 4. Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera (20.01.2022.)
 • 4 Odluka O Izvršavanju Proračuna 2023 ()
 • 4. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 4. Odluka o izmjeni Odluke o visini koeficijenata (25.11.2022.)
 • 4. Odluka o dugoročnom zaduženju (10.03.2022.)
 • Obrazac životopisa (13.01.2023.)
 • 4. Obrazac životopisa (14.01.2022.)
 • 4. II. Izmjene Plana razvojnih programa 2021.-2023. (20.12.2021.)
 • Privola (13.01.2023.)
 • 4. Privola (10.01.2022.)
 • 3. Izvještaj o izvršenju plana razvojnih Programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 01.01 -31.12.2021. (27.06.2022.)
 • 3H. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja - Crveni Križ (23.09.2022.)
 • 3h. Zaključak o usvajanju Izvještaja - Crveni Križ (30.09.2022.)
 • 3g. Zaključak o usvajanju Izvještaja - DVD (30.09.2022.)
 • 3G. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja - DVD (23.09.2022.)
 • 3f. Zaključak o usvajanju Izvještaja - VSNM (30.09.2022.)
 • 3F. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja - VSNM (23.09.2022.)
 • 3E. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja - DV Slapić (23.09.2022.)
 • 3d. Zaključak o usvajanju Izvještaja - JVP (30.09.2022.)
 • 3D. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja - JVP (23.09.2022.)
 • 3c. Zaključak o usvajanju Izvještaja - Narodna Knjižnica (30.09.2022.)
 • 3C. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja - Narodna Knjižnica (23.09.2022.)
 • 3b. Zaključak o usvajanju Izvještaja - Vodovod (30.09.2022.)
 • 3B. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja - Vodovod (23.09.2022.)
 • 3a. Zaključak o usvajanju Izvještaja - Komunalac (30.09.2022.)
 • 3A. Prijedlog Zaključka o usvajanju izvještaja - Komunalac (23.09.2022.)
 • 3.9. Program utroška šumskog doprinosa za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.8. Program javnih potreba u vatrogastvuza 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.7. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.5. Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.4. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.2. Zapisnik sa 3. izvanredne e-sjednice (21.03.2022.)
 • 3.2. Program održavanja 2022. godine (29.10.2021.)
 • 3.11. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.10. Program utroška turističke pristojbe za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.1. Zapisnik sa 2. izvanredne e-sjednice (21.03.2022.)
 • 3.1. Program gradnje 2022. godine (29.10.2021.)
 • 3.1 Obrazac Za Predaju Amandmana Na Prijedlog Proračuna Za 2023 G ()
 • 3.1 III ID Po Pozicijama-ne Objavljuje Se ()
 • 3.1. II. Rebalans za 2021. godinu - po pozicijama (20.12.2021.)
 • 3.0 Amandman Na Proračun - Zaželi ()
 • 3. Zapisnik sa 4. izvanredne sjednice Općinskog vijeća (08.09.2022.)
 • 3 Proračun Za 2023 S Projekcijom Za 2024 I 2025 ()
 • 3. Proračun Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu (07.12.2022.)
 • 3 Prijedlog Odluke O Kratkoročnom Zaduženju (17.11.2022.)
 • 3 Prijedlog III ID Proračuna Za 2022 G ()
 • 3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (20.06.2022.)
 • 3. Odluka o zaduženju i jamstvu (10.02.2023.)
 • 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Plitvička Jezera (27.01.2022.)
 • 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Plitvička Jezera (20.01.2022.)
 • 3. Odluka o kratkoročnom zaduženju (25.11.2022.)
 • 3. Odluka o izvršavanju Proračuna 2022. godine (30.11.2021.)
 • 3. Odluka o izvršavanju Proračuna 2022. godine (12.11.2021.)
 • - Komunalna infrastruktura - Javna parkirališta ()
 • Javni natječaj za financiranje udruga u 2023. godini (13.01.2023.)
 • 3. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2021. godinu (28.03.2022.)
 • Izjava o partnerstvu (13.01.2023.)
 • 3 Izjava o partnerstvu (14.01.2022.)
 • 3. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu (22.12.2022.)
 • 3. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 3. I. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu (10.03.2022.)
 • Obrazac 3 (13.01.2023.)
 • 3. Obrazac 3 (10.01.2022.)
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. ()
 • Odluka Procedura stvaranja ugovornih obveza ()
 • Odluka Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja ()
 • Odluka Procedura naplate prihoda ()
 • Obavijest o nepostojanju sukoba interesa ()
 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa ()
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. ()
 • Plan obilaska lokacija odbačenog otpada ()
 • Plan nabave za 2016. ()
 • Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada ()
 • Odluka o financiranju Programa i projekata udruga u Općini Plitvička Jezera ()
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. ()
 • Registar ugovora o bagatelnoj javnoj nabavi za 2015. ()
 • Odluka o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj godini 2014./2015. ()
 • Plan nabave za 2015. ()
 • Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole ()
 • Odluka o imenovanju osobe zaduzene za nepravilnosti ()
 • Odluka o davanju prijedloga imenovanja predstavnika u Povjerenstvo koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta ()
 • Odluka o davanju prijedloga imenovanja predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ()
 • Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi u 2015. ()
 • Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera za 2015. ()
 • II Izmjene i dopune Plana Nabave za 2014. ()
 • Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2014/2015 ()
 • Odluka o cijeni vodnih usluga (SG 2014/18)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga (SG 2014/18)
 • Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. (SG 2014/17)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (SG 2014/08)
 • Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/01)
 • Plan nabave za 2014. (SG 2014/01)
 • Odluka o utvrđivanju cijene usluge koje Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera pruža pravnim i fizičkim osobama (SG 2013/20)
 • Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (SG 2013/16)
 • 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu (27.06.2022.)
 • 2.1. Obrazac za predaju Amandmana na prijedlog Proračuna za 2022. godinu (12.11.2021.)
 • Zapisnik sa 9. redovne sjednice (30.09.2022.)
 • 2 ZAPISNIK Sa 9 Redovne Sjednice (17.11.2022.)
 • Zapisnik sa 8. redovne e-sjednice (23.09.2022.)
 • 2. Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća (08.09.2022.)
 • 2. Zapisnik sa 6. redovne sjednice (20.06.2022.)
 • 2. Zapisnik sa 5. redovne sjednice (21.03.2022.)
 • 2. Zapisnik sa 4. redovne sjednice (20.01.2022.)
 • 2. Zapisnik sa 3. redovne sjednice (20.12.2021.)
 • 2 ZAPISNIK SA 11 SJEDNICE ()
 • 2 ZAPISNIK SA 10 SJEDNICE ()
 • 2. Proračun 2022. godine s projekcijom za 2023.-2024. (30.11.2021.)
 • 2. Proračun 2022. godine s projekcijom za 2023.-2024. (12.11.2021.)
 • Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za 2023. godinu (13.01.2023.)
 • 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • Obrazac Proračuna (13.01.2023.)
 • 2. Obrazac Proračuna 2022. (14.01.2022.)
 • Obrazac-podaci o kućama za odmor (11.01.2022.)
 • 2. Izvješće o stanju zaštite od požara za 2021. godinu (28.03.2022.)
 • 2. I. Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna za 2022. godinu (10.03.2022.)
 • Obrazac 2 (13.01.2023.)
 • 2. Obrazac (10.01.2022.)
 • 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općini Plitvička Jezera za provedbu ulaganja uređenje parka na Trgu sv. Jurja (20.06.2022.)
 • 18. Prijedlog smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje 2021-2025 (20.06.2022.)
 • 17. Odluka o davanju suglasnosti Općini Plitvička Jezera za provedbu ulaganja Uređenje parka na Trgu Sv. Jurja (27.06.2022.)
 • 17. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba (20.06.2022.)
 • 16. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ za razdoblje od 2021.-2025. (27.06.2022.)
 • 15. Odluka o određivanju pravnih osoba Općina Plitvička Jezera (27.06.2022.)
 • 15. Odluka o imenovanju članova Vijeća časti (20.06.2022.)
 • 14. Odluka o odvodnji otpadnih voda (27.06.2022.)
 • 14. Prijedlog Odluke o imenovanju etičkog odbora (20.06.2022.)
 • 13. Odluka o imenovanju članova Vijeća časti (27.06.2022.)
 • 13. Etički kodeks - predstavnička tijela (20.06.2022.)
 • 12. Odluka o imenovanju Etičkog odbora (27.06.2022.)
 • 12. Prijedlog - Program mjera za poticanje stambenog pitanja (20.06.2022.)
 • 11. Etički kodeks - predstavnička tijela (27.06.2022.)
 • 11. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine (20.06.2022.)
 • 11. Odluka - Stambeno zbrinjavanje (10.02.2023.)
 • 11. Odluka o dopuni Odluke o poslovnim prostorima za obavljanje određene djelatnosti u zgradi KIC-a (21.03.2022.)
 • Obrazac Zahtjeva za isplatu (13.01.2023.)
 • 11. Obrazac zahtjev za isplatu (14.01.2022.)
 • Ogledni obrazac financijskog izvještaja (13.01.2023.)
 • 10. Ogledni obrazac financijskog izvještaja (14.01.2022.)
 • 10.1. Program mjera za poticanje stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera (27.06.2022.)
 • 10. Zaključak o usvajanju Programa mjera za stambeno zbrinjavanje (27.06.2022.)
 • 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom (20.12.2021.)
 • 10. Odluka o suglasnosti na prijenos komunalnih vodnih građevina (21.03.2022.)
 • 10. Odluka o raspisivanju natječaja - Ravnatelj knjižnice (25.11.2022.)
 • 10. Odluka o donošenju V. Izmjena PPUO Plitvička Jezera (10.02.2023.)
 • 10. Odluka o davanju suglasnosti i jamstva za kreditno zaduženje društva Vodovod (20.06.2022.)
 • 1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2021. godinu (27.06.2022.)
 • 1.1.1. Konačni rezultati dopunskih izbora (12.11.2021.)
 • 1.1. Zaključak o primanju Izvješća Mandatnog povjerenstva na znanje (30.11.2021.)
 • 1.1. Zaključak o primanju izvješća Mandatnog povjerenstva (12.11.2021.)
 • 1. Zaključak o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu (28.03.2022.)
 • 1. Proračun Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • Obrazac opisa programa (13.01.2023.)
 • 1. Obrazac opisa programa (14.01.2022.)
 • - Komunalna infrastruktura - Nerazvrstane ceste ()
 • - Komunalna infrastruktura - Nerazvrstane ceste ()
 • 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim dopunskim izborima (12.11.2021.)
 • 1. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2022. godinu (10.03.2022.)
 • Godišnji plan raspisivanja Natječaja za udruge u 2023. godini (13.01.2023.)
 • Obrazac 1 (13.01.2023.)
 • 1. Obrazac 1 (10.01.2022.)
 • 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera (23.09.2022.)
 • 0 Saziv ()
 • Saziv (08.09.2022.)
 • Saziv za 6. redovnu sjednicu Općinskog vijeća (21.03.2022.)
 • Saziv (20.12.2021.)
 • 0. Saziv za 5. redovnu sjednicu (20.01.2022.)
 • 0 SAZIV ZA 12 SJEDNICU ()
 • 0 SAZIV ZA 10 SJEDNICU (17.11.2022.)
 • Saziv za 3. redovnu sjednicu (19.11.2021.)
 • Uputa za prijavitelje (13.01.2023.)
 • Uputa za prijavitelje 2022. (10.01.2022.)
 • Javni poziv (13.01.2023.)
 • Javni poziv 2022. (10.01.2022.)