Općinski načelnik

nacelnik_2

BIOGRAFIJA NAČELNIKA

Ja sam Ante Kovač.

Rođen sam 28. studenog 1971. godine u Livnu. Osnovnu školu pohađao sam u Livnu, te sam se stjecajem okolnosti preselio u Osijek, gdje nastavljam pohađanje Osnovne škole u Višnjevcu u Osijeku.

Srednju školu sam završio u Zagrebu, u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji. Fakultetsko obrazovanje stekao sam također u Zagrebu, pohađajući Filozofski fakultet u Zagrebu.

Prijavljujući se na različite natječaje za posao, prijavio sam se i na natječaj koji je bio raspisan u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana u Korenici. Tako sam se našao u Korenici od 2005. godine, gdje sam 12 godina radio kao nastavnik hrvatskog jezika.

Sretno sam oženjen i otac dviju prekrasnih djevojčica.

U želji da pomognem mještanima Općine Plitvička Jezera, kandidirao sam se na izborima 2017. godine kada postajem načelnik Općine Plitvička Jezera.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Općinski načelnik ima zamjenika.

Općinski načelnik:

 • Zajedno sa zamjenicima prisustvuje sjednicama Općinskog Vijeća,
 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine sukladno zakonskim propisima i Statutu čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kn. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn, onda najviše do 70.000,00 kuna,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,
 • do kraja ožujka tekuće godine podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu,
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o zakupu poslovnog prostora,
 • donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave, daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Akti Općinskog načelnika (2017.-2021.)
 • Evidencija ugovora, aneksa i sporazuma za 2020. godinu (14.01.2021.)
 • ID Pravilnika Jedinstvenog upravnog odjela (07.12.2020.)
 • Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti (20.08.2020.)
 • 1. godišnji Plan raspisivanja natječaja (10.01.2020.)
 • Plan savjetovanja s javnošću Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu ()
 • Odluka o utvrđenju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera ()
 • Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put (30.10.2019.)
 • Procedura blagajničkog poslovanja (30.10.2019.)
 • Plan savjetovanja s javnošću Općine Plitivčka Jezera za 2019. godinu (15.01.2019.)
 • Plan Prijma U Službu U Jednistveni Upravni Odjel Za 2019 Godinu ()
 • Odluka O Jednokratnoj Novčanoj Pomoći Za Opremu Novorođenčadi 2019. ()
 • Odluka O Imenovanju Uredništva Službenog Glasnika ()
 • Zaključak O Prethodnoj Suglasnosti Na Dopunu Cjenika Komunalnih Usluga (12.12.2018.)
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (06.11.2018.)
 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude- bicikli za projekt Zaželi (25.09.2018.)
 • Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjestu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (01.08.2018.)
 • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka (31.07.2018.)
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje (17.05.2018.)
 • Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje (17.05.2018.)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (10.11.2017.)
 • Pravilnik o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravom odjelu Općine Plitvička Jezera (25.10.2017)
 • Pravilnik o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općina Plitvička Jezera (25.10.2017)
 • Obavijest o nepostojanju sukoba interesa- Ante Kovač ()
 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa- Ante Kovač ()
 • Akti Općinskog načelnika (2013.- 2017.)
 • Zelena čistka I Plava čistka 2017 ()
 • Zapisnik sa 3. redovne sjednice (30.11.2021.)
 • Zapisnik sa 2. redovne sjednice (29.09.2021.)
 • Zahtjev za ponovnu upotrebu informacije - Obrazac ZPI4 ()
 • Upute za prijavitelje 2022. (14.01.2022.)
 • Rješenje O Suglasnosti Na Primjenu Pravilnika O Zaštiti Arhivskog I Registraturnog Gradiva ()
 • Rješenje o razrješenju članova Vijeća za prevenciju Općine Plitvička Jezera (27.12.2021.)
 • Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova (27.12.2021.)
 • Prilog 1 Plitvi��ka Jezera - Final ()
 • Pravilnik O Zastiti I Obradi Arhivskog I Registraturnog Gradiva Opcine Plitvicka Jezera ()
 • Poziv za podnošenje prijave poreza na kuće za odmor za 2022. godinu (11.01.2022.)
 • Plitvicka Jezera - Final2 ()
 • Plan nabave Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu (13.01.2022.)
 • Plan nabave za 2017. godinu (20.02.2017.)
 • Plan brojčanih oznaka za 2022. godinu (28.12.2021.)
 • Odluka (23.12.2021.)
 • Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava za 2022. godinu (14.01.2022.)
 • Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka (07.01.2022.)
 • Odluka O Fnanciranju Udruga ()
 • Odluka o donošenju Plana nabave Općine Plitvička jezera za 2022. godinu (13.01.2022.)
 • Obrazac za udruge-prazni (prema općini) (10.01.2022.)
 • Obrazac za udruge-ispisani (prema općini) (10.01.2022.)
 • OBRAZAC Izrada Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • Obrazac - Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (23.12.2021.)
 • Obrazac Izvještaja O Provedenom Savjetovanju - I ID Proračuna ()
 • Kalendar manifestacija (14.01.2022.)
 • Javni natječaj za financiranje udruga 2022. godina (14.01.2022.)
 • Iskaz interesa (14.01.2022.)
 • Godišnji plan raspisivanja natječaja za udruge u 2022. godini (14.01.2022.)
 • Godišnje izvješće (2021.)
 • Godišnje izvješće (2021.)
 • 9. Odluka o raspoređivanju sredstava za političke stranke i nezavisne vijećnike (20.12.2021.)
 • 9. Obrazac opisnog izvještaja projekta (14.01.2022.)
 • 9. Obrazac zahtjev za isplatu (10.01.2022.)
 • 8. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (14.01.2022.)
 • 8. Odluka o davanju prethodne suglasnosti - tržni red (20.12.2021.)
 • 8. Financijsko izvješće (10.01.2022.)
 • 7.1. Prijedlog aneksa Sporazuma o sufinanciranju centra za gospodarenje otpadom (19.10.2021.)
 • 7. Plan razvoja sustava CZ za 2022. godinu Općine Plitvička Jezera (20.12.2021.)
 • 7. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa sporazuma Babina gora (30.11.2021.)
 • 7. Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Aneksa sporazuma Babina gora (22.11.2021)
 • 7. Izjava izvoditelja aktivnosti (14.01.2022.)
 • 7. Opisno izvješće (10.01.2022.)
 • 6.1. Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (30.11.2021.)
 • 6.1. Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (11.2021.)
 • 6. Plan davanja koncesija za 2022. godine (20.01.2022.)
 • 6. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom (30.11.2021.)
 • 6. Odluka o usvajanju godišnjeg Plana upravljanja imovinom (12.11.2021.)
 • 6 Izjava o financiranim projektima (14.01.2022.)
 • 6. Analiza stanja sustava CZ za 2021. Općine Plitvička Jezera (20.12.2021.)
 • 6. Ogledni obrazac ugovora o financiranju (10.01.2022.)
 • 5J. II. Izmjene Programa zakupa poljoprivrednog zemljišta (20.12.2021.)
 • 5I. II. izmjene Programa šumskog doprinosa (20.12.2021.)
 • 5H. II. Izmjene Programa javnih potreba u vatrogastvu za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5G. II. Izmjene Programa kulture (20.12.2021.)
 • 5E. II. Izmjene u Programu obrazovanja (20.12.2021.)
 • 5D. II. Izmjene Programa u sportu (20.12.2021.)
 • 5C. II. Izmjene u Programu socijale i zdravstva-PROGRAM Socijale I Zdravstva (20.12.2021.)
 • 5B. II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5.1. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda (30.11.2021.)
 • 5.1. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda (11.2021.)
 • Zapisnik sa 1. izvanredne sjednice (17.12.2021.)
 • 5. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova (20.01.2022.)
 • 5. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda (30.11.2021.)
 • 5. Odluka o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda (12.11.2021.)
 • 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (14.01.2022.)
 • 5F. II. Izmjene Programa predškolskog odgoja za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5A. II. Izmjene Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 5. Izjava o partnerstvu (10.01.2022.)
 • 4.9. Program utroška šumskog doprinosa (30.11.2021.)
 • 4.9. Program utroška šumskog doprinosa (12.11.2021.)
 • 4.8. Program javnih potreba u vatrogastvu za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.8. Program javnih potreba u vatrogastvu (12.11.2021.)
 • 4.7. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.7. Program javnih potreba u kulturi (12.11.2021.)
 • 4.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju (12.11.2021.)
 • 4.5. Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.5. Program javnih potreba u obrazovanju (12.11.2021.)
 • 4.4. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.4. Program javnih potreba u sportu (12.11.2021.)
 • 4.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu (30.11.2021.)
 • 4.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi (12.11.2021.)
 • 4.2. Program održavanja 2022. godine (30.11.2021.)
 • 4.2. Program održavanja (12.11.2021.)
 • 4.11. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta (30.11.2021.)
 • 4.11. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta (12.11.2021.)
 • 4.10. Program utroška turističke pristojbe 2022. godine (30.11.2021.)
 • 4.10. Program utroška turističke pristojbe (12.11.2021.)
 • 4.1. Program gradnje 2022. godine (30.11.2021.)
 • 4.1. Program gradnje (12.11.2021.)
 • 4.1. Obavijest o donošenju Odluke o lokalnim porezima (20.01.2022.)
 • 4. Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera (20.01.2022.)
 • 4. Obrazac životopisa (14.01.2022.)
 • 4. II. Izmjene Plana razvojnih programa 2021.-2023. (20.12.2021.)
 • 4. Privola (10.01.2022.)
 • 3.9. Program utroška šumskog doprinosa za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.8. Program javnih potreba u vatrogastvuza 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.7. Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.6. Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.5. Program javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.4. Program javnih potreba u sportu za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.3. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.2. Program održavanja 2022. godine (29.10.2021.)
 • 3.11. Program korištenja sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.10. Program utroška turističke pristojbe za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 3.1. Program gradnje 2022. godine (29.10.2021.)
 • 3.1. II. Rebalans za 2021. godinu - po pozicijama (20.12.2021.)
 • 3. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Općini Plitvička Jezera (20.01.2022.)
 • 3. Odluka o izvršavanju Proračuna 2022. godine (30.11.2021.)
 • 3. Odluka o izvršavanju Proračuna 2022. godine (12.11.2021.)
 • 3 Izjava o partnerstvu (14.01.2022.)
 • 3. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu (20.12.2021.)
 • 3. Obrazac 3 (10.01.2022.)
 • II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. ()
 • Odluka Procedura stvaranja ugovornih obveza ()
 • Odluka Procedura zaprimanja računa, njihove provjere i pravovremenog plaćanja ()
 • Odluka Procedura naplate prihoda ()
 • Obavijest o nepostojanju sukoba interesa ()
 • Izjava o nepostojanju sukoba interesa ()
 • I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. ()
 • Plan obilaska lokacija odbačenog otpada ()
 • Plan nabave za 2016. ()
 • Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada ()
 • Odluka o financiranju Programa i projekata udruga u Općini Plitvička Jezera ()
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2015. ()
 • Registar ugovora o bagatelnoj javnoj nabavi za 2015. ()
 • Odluka o dodjeli stipendija Općine Plitvička Jezera u akademskoj godini 2014./2015. ()
 • Plan nabave za 2015. ()
 • Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole ()
 • Odluka o imenovanju osobe zaduzene za nepravilnosti ()
 • Odluka o davanju prijedloga imenovanja predstavnika u Povjerenstvo koje procjenjuje troškove stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta ()
 • Odluka o davanju prijedloga imenovanja predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ()
 • Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenčadi u 2015. ()
 • Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera za 2015. ()
 • II Izmjene i dopune Plana Nabave za 2014. ()
 • Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2014/2015 ()
 • Odluka o cijeni vodnih usluga (SG 2014/18)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga (SG 2014/18)
 • Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. (SG 2014/17)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (SG 2014/08)
 • Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/01)
 • Plan nabave za 2014. (SG 2014/01)
 • Odluka o utvrđivanju cijene usluge koje Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera pruža pravnim i fizičkim osobama (SG 2013/20)
 • Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera (SG 2013/16)
 • 2.1. Obrazac za predaju Amandmana na prijedlog Proračuna za 2022. godinu (12.11.2021.)
 • 2. Zapisnik sa 4. redovne sjednice (20.01.2022.)
 • 2. Zapisnik sa 3. redovne sjednice (20.12.2021.)
 • 2. Proračun 2022. godine s projekcijom za 2023.-2024. (30.11.2021.)
 • 2. Proračun 2022. godine s projekcijom za 2023.-2024. (12.11.2021.)
 • 2. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 2. Obrazac Proračuna 2022. (14.01.2022.)
 • Obrazac-podaci o kućama za odmor (11.01.2022.)
 • 2. Obrazac (10.01.2022.)
 • 11. Obrazac zahtjev za isplatu (14.01.2022.)
 • 10. Ogledni obrazac financijskog izvještaja (14.01.2022.)
 • 10. Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja komunalnom infrastrukturom (20.12.2021.)
 • 1.1.1. Konačni rezultati dopunskih izbora (12.11.2021.)
 • 1.1. Zaključak o primanju Izvješća Mandatnog povjerenstva na znanje (30.11.2021.)
 • 1.1. Zaključak o primanju izvješća Mandatnog povjerenstva (12.11.2021.)
 • 1. Proračun Općine Plitvička Jezera za 2022. godinu (29.10.2021.)
 • 1. Obrazac opisa programa (14.01.2022.)
 • 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim dopunskim izborima (12.11.2021.)
 • 1. Obrazac 1 (10.01.2022.)
 • Saziv (20.12.2021.)
 • 0. Saziv za 5. redovnu sjednicu (20.01.2022.)
 • Saziv za 3. redovnu sjednicu (19.11.2021.)
 • Uputa za prijavitelje 2022. (10.01.2022.)
 • Javni poziv 2022. (10.01.2022.)