Općinsko vijeće

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je predstavničko tijelo građana lokalne samouprave koje donosi akte, u okviru svojih prava i dužnosti, u skladu sa zakonom i Statutom Općine Plitvička Jezera.

Općinsko vijeće u okviru svojih ovlasti:
 1. Donosi Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća
 2. Donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine
 3. Osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom
 4. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine
 5. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa Općine
 6. Donosi odluke o proračunu i završnom računu proračuna Općine
 7. Odlučuje o izvršenju proračuna Općine
 8. Odlučuje o stopama vlastitih poreza, prireza, te drugim naknadama, doprinosima i pristojbama iz nadležnosti Općine
 9. Donosi godišnji program rada Vijeća
 10. Prati rad Općinskog načelnika i odlučuje o raspisivanju referenduma za njegovo razrješenje, u skladu sa zakonom
 11. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.

Videozapis 7. redovne sjednice Općinskog vijeća održana 19. travnja 2018.