Poslovnik

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 18. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 29/09), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 13. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2010. godine, donijelo je

P O S L O V N I K
Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Poslovnikom se određuje unutarnje ustrojstvo i način rada Općinskog vijeća Općine Plitvička jezera.

Ovim Poslovnikom se u skladu sa Zakonom i Statutom Općine podrobnije uređuje konstituiranje Vijeća, izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća, ustrojstvo Vijeća, prava i dužnosti članova Vijeća, odnos Vijeća, Općinskog načelnika i upravnih tijela općine, donošenje odluka i drugih akata, pitanja članova Vijeća, sazivanje, dnevni red, predsjedanje, tijek sjednice te odlučivanje i održavanje reda na sjednicama Vijeća, javnost rada i druga pitanja važna za rad Vijeća.

II. KONSTITUIRANJE VIJEĆA

Članak 2.

Prvu konstituirajuću sjednicu Vijeća, nakon objave izbornih rezultata, u zakonski propisanom roku saziva predstojnik Ureda državne uprave u županiji.

Članak 3.

Prvu konstituirajuću sjednicu Vijeća otvara ovlašteni predstavnik Ureda državne uprave u županiji, koji do utvrđivanja dobno najstarijeg člana Vijeća predsjeda i vodi sjednicu (u nastavku teksta: predsjedatelj).

Predsjedatelj poziva izabrane članove Vijeća i utvrđuje jeli sjednici nazočna natpolovična većina izabranih članova Vijeća kako bi se sjednica mogla održati.

Članak 4.

Dnevni red konstituirajuće sjednice vijeća obvezno sadrži slijedeće točke:

 • izbor predsjednika i članova Mandatnog povjerenstva,
 • izvješće Mandatnog povjerenstva,
 • izbor predsjednika i članova Povjerenstva za izbor i imenovanje,
 • izbor predsjednika Vijeća.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeća mogu se birati i druga stalna radna tijela i potpredsjednici Vijeća.

Dopunu dnevnog reda iz stavka 2. ovog članka može predložiti predsjedatelj ili najmanje 1/3 članova Vijeća.

Dopuna dnevnog reda je prihvaćena ukoliko se za to izjasni većina svih članova Vijeća.

Članak 5.

Mandatno povjerenstvo na prvoj konstituirajućoj sjednici na temelju izvješća Općinskog izbornog povjerenstva izvješćuje Vijeće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća i imenima izabranih članova, o podnesenim ostavkama na dužnost člana Vijeća i imenima tih članova, o imenima članova Vijeća koji obavljaju dužnost nespojivu s dužnošću člana Vijeća pa im mandat miruje na njihov zahtjev te o zamjenicima članova koji umjesto njih počinju obavljati dužnost člana Vijeća.

Izvješće Mandatnog povjerenstva Vijeće prihvaća Zaključkom.

Članak 6.

Nakon usvojenog izvješća Mandatnog povjerenstva, konstituirajućom sjednicom Vijeća nastavlja predsjedati dobno najstariji član Vijeća (u nastavku teksta: predsjedatelj) koji u pogledu predsjedanja sjednicom Vijeća do izbora predsjednika Vijeća ima sva prava i dužnosti predsjednika Vijeća.

Članak 7.

Predsjedatelj, u nastavku, poziva članove Vijeća da polože prisegu.

Tekst prisege glasi:
„Prisežem da ću prava i dužnosti člana Općinskog vijeća obavljati savjesno i odgovorno radi gospodarskog i socijalnog razvitka općine Plitvička Jezera i Republike Hrvatske, da ću se u obavljanju dužnosti člana općinskog vijeća pridržavati Ustava, Zakona i Statuta općine, te da ću štititi ustavni poredak Republike Hrvatske“.
Predsjedatelj izgovara tekst prisege i nakon toga poziva po imenice svakog člana Vijeća koji daje prisegu na način da ustane i izgovori „prisežem“.

Svaki član Vijeća potpisuje tekst prisege koju predaje predsjedatelju.

Članak 8.

Vijećnik koji nije bio nazočan na konstituirajućoj sjednici Vijeća prisegu polaže na sjednici Vijeća kojoj prvi put bude nazočan.

Izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća

Članak 9.

Kandidata za predsjednika Vijeća predlaže Povjerenstvo za izbor i imenovanje, najmanje 1/3 vijećnika Vijeća ili Klub vijećnika.

Prijedlog kandidata za predsjednika Vijeća je pojedinačan. Svaki član Vijeća može sudjelovati u podnošenju samo jednog prijedloga kandidata.

Izbor predsjednika obavlja se javnim glasovanjem, većinom glasova svih članova Vijeća, osim ako Vijeće javnim glasovanjem većinom glasova ne odluči da se glasuje tajno.

Članak 10.

Ako prilikom glasovanja za izbor predsjednika Vijeća prijedlog kandidata ne dobije potrebnu većinu glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja prema istom postupku kao i prvo glasovanje.

Ako je za izbor predsjednika Vijeća bilo više od dva kandidata u ponovljenom glasovanju sudjeluju samo dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

U slučaju da i u ponovljenom glasovanju niti jedan od kandidata ne dobije većinu glasova svih članova Vijeća izborni se postupak ponavlja.

Članak 11.

Općinsko Vijeće konstituirano je izborom predsjednika.

Izabrani predsjednik preuzima daljnje vođenje sjednice Vijeća.

Članak 12.

Na konstituirajućoj sjednici Vijeće može birati i potpredsjednike vijeća.

Potpredsjednici Vijeća biraju se na način i po postupku propisano ovim poslovnikom za izbor predsjednika Vijeća.

III. USTROJSTVO VIJEĆA

1. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA

Članak 13.

Danom konstituiranja Vijeća članovima Vijeća počinju sva prava i dužnosti u skladu sa Zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i odlukama Vijeća.

Zamjenik člana Vijeća dužnost člana Vijeća počinje obavljati danom kada Vijeće utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja i davanja prisege.

Članak 14.

Mandat člana Vijeća prestaje prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata:

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke shodno pravilima o dostavi propisanim zakonom o općem upravnom postupku,
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta, odnosno ograničena poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke,
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnost presude,
 • ako se naknadno sazna za razloge zbog kojih nije mogao biti biran, donošenjem odluke Ustavnog suda,
 • ako odjavi prebivalište sa područja Općine Plitvička Jezera, danom odjave prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo sukladno odredbama Zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo, danom njegova prestanka,
 • smrću.

Članak 15.

Mandat člana Vijeća miruje ako za vrijeme trajanja mandata obavlja dužnost za koju je Zakonom određeno da je nespojiva s dužnosti člana Vijeća, odnosno za vrijeme za koje je stavio mandat na mirovanje.

Za vrijeme mirovanja mandata članu Vijeća miruju sva prava i dužnosti u skladu sa Zakonom.

Članak 16.

Član Vijeća ima prava i dužnosti utvrđene Zakonom, Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Vijeća, a osobito:

 • sudjelovati na sjednicama Vijeća i na njima raspravljati i glasovati,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima govoriti a radnim tijelima u kojima je član i glasovati,
 • postavljati pitanja i podnositi prijedloge,
 • na sjednicama Vijeća ili pisanim putem tražiti podatke i izvješća od izvršnih tijela i upravnih tijela Općine potrebne za obavljanje dužnosti člana Vijeća, te s tim u vezi koristiti njihove stručne i tehničke usluge,
 • prihvatiti izbor koji mu svojim odlukama odredi Vijeće,
 • predlagati osnivanje stalnih i povremenih radnih tijela Vijeća,
 • pravo na novčanu naknadu i na naknadu određenih materijalnih troškova,
 • ima i druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom, Statutom i ovim Poslovnikom.

Članak 17.

Vijećnik može postavljati pitanja i tražiti obavijesti na sjednici Vijeća, usmeno ili pismeno.

Odgovori na postavljena pitanja i tražene obavijesti mogu se dati na sjednici Vijeća na kojoj je to zatraženo, na slijedećoj sjednici ili pismeno najkasnije u roku od 30 dana.

Članak 18.

Članu Vijeća dostavljaju se:

 • prijedlozi akata koje donosi Vijeće,
 • izviješća i drugi materijali o kojima će se raspravljati na sjednici Vijeća ili radnog tijela kojeg je član,
 • zapisnici sa sjednica Vijeća i radnih tijela čiji je član.

Članak 19.

Vijećnici mogu osnovati Klub vijećnika prema stranačkoj pripadnosti, te Klub nezavisnih vijećnika.

Klubovi su o svom osnivanju obavezni obavijestiti predsjednika Vijeća te priložiti popis članova kluba.

Vijeće osigurava klubovima vijećnika prostor za održavanje sjednica klubova vijećnika.

Članak 20.

Za svakog člana vijeća vodi se evidencija o nazočnosti sjednici Vijeća. Ako član vijeća ne može biti nazočan sjednici Vijeća ili radnog tijela kojeg je član o tome izvještava predsjednika Vijeća ili predsjednika radnog tijela.

2. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI VIJEĆA

Članak 21.

Općinsko Vijeće Općine Plitvička Jezera ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Vijeća na način utvrđen ovim Poslovnikom.

Jedan potpredsjednik se bira na prijedlog vijećničke većine, a drugi na prijedlog vijećničke manjine.

Članak 22.

Predsjednik Vijeća:

 • predstavlja Vijeće,
 • saziva sjednice i predsjeda sjednicama Vijeća,
 • predlaže dnevni red,
 • uključuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u postupak,
 • brine o suradnji Vijeća i Općinskog načelnika,
 • usklađuje rad Vijeća i radnih tijela Vijeća,
 • brine o redu na sjednici,
 • brine o postupku donošenja drugih akata,
 • potpisuje akte koje donosi Vijeće,
 • brine o provođenju načela javnosti rada Vijeća,
 • prima prisege članova Vijeća,
 • obavlja i druge poslove određene Zakonom i ovim Poslovnikom.

Članak 23.

Predsjednika kada je spriječen ili odsutan zamjenjuje potpredsjednik kojeg on odredi u skladu sa Statutom.

Za vrijeme dok zamjenjuje potpredsjednika potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika.

Članak 24.

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća dužnost obavljaju počasno pa za to ne primaju plaću nego ostvaruju pravo na naknadu u skladu sa posebnom odlukom Vijeća.

3. RADNA TIJELA VIJEĆA

Članak 25.

Općinsko Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela su: povjerenstva, odbori, komisije i druga stalna i povremena radna tijela.

Članak 26.

Radna tijela imaju predsjednika i dva člana koji se biraju u pravilu iz reda članova Vijeća ako Statutom, ovim Poslovnikom ili Odlukom o osnivanju nije drugačije određeno.

Predsjednika i članove radnog tijela predlaže predsjednik Vijeća, najmanje 1/3 vijećnika ili Klub vijećnika, a biraju se većinom glasova nazočnih vijećnika.

Sastav radnog tijela u pravilu odgovara stranačkom sastavu vijeća.

Članak 27.

Predsjednik i članovi radnih tijela Vijeća imenuju se na vrijeme do isteka mandata Vijeća koje ih je imenovalo.

Predsjednik i članovi radnih tijela Vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na koji su imenovani.

Članak 28.

Predsjednik radnog tijela organizira rad, predlaže dnevni red radnog tijela i predsjeda njegovim sjednicama.

Ako je predsjednik radnog tijela spriječen ili odsutan zamjenjuje ga član radnog tijela kojeg on odredi.

Članak 29.

Sjednicu radnog tijela saziva predsjednik na osobnu inicijativu, a dužan ju je sazvati u roku od 8 dana na obrazloženi zahtjev predsjednika Vijeća ili većine članova radnog tijela.

Ako predsjednik radnog tijela ne sazove sjednicu kada je to obvezan činiti, sjednicu će sazvati predsjednik Vijeća.

Članak 30.

Radno tijelo može odlučivati o pitanjima iz svog djelokruga ako je sjednici nazočna većina članova radnog tijela.

Na sjednici radnog tijela Odluke se donose javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih članova radnog tijela.

Članak 31.

Na sjednicama radnog tijela predsjednik može pozvati stručnjake radi iznošenja mišljenja o pitanju na kojem se raspravlja na sjednici.

O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Članak 32.

Radno tijelo obvezno je o svojim primjedbama, mišljenjima, stajalištima i prijedlozima zaključkom izvijestiti Vijeće.

Članak 33.

Stalna radna tijela Vijeća su:

 • Mandatno povjerenstvo,
 • Povjerenstvo za izbor i imenovanje,
 • Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise,
 • Povjerenstvo za proračun i financije,
 • Povjerenstvo za nacionalne manjine.

IV. ODNOS VIJEĆA, OPĆINSKOG NAČELNIKA I UPRAVNIH TIJELA OPĆINE

Općinski načelnik za izvršavanje odluka Vijeća odgovara Vijeću.

Općinski načelnik podnosi Vijeću izvješće o svom radu, dva puta godišnje, a po zaključku Vijeća i češće.

Članak 35.

Vijeće može raspisati referendum o razrješenju Općinskog načelnika na prijedlog najmanje jedne trećine članova Vijeća.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 36.

Vijeće može raspravljati o pitanjima koja se odnosi na rad Općinskog načelnika, a osobito u svezi njegove odgovornosti za provođenje odluka koje je donijelo Vijeće te odgovornosti za stanje u pojedinom području kao i za izvršavanje odluka i drugih akata Vijeća te usmjeravanju i usklađivanju rada upravnih tijela.

Članak 37.

Općinski načelnik i zamjenik nazočni su na sjednicama Vijeća.

Općinski načelnik sudjeluje na sjednicama Vijeća, radnih tijela Vijeća, u raspravama o prijedlozima koje podnosi, iznosi i obrazlaže prijedloge i stajališta i daje stručna objašnjenja te se izjašnjava o podnesenim amandmanima, ako je on predlagatelj.

Članak 38.

Ako Vijeće ocjeni da je za raspravu o nekom pitanju neophodno mišljenje Općinskog načelnika a on nije nazočan sjednici, niti je dostavio svoje mišljenje, Vijeće će odgoditi raspravu o toj temi.

Članak 39.

Općinski načelnik i zamjenik imaju pravo na sjednici Vijeća i radnih tijela iznositi svoje mišljenje o svakom prijedlogu koji je na dnevnom redu sjednice.

Članak 40.

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine ima pravo obustaviti od izvršenje opći akt Vijeća, ako ocjeni da je tim aktom povrijeđen Zakon ili drugi propis te zatražiti od Vijeća da u roku od 15 dana ukloni uočene nedostatke.

Ako Vijeće to ne učini, načelnik je dužan u roku od 8 dana o tome obavijestiti predstojnika državne uprave u Županiji.

Članak 41.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela ima pravo i obvezu sudjelovati u radu Vijeća kada se na sjednici Vijeća raspravlja o prijedlogu akata kojima se uređuju pitanja iz djelokruga tijela kojima rukovodi i kad se raspravlja o drugim pitanjima koja su od interesa za djelokrug tog tijela.

V. DONOŠENJE ODLUKA I DRUGIH AKATA

1. VRSTE AKATA

Članak 42.

U okviru svoje nadležnosti Vijeće donosi: Statut Općine, Poslovnik Vijeća, proračun, obračun proračuna, odluke, zaključke, preporuke, programe, planove, pravilnike, rješenja i druge akte.

 • Odlukom se uređuju društveni i drugi odnosi, koji su od općeg značaja za građane, pravne osobe i druge subjekte te propisuju njihova prava i obveze, odnosno uređuju pitanja od interesa za Općinu,
 • Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i rješavaju druga pitanja za koja nije predviđeno donošenje drugog akta,
 • Preporukom se ukazuje na određene probleme te upućuje na način njihova rješavanja,
 • Programom i planom se, za razdoblje od jedne godine i više, utvrđuje sadržaj aktivnosti u pojedinom području, nositelja aktivnosti, rokovi izvršenja te druga pitanja od značaja za izvršenje sadržaja programa odnosno plana,
 • Pravilnikom se uređuje način izvršavanja određenih prava i obveza odnosno postupak provođenja propisa ili drugih akata kada je to Vijeću povjereno,
 • Vijeće donosi rješenja kao pojedinačne akte kada izvršava pojedinačna prava i obveze iz svog djelokruga.

2. POKRETANJE POSTUPKA

Članak 43.

Postupak donošenja odluka i drugih akata (u daljnjem tekstu: akata) pokreće se dostavom prijedloga akata predsjedniku Vijeća.

Članak 44.

Pravo predlagati akte ima svaki član Vijeća, klubovi vijećnika, radna tijela Vijeća, Općinski načelnik, ako zakonom ili drugim propisom nije određeno da prijedloge pojedinog akta mogu podnijeti samo određeni predlagatelji.

Inicijativu za podnošenje prijedloga akata mogu davati građani i pravne osobe.

Članak 45.

Prijedlog akata sadrži:

 • zakonsku osnovu za donošenje,
 • osnovna pitanja koja se trebaju urediti tim aktom,
 • tekst prijedloga akta u obliku u kojem se donosi s obrazloženjem,
 • tekst odredbi važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje ako se predlaže izmjena i dopuna akta.

U prijedlogu akta predlagatelj može dostaviti stručna mišljenja i drugu dokumentaciju kojom obrazlaže svoj zahtjev.

Članak 46.

Predsjednik Vijeća primljeni prijedlog akta bez odgađanja upućuje nadležnom radnom tijelu Vijeća odnosno Općinskom načelniku na mišljenje.

Članak 47.

Ako prijedlog akta nije podnesen u skladu sa ovim Poslovnikom, predsjednik Vijeća zatražit će od predlagatelja da u roku od 30 dana prijedlog uskladi s Poslovnikom.

Ukoliko predlagatelj u tom roku ne uskladi prijedlog akta s Poslovnikom smatrat će se da je predlagatelj odustao od prijedloga.

3. RAZMATRANJE PRIJEDLOGA AKTA

Članak 48.

Prije rasprave o prijedlogu akta na sjednici Vijeća o prijedlogu se mora izjasniti povjerenstvo u čijem djelokrugu su pitanja koja se uređuju prijedlogom akta.

Radna tijela mogu se izjasniti o svim elementima akta, a Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise i o usklađenosti akata sa zakonom, Statutom i Poslovnikom.

Članak 49.

Radno tijelo kada razmotri prijedlog akta određuje izvjestitelja koji će na sjednici Vijeća obrazlagati prijedlog odnosno iznositi mišljenja i stajališta tog tijela.

Članak 50.

Izviješća radnih tijela upućuju se predsjedniku Vijeća koji ih dostavlja predlagatelju akta i članovima Vijeća.

4. RASPRAVA O PRIJEDLOGU AKATA NA SJEDNICI VIJEĆA

Članak 51.

O prijedlogu akta Vijeće će raspravljati najkasnije dva mjeseca od dana podnošenja prijedloga predsjedniku Vijeća.

Članak 52.

Rasprava o prijedlogu akta na sjednici Vijeća obuhvaća uvodno izlaganje predlagatelja, rasprava o tekstu prijedloga akta, rasprava o stajalištima radnih tijela, odlučivanje o amandmanima te donošenje akta.

Članak 53.

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik ima pravo zatražiti riječ u tijeku cijele rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i izraženim mišljenjima i primjedbama.

Općinski načelnik može tražiti riječ u toku rasprave o aktu i kada nije predlagatelj.

Pravo učešća u raspravi pripada i zamjeniku općinskog načelnika.

Nakon provedene rasprave odlučuje se o donošenju akta.

5. AMANDMANI

Članak 54.

Prijedlog za izmjenu i dopunu akta podnosi se pisano u obliku amandmana s obrazloženjem.

Članak 55.

Amandmani se upućuju predsjedniku Vijeća najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice Vijeća na kojoj se raspravlja o tom aktu.
Iznimno, ako se većina članova Vijeća složi, svaki član Vijeća može amandman na prijedlog akta podnijeti na samoj sjednici u tijeku rasprave i do zaključenja rasprave pisano ili usmeno uz obrazloženje.

Članak 56.

Predsjednik Vijeća dostavlja podnesene amandmane članovima Vijeća, predlagatelju i Općinskom načelniku kada on i nije predlagatelj.

Članak 57.

O amandmanima se glasuje prema redoslijedu članaka prijedloga akta na koji se odnosi.

Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavni dio akta o kojem se odlučuje.

6. JAVNA RASPRAVA

Članak 58.

O prijedlozima akata za koje je to Zakonom ili Statutom utvrđeno obveznim kao i o drugim pitanjima za koje to utvrdi Vijeće provodi se javna rasprava na način utvrđen ovim Poslovnikom.

Nacrt prijedloga akta koji se upućuje na javnu raspravu utvrđuje Općinski načelnik kada je Zakonom, Statutom općine, ovim Poslovnikom ili drugim aktom Vijeća propisana obvezatnost provođenja postupka javne rasprave. U drugim slučajevima nacrt prijedloga akta koji se upućuje na javnu raspravu utvrđujeVijeće.

Članak 59.

Javna rasprava o nacrtu prijedloga akta provodi se na području mjesnog odbora na koji se akt odnosi ili čitavom području Općine.

Javna rasprava se provodi stavljanjem nacrta prijedloga na javni uvid te provođenjem javne i stručne rasprave.

Nacrt prijedloga akta stavlja se na javni uvid u sjedištu naselja odnosno Općine na način koji omogućava svakom zainteresiranom građaninu odnosno pravnoj osobi uvid u njegov sadržaj.

O nacrtu prijedloga akta provodi se najmanje jedna stručna rasprava u obliku javne tribine.

Članak 60.

Aktom o utvrđivanju nacrta prijedloga i njegovom upućivanju na javnu raspravu određuju se osobito:

 • vrijeme provođenja javne rasprave,
 • mjesto izlaganja nacrta prijedloga akta na uvid,
 • vrijeme i mjesto održavanja stručne rasprave,
 • organizator i nositelj javne rasprave.

Članak 61.

Javna rasprava o nacrtu prijedloga akta ne može biti kraća od 15 dana niti duža od 30 dana.

Članak 62.

Svaki zainteresirani građanin ili pravna osoba mogu nositelju javne rasprave uputiti primjedbe i prijedloge na nacrt prijedloga akta.

Članak 63.

Temeljem izviješća nositelja javne rasprave, tijelo kome je izviješće upućeno razmatra prijedloge, mišljenja i primjedbe iskazane u javnoj raspravi te utvrđuje prijedlog akta koji upućuje u daljnji postupak.

Uz prijedlog akta Općinski načelnik podnosi Vijeću i izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

7. DONOŠENJE AKATA PO HITNOM POSTUPKU

Članak 64.

Vijeće može donositi odluke i druge akte po hitnom postupku ako je to nužno radi sprečavanja i uklanjanja štete, odnosno ako bi na donošenje pojedine odluke u određenom roku imalo štetne posljedice ili iz drugih opravdanih razloga.

Predlagatelj akta dužan je obrazložiti hitnost postupka.

Članak 65.

Kod donošenja akta u hitnom postupku pojedine radnje utvrđene ovim Poslovnikom mogu se skratiti ili izostaviti, a o tome se odlučuje većinom glasova nazočnih vijećnika.

8. POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA I POSLOVNIKA

Članak 66.

Izmjene i dopune i usklađivanja Statuta i Poslovnika sa Zakonom, Vijeću predlaže Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise.

Prijedlog Povjerenstvu može podnijeti Općinski načelnik ili najmanje jedna trećina vijećnika.

Članak 67.

Vijeće o prijedlogu iz članka 66. ovog Poslovnika odlučuje većinom glasova svih članova Vijeća.

Vijeće može odlučiti da se o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka prije donošenja, provede javna rasprava.

Članak 68.

Odluke i druge akte što ih donosi Vijeće potpisuje predsjednik Vijeća.

Izvornik akta potpisan i ovjeren pečatom Općinskog vijeća čuva se u stručnoj službi Općine.

Pod izvornikom se podrazumijeva onaj tekst odluke koji je donesen na sjednici Vijeća.

Za čuvanje izvornika, odluka i drugih akata potpis i stavljanje pečata odgovoran je Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 69.

Odluke i drugi opći akti za koje je to određeno zakonom i drugim propisom ili odlukom Vijeća objavljuju se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu osmi dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličkosenjske županije, a iznimno iz osobito opravdanih razloga danom objave.

9. TUMAČENJE AKATA

Članak 70.

Općinsko vijeće, kada se to pokaže potrebnim, u redovnoj proceduri u vidu zaključka donosi autentično tumačenje svojih općih akata.

VI. SJEDNICE VIJEĆA

1. SAZIVANJE SJEDNICE

Članak 71.

Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Vijeća dužan je sazvati sjednicu Vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Vijeća, radnog tijela Vijeća ili Općinskog načelnika u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Članak 72.

Za redovnu sjednicu dostavlja se članovima Vijeća prijedlog dnevnog reda s prijedlozima akata o kojima će se raspravljati najkasnije sedam dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Vijeća može u slučaju kada je neophodno donijeti akt po hitnom postupku ili kada to zahtijevaju drugi osobito opravdani razlozi, sazvati sjednicu Vijeća u roku kraćem od osam dana, a dnevni red za tu sjednicu može predložiti na samoj sjednici.

2. DNEVNI RED

Članak 73.

Dnevni red sjednice predlaže predsjednik Vijeća.

Uz prijedlog dnevnog reda koji se šalje uz poziv za sjednicu, predsjednik Vijeća unosi sve teme što su ih podnijeli ovlašteni predlagatelji u rokovima i na način predviđen ovim Poslovnikom.

Ako predsjednik Vijeća u prijedlog dnevnog reda ne unese sve teme koje su naknadno predložene, a predlagatelj ostane pri svom prijedlogu o unošenju prijedloga u dnevni red odlučuje se bez rasprave.

Članak 74.

Dnevni red sjednice utvrđuje se u pravilu na početku sjednice.

Predsjednik Vijeća stavlja na raspravu predloženi dnevni red.

Prijedlog dnevnog reda može se izmijeniti i dopuniti na sjednici Vijeća na način da se pojedine teme iz prijedloga dnevnog reda izostave ili da se dnevni red dopuni pojedinim temama.

O prijedlogu za izmjene i dopune dnevnog reda glasuje se „za“ ili „protiv“ većinom glasova nazočnih članova Vijeća kao i za dnevni red u cjelini.

Nakon što je dnevni red utvrđen predsjednik Vijeća objavljuje utvrđeni dnevni red.

3. PREDSJEDANJE

Članak 75.

Sjednicama vijeća predsjeda predsjednik Vijeća, a kada je on odsutan sjednici predsjeda potpredsjednik Vijeća (u daljnjem tekstu: predsjedatelj).

Članak 76.

Nitko ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjedatelja.

Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu.

Članak 77.

Predsjedatelj daje članovima Vijeća riječ po redoslijedu po kojem su se prijavili.

Predsjedatelj se brine da govornik ne bude ometan ili spriječen u svom govoru.

Govornika može opomenuti ili prekinuti u govoru samo predsjedatelj.

Članak 78.

Član Vijeća u raspravi u pravilu može govoriti jednom i to najduže do pet minuta, a predstavnici klubova do deset minuta.

Replika članova Vijeća odnosno odgovor na repliku ne može trajati duže od dvije minute.

4. TIJEK SJEDNICE

Članak 79.

Prije početka sjednice predsjedatelj utvrđuje nazočnost članova prozivanjem ili na drugi način.

Prije prelaska na prvu točku dnevnog reda održava se „aktualni sat“ koji traje najviše 60 minuta.

Za vrijeme „aktualnog sata“ član Vijeća postavlja kratko i jasno najviše tri formulirana pitanja.

Postavljeno pitanje ne može trajati, u pravilu, duže od dvije minute.

Nakon dobivenog odgovora član Vijeća može postaviti i dopunsko pitanje koje je prema svom sadržaju vezano za postavljeno pitanje.

Članak 80.

Po završetku aktualnog sata prelazi se na rad po točkama dnevnog reda.

Na sjednici se o svakoj temi utvrđenog dnevnog reda najprije raspravlja, a zatim odlučuje, osim ako je ovim Poslovnikom određeno da se odlučuje bez rasprave.

Predsjedatelj zaključuje raspravu kada utvrdi da nema više prijavljenih govornika.

5. ODLUČIVANJE

Članak 81.

Za donošenje odluka na sjednici Vijeća potrebna je nazočnost većine članova Vijeća.

Članak 82.

Većinom glasova svih članova, Vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • Proračun Općine,
 • Godišnji obračun proračuna,
 • Odluku o privremenom financiranju,
 • Odluku o zaduživanju,
 • Odluku o imenovanju stalnih radnih tijela Vijeća,
 • Dopunu dnevnog reda prve konstituirajuće sjednice Vijeća,
 • Odluku o izboru predsjednika Vijeća, potpredsjednika Vijeća,
 • Odluku o izražavanju nepovjerenja radnim tijelima odnosno članovima tih tijela.

Općinsko Vijeća može propisati donošenje i drugih odluka većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 83.

Glasovanje na sjednicama je javno osim ako Vijeće ne odredi da se glasuje tajno.

Javno glasovanje provodi se dizanjem ruke.

Glasovanje se može provesti i poimenično kad odluči Vijeće na zahtjev jedne trećine članova Vijeća, predsjedatelja i kluba vijećnika.

Glasovanje dizanjem ruke provodi se na način da predsjedatelj prvo poziva članove da se izjasne tko je „za“ prijedlog, „protiv“ prijedloga te tko se uzdržao od glasovanja.

Kod utvrđivanja dnevnog reda glasuje se „za“ ili „protiv“.

Poimenično glasovanje provodi se tako da svaki prozvani član ustane i izgovara „za“ „protiv“ i „suzdržan“.

Članak 84.

Nakon glasovanja predsjedatelj utvrđuje je li pojedina odluka dobila potrebnu većinu glasova i objavljuje rezultate glasovanja.

Članak 85.

Tajno glasovanje provodi se kada je to određeno zakonom, Statutom Općine ili ovim Poslovnikom, odnosno kada to odluči Vijeće.

Tajno glasovanje provodi se na glasačkom listiću.

Glasački listići su iste veličine, boje i oblika i ovjereni su pečatom Vijeća.

Ukoliko se provodi tajno glasovanje o izboru odnosno imenovanju, prezimena kandidata na glasačkom listiću navode se abecednim redom.

Na glasačkim listićima kojima se glasuje o prijedlogu akta ili drugom pitanju, upisuje se pitanje te navode odgovori „za“ ili „protiv“.

Članak 86.

Predsjedatelju kod tajnog glasovanja pomažu dva člana Vijeća.

Članak 87.

Broj glasačkih kutija i mjesta na kojima će se postaviti određuje predsjedatelj.

Glasovanju uz glasačku kutiju je nazočan jedan od članova izabran da pomaže predsjedatelju.

Članak 88.

Član Vijeća može glasovati samo jednim glasačkim listićem. Član Vijeća glasuje tako da na glasačkom listiću zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za koji se glasuje odnosno zaokružuje „za“ ili „protiv“.

Glasački listić na kojem je zaokružen redni broj ispred imena većeg broja kandidata od broja koji se bira smatra se nevažećim.

Nevažeći je i nepopunjeni glasački listić kao i listić na kojem su dopisana nova imena, odnosno glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koje je kandidate odnosno odgovore glasovao član Vijeća.

Članak 89.

Rezultat glasovanja utvrđuje predsjedatelj u nazočnosti članova Vijeća koji su mu pomagali kod glasovanja.

6. ODRŽAVANJE REDA NA SJEDNICI

Članak 90.

Red na sjednici osigurava predsjedatelj.

Za remećenje reda na sjednici predsjedatelj nakon upozorenja može članu Vijeća izreći slijedeće mjere:

 • opomenu,
 • opomenu s oduzimanjem riječi,
 • udaljenje sa sjednice.

Mjere iz stavka 2. ovog članka su izvršne i o njima se ne vodi rasprava.

Članak 91.

Članu Vijeća se izriče opomena ako:

 • se u svom govoru ne drži točke dnevnog reda,
 • govori a nije dobio odobrenje predsjedatelja,
 • svojim upadicama unatoč upozorenju predsjedatelja i na drugi način ometa govornika,
 • omalovažava i vrijeđa predsjedatelja ili druge članove Vijeća,
 • na drugi način ometa red na sjednici

Članak 92.

Opomena s oduzimanjem riječi izriče se članu vijeća koji i nakon izricanja opomene svojim govorom i ponašanjem nastavi kršiti odredbe poslovnika zbog čega mu je već izrečena opomena.

Opomena s oduzimanjem riječi izreći će se članu Vijeća i kada svojim govorom vrijeđa hrvatski narod, vjerske zajednice, nacionalne manjine i predstavnike međunarodnih organizacija.

Članak 93.

Članu Vijeća se izriče mjera udaljenja sa sjednice Vijeća kada je svojim ponašanjem toliko narušio red i prekršio odredbe poslovnika o redu na sjednici da je daljnje održavanje sjednice dovedeno u pitanje.

Kada je članu Vijeća izrečena mjera udaljenja sa sjednice član je dužan odmah napustiti sjednicu, a ako to ne učini, predsjedatelj može tražiti od nadležne službe da ga udalji iz prostorije u kojoj se održava sjednica Vijeća.

Predsjedatelj može zatražiti da se iz prostorije udalji svaki slušatelj koji narušava red.

VII. ZAPISNICI

Članak 94.

O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži podatke: o radu sjednice, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim odlukama.

U zapisnik se unose imena odsutnih članova Vijeća, s posebnom napomenom za one koji su svoj izostanak najavili.

U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o pojedinoj točci dnevnog reda.

Članak 95.

Svaki član vijeća ima pravo na sjednici Vijeća iznijeti primjedbe na zapisnik sa prethodne sjednice.

O osnovanosti primjedbe na zapisnik odlučuje se na sjednici bez rasprave.

Ako se primjedba prihvati, obavit će se u zapisniku odgovarajuća izmjena.

Zapisnik na koji nisu iznesene primjedbe i zapisnik u kojem su suglasno prihvaćenim primjedbama obavljene izmjene smatra se usvojenim.

Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.

Članak 96.

Izvornike zapisnika sa sjednica Vijeća čuva pročelnik jedinstvenog odjela i nakon isteka mandata Vijeća pohranjuje ih u arhivu Općine.

Članak 97.

Sjednice Vijeća se tonski snimaju samo za potrebe uređenja zapisnika.

Članak 98.

Kada se na sjednici raspravlja i odlučuje o povjerljivoj stvari ili kada se o raspravi o nekom pitanju isključuje javnost vodi se odvojeni zapisnik.

VIII. JAVNOST RADA

Članak 99.

Rad Općinskog Vijeća i njegovih radnih tijela je javan.

Općinsko vijeće po predsjedniku Vijeća ili od njega ovlaštenom članu Vijeća o svom radu izvješćuje javnost putem službenog glasila i davanjem službenih priopćenja u skladu sa Statutom i ovim Poslovnikom.

Izvjestitelji javnih glasila imaju pravo pratiti rad Vijeća i njegovih radnih tijela.

Predsjednik Vijeća o planiranim sjednicama Vijeća mora blagovremeno obavještavati javna glasila.

Članak 100.

Sjednici Vijeća imaju pravo biti nazočni i građani.

Ukoliko građani žele biti nazočni sjednici Vijeća dužni su barem jedan dan prije održavanja sjednice izvijestiti tajnika Općinskog Vijeća i ureda Općinskog načelnika.

Broj građana koji žele biti nazočni sjednici Vijeća može se ograničiti zbog prostora i održavanja reda na sjednici.

Članak 101.

Javnost sa sjednice može se isključiti kada se na sjednici raspravlja o predmetu povjerljive naravi u skladu sa posebnim propisima

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 102.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera Klasa: 021-05/05-01/10; Urbroj: 2125/11-03-06-01 od 25. 05. 2006. godine.

KLASA: 021-05/10-01/27
UR.BROJ: 2125/11-03-10-01
Korenica, 29. prosinca 2010. god.

 

Predsjednik Vijeća
Stipe Poljak. dipl.iur., v.r.