Statut

 

Na temelju čl. 35. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) , čl. 22. i 112. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 3/18, 8/18, te „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br.2/19 i 3/20), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 27. redovnoj sjednici održanoj dana 19. veljače 2021. godine, donosi

STATUT OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Statutom u skladu sa Zakonom, uređuje se:

 1. Samoupravni djelokrug Općine
 2. Obilježja Općine (pečat i dan Općine)
 3. Javna priznanja
 4. Ustrojstvo, ovlasti i način rada Općine
 5. Javnost rada Općine
 6. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju
 7. Oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave
 8. Ustrojstvo i rad javnih službi
 9. Imovina i financiranje Općine
 10. Akti Općine
 11. Prava i slobode srpske nacionalne manjine
 12. Druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.

Svi izrazi u Statutu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

Općina Plitvička Jezera (dalje u tekstu: Općina) je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

U sastavu Općine Plitvička Jezera nalaze se sljedeća naselja:

Bjelopolje, Čanak, Čujića Krčevina, Donji Vaganac, Drakulić Rijeka, Gornji Vaganac, Gradina Korenička, Homoljac, Jasikovac, Jezerce, Kalebovac, Kapela Korenička, Kompolje Koreničko, Končarev Kraj, Korana, Korenica, Kozjan, Krbavica, Ličko Petrovo Selo, Mihaljevac, Novo Selo Koreničko, Oravac, Plitvica Selo, Plitvička Jezera, Plitvički Ljeskovac, Poljanak, Ponor Korenički, Prijeboj, Rastovača, Rešetar, Rudanovac, Sertić Poljana, Smoljanac, Šeganovac, Trnavac, Tuk Bjelopoljski, Vranovača, Vrelo Koreničko, Vrpile, Zaklopača i Željava.

 

Članak 3.

Granice Općine Plitvička Jezera mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

 

Članak 4.

Općina Plitvička Jezera je pravna osoba.

Sjedište je u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6.

 

Članak 5.

Općina Plitvička Jezera ima grb, zastavu i svečanu pjesmu.

Izgled, uporaba i čuvanje grba i zastave utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Dan 23. travnja, blagdan Sv. Jurja, utvrđuje se kao Dan Općine Plitvička Jezera, koji se svečano obilježava.

 

Članak 6.

Općina Plitvička Jezera će svečano obilježavati Dan Općine priređivanjem svečane sjednice Općinskog vijeća te drugim prigodnim svečanostima.

 

Članak 7.

Građanima Općine, udruženjima, ustanovama i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja, počasti i nagrade za uspjehe kojima pridonose razvoju Općine.

Način dodjeljivanja, vrste i opoziv priznanja, počasti i nagrada uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG
Članak 8.

Općina Plitvička Jezera obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na:

 1. Uređenje naselja i stanovanja
 2. Prostorno i urbanističko planiranje
 3. Komunalno gospodarstvo
 4. Brigu o djeci
 5. Socijalnu skrb
 6. Primarnu zdravstvenu zaštitu
 7. Odgoj i osnovno obrazovanje
 8. Kulturu, tjelesnu kulturu i sport
 9. Zaštitu potrošača
 10. Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 11. Protupožarnu i civilnu zaštitu
 12. Promet na svom području
 13. Poslove kojima se prema posebnim zakonima uređuju pojedine djelatnosti čije je obavljanje Općina dužna organizirati.

Sadržaj i način obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga detaljnije se uređuje odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 9.

Općina može s drugim jedinicama lokalne ili regionalne samouprave obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga organizirati zajednički, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije.

Općina Plitvička Jezera može pod uvjetima utvrđenim zakonom surađivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje, te postupak donošenja odluke o suradnji uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

O uspostavljenoj suradnji sklapa se sporazum.

Sporazum o suradnji Općine Plitvička Jezera i lokalne jedinice iz druge države objavljuje se u službenom glasilu Općine.

Odluku o načinu, uvjetima, visini sredstava, rokovima, nadzoru i kontroli izvršenja poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU
Članak 10.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem lokalnog referenduma i zbora građana, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

 

Članak 11.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajući se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Na odluke donesene u svezi s referendumom primjenjuju se odredbe članaka 114. do 118. Statuta.

 

Članak 12.

Na temelju odredaba zakona i Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u Općini, te većina vijeća mjesnih odbora na području Općine.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova Općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio Općinski načelnik te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora na području Općine Općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u Općini, predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Općinskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Općine i upisani su u popis birača.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće, osim odluke donesene na savjetodavnom referendumu koja nije obvezatna.

 

Članak 13.

Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa Statutom.

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zborove građana može sazvati i Općinsko vijeće te Općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za Općinu.

Kada zborove građana saziva Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja Općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području Općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom Općine u skladu sa zakonom i Statutom.

 

 

Članak 14.

Osim iz razloga utvrđenih člankom 11. stavak 1. ovoga Statuta, referendum se može raspisati i radi opoziva Općinskog načelnika.

Raspisivanje referenduma za opoziv Općinskog načelnika može predložiti:

 • 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine i
 • 2/3 članova Općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20 % ukupnog broja birača u Općini,  Općinsko vijeće će raspisati referendum za opoziv Općinskog načelnika u skladu s odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  i Zakona kojim se određuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika Općinsko vijeće donosi 2/3 većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Referendum za opoziv Općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Općinskog načelnika.

Odluka o opozivu Općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjeta da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine.

 

Članak 15.

Odluka o raspisivanju referenduma  sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojima se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

 

Članak 16.

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Općine u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Članak 17.

Građani i pravne osobe imaju pravo podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela upravljanja i upravnih tijela Općine te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kada im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe čelnik tijela Općine odnosno pročelnik upravnog tijela dužan je građanima i pravnim osobama odgovoriti u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovoga članka u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurat će se potrebna tehnička i druga sredstva: knjiga za pritužbe, postavljanje sandučića za predstavke i pritužbe, neposrednim komuniciranjem s predstavnicima tijela i omogućavanje usmenog izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Općine.

IV. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
Članak 18.

Tijela Općine Plitvička Jezera su:

 1. Općinsko vijeće,
 2. Općinski načelnik.

 

 1. OPĆINSKO VIJEĆE

Članak 19.

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je predstavničko tijelo građana lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vijeća na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina svih članova Općinskog vijeća.

 

Članak 20.

Općinsko vijeće u okviru svojih ovlasti:

 • donosi Statut Općine,
 • donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • usvaja godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te drugom raspolaganju imovinom Općine čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom, a uvijek odlučuje ako vrijednost prelazi 1.000.000,00 kuna.
 • donosi odluku o promjeni granice Općine,
 • donosi odluku o raspisivanju izbora za mjesne odbore,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 • predlaže glavnoj skupštini odnosno skupštini trgovačkog društva u kojem Općina ima dionice ili udjele u vlasništvu članove upravnog tijela i nadzornog odbora trgovačkog društva,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala Općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine;
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu Općine,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

Članak 21.

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera čini (13) trinaest vijećnika izabranih na način određen zakonom.

 

Članak 22.

Utvrđuje se da srpska nacionalna manjina ima pravo na (3) tri člana Vijeća iz reda svojih pripadnika.

Općinsko vijeće može imati i više od (13) trinaest vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću.

 

Članak 23.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi, ali mogu podnijeti ostavku.

 

Članak 24.

Mandat članova Općinskog vijeća počinje danom konstituiranja Vijeća i traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora, koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno zakonskim odredbama.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata Općinskog vijeća izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četiri godine sukladno zakonskim odredbama kojima se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju Općinskog vijeća sukladno zakonskim odredbama.

 

Članak 25.

Vijećniku prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke;
 • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno oduzeta poslovna sposobnost, danom pravomoćnosti sudske odluke;
 • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, danom pravomoćnosti presude;
 • ako mu prestane prebivalište na području Općine Plitvička Jezera, danom prestanka prebivališta,
 • ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva i
 • smrću.

 

Članak 26.

Članu Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik u skladu sa odredbama posebnog zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku od osam dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Nastavak obnašanja nespojive dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka i mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

 

Članak 27.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu sa zakonom i odlukom Općinskog vijeća.

 

Članak 28.

Vijećnik ima prava i dužnosti:

 • sudjelovati na sjednicama Općinskog vijeća,
 • ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem,
 • raspravljati i glasovati o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
 • predlagati Vijeću donošenje akata, podnositi prijedloge akata i podnositi amandmane na prijedloge akata,
 • postavljati pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 • postavljati pitanja Općinskom načelniku,
 • sudjelovati na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i na njima raspravljati, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • tražiti i dobiti podatke potrebne za obavljanje dužnosti vijećnika od upravnih tijela Općine,
 • ima pravo uvida u registar birača za vrijeme dok obavlja dužnost.

Vijećnik ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Općinskog vijeća.

Vijećnik je dužan čuvati tajnost podataka, koji su kao tajni određeni u skladu s propisima, za koje sazna za vrijeme obnašanja dužnosti vijećnika.

Vijećnik ima i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama zakona, ovog Statuta i Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 29.

Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća biraju se iz redova vijećnika na vrijeme od četiri godine ukoliko po zakonskim propisima i Statutu ne dođe do prestanka obnašanja vijećničke dužnosti.

Prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća podnosi Povjerenstvo za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.

Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, Općinsko vijeće bira većinom glasova svih članova Općinskog vijeća javnim glasovanjem ukoliko Općinsko vijeće ne odluči da se glasuje tajno.

Potpredsjednici se u pravilu biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

 

Članak 30.

Predsjednik Općinskog vijeća:

 • zastupa Općinsko vijeće,
 • saziva i predsjedava sjednicama Općinskog vijeća,
 • predlaže dnevni red sjednica Općinskog vijeća,
 • upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak,
 • brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
 • održava red na sjednici Općinskog vijeća,
 • usklađuje rad radnih tijela,
 • potpisuje odluke i akte koje donosi Općinsko vijeće,
 • brine o suradnji Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • brine se o zaštiti prava vijećnika i
 • obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Općinskog vijeća.

 

Članak 31.

Predsjednik vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik vijeća je dužan sazvati sjednicu vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova vijeća u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati na zahtjev 1/3 članova vijeća čelnik tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu  (regionalnu) samoupravu.

Sjednica Općinskog vijeća sazvana sukladno odredbama stavaka 1., 2. i 3. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavni.

 

Članak 32.

Zahtjev za razrješenje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća podnosi Povjerenstvo za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.

Odluka o razrješenju donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

 

Članak 33.

Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća dužnost ne mogu obnašati profesionalno, ali imaju pravo na naknadu sukladno zakonu i posebnoj odluci Općinskog vijeća.

 

Članak 34.

Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Vijeća i zamjenjuju ga u radu u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim pravima, obvezama i odgovornostima koje ima predsjednik Općinskog vijeća.

Članak 35.

Predsjednik i potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Općinskom vijeću.

 

Članak 36.

Članovi Općinskog vijeća mogu Općinskom načelniku postavljati pitanja o njegovu radu.

Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća, sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 37.

Općinsko vijeće donosi odluke većinom glasova ako je sjednici nazočna većina njegovih članova.

Statut i njegove izmjene i dopune, proračun i njegove izmjene i dopune, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluka o raspisivanju referenduma i odluka o pristupanju raspravi o predloženoj promjeni Statuta, Poslovnik o radu Vijeća i pitanja koja su utvrđena Poslovnikom donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

Odluku o raspisivanju referenduma za opoziv Općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je predložilo 2/3 članova Općinskog vijeća, Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

 

Članak 38.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom Općinskog vijeća.

Sjednicama Općinskog vijeća prisustvuje općinski načelnik te zamjenik općinskog načelnika iz reda srpske nacionalne manjine.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, ako Općinsko vijeće ne odluči da se, u skladu sa Poslovnikom ili drugim općima aktom, o nekom pitanju glasuje tajno.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazivati i elektroničkim putem.

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.

Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju.

 

Članak 39.

Poslovnikom Općinskog vijeća detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti vijećnika, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća, djelokrug, sastav i način rada radnih tijela, način i postupak donošenja akata u Općinskom vijeću, postupak izbora i razrješenja, sudjelovanje građana na sjednicama te druga pitanja od značaja za rad Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom uređuje načela i standarde dobrog ponašanja predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća u obavljanju njihovih dužnosti.

RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA

Članak 40.

Radi pripremanja prijedloga odluka i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, Općinsko vijeće može osnovati odbore i povjerenstva.

Osnivanje, sastav, zadaci i način rada tijela iz prethodnog stavka uređuje se ovim Statutom i posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Radna tijela Općinskog vijeća za svoj rad odgovaraju Općinskom vijeću, a dužna su jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu.

Općinsko vijeće može ako to smatra potrebnim i više puta godišnje tražiti izvještaj pojedinog radnog tijela.

 

Članak 41.

Radno tijelo Općinskog vijeća ima predsjednika, može imati zamjenika predsjednika i ima određen broj članova.

Članom radnog tijela može biti ugledna i stručna osoba izvan sastava Općinskog vijeća kojoj je bliska materija iz nadležnosti određenog radnog tijela.

Mandat predsjednika, zamjenika ukoliko je izabran i članova radnog tijela traje do isteka mandata saziva Općinskog vijeća.

 

Članak 42.

Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjeda njegovim sjednicama.

 

Članak 43.

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 1. Mandatno povjerenstvo,
 2. Povjerenstvo za izbor i imenovanje,
 3. Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise,
 4. Povjerenstvo za proračun i financije,
 5. Povjerenstvo za nacionalne manjine.

 

Članak 44.

Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća na prijedlog predsjedavajućeg ili najmanje trećine vijećnika.

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

Mandatno povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose na mandat vijećnika, te o tome podnosi prijedloge Općinskom vijeću.

 

Članak 45.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja, kao i o općim pitanjima kadrovske politike i daje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Općinsko vijeće.

Povjerenstvo za izbor i imenovanje ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

 

 

 

Članak 46.

Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže izmjene i dopune Statuta i Poslovnika, te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

Članak 47.

Povjerenstvo za proračun i financije raspravlja o prijedlogu proračuna, o prijedlogu odluke o izvršenju proračuna, o zaduženjima Općine, izvješću o trošenju sredstava iz proračuna, o polugodišnjem obračunu proračuna i završnom obračunu proračuna.

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

 

Članak 48.

Povjerenstvo za nacionalne manjine raspravlja i daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću o svim temama iz nadležnosti Vijeća, a kojim se uređuju prava i slobode srpske manjinske zajednice, odnosno kada se odlučuje o tim pravima i slobodama.

Povjerenstvo za nacionalne manjine ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

 

Članak 49.

Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

 

 1. OPĆINSKI NAČELNIK

 

Članak 50.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

Pravo na zamjenika Općinskog načelnika ostvaruju pripadnici srpske nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i Zakonu o lokalnim izborima.

 

Članak 51.

Općinski načelnik bira se neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Općinski načelnik može se odlučiti hoće li dužnost obavljati profesionalno ili volonterski, osim u godini održavanja redovnih lokalnih izbora prije održavanja istih.

 

Članak 52.

Općinski načelnik:

 • prisustvuje sjednicama Općinskog Vijeća,
 • priprema prijedloge općih akata,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 • utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 • upravlja imovinom Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i drugom raspolaganju imovinom Općine sukladno zakonskim propisima i Statutu čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, odnosno drugom raspolaganju imovinom, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima. Ako je taj iznos veći od 1.000.000,00 kuna, načelnik može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kn. Ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn, onda najviše do 70.000,00 kuna,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
 • imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 • utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
 • razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 • imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 • donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,
 • daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,
 • imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba (osim članova upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava) kojima je Općina osnivač odnosno u kojima ima dionice ili udjele u vlasništvu,
 • podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture i programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna.
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o zakupu poslovnog prostora,
 • donosi odluku o uređenju prometa i parkiranja na području Općine,
 • organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općinu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora te,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

Članak 53.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Općine.

 

Članak 54.

Općinskom načelniku prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novog Općinskog načelnika, odnosno danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti načelnika.

 

Članak 55.

Općinskom načelniku mandat može prestati i po sili zakona:

 • danom dostave pisane ostavke,
 • danom pravomoćnosti sudske odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti,
 • danom pravomoćnosti sudske presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jednog mjeseca,
 • danom prestanka prebivališta na području Općine,
 • danom prestanka hrvatskog državljanstva i
 • smrću.

Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.

 

Članak 56.

Ako prije isteka mandata prestane mandat Općinskom načelniku raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Pročelnik upravnog tijela je dužan o svim promjenama tijekom mandata Općinskog načelnika bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 57.

Ako prije isteka mandata prestane mandat zamjeniku općinskog načelnika iz reda pripadnika nacionalnih manjina, raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

O svim promjenama tijekom mandata zamjenika Općinskog načelnika izabranog iz reda pripadnika nacionalnih manjina pročelnik upravnog tijela dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

 

Članak 58.

Općinski načelnik odgovoran je za zakonito i pravilno obavljanje povjerenih poslova državne uprave tijelu državne uprave nadležnom za upravni nadzor u odgovarajućem upravnom području.

U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća. Ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis, Općinski načelnik donijet će Odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta, te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja Odluka o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta.

 

Članak 59.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

 

Članak 60.

Ako za vrijeme trajanja mandata Općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je Općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, istoga će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg će imenovati Općinski načelnik na početku mandata iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine ili iz reda članova Općinskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova predstavničkog tijela Općinski načelnik može promijeniti tijekom mandata.

Zamjenik općinskog načelnika iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine ili član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik Općinskog načelnika, koji zamjenjuje Općinskog načelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je Općinski načelnik, kojemu mandat nije prestao, onemogućen obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Općinskog načelnika ostvaruje prava Općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata Općinskog načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Općinskog načelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti Općinskog načelnika po prestanku razloga zbog kojih je Općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Općinski načelnik ili pročelnik upravnog tijela dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Općinskog načelnika.

 

UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE OPĆINE

 

Članak 61.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i povjerenih poslova državne uprave, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel za obavljanje svih poslova iz samoupravnog djelokruga.

U obavljanju povjerenih poslova državne uprave upravna tijela jedinica imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

Ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se općim aktom Općinskog vijeća u skladu sa Statutom i zakonom.

 

Članak 62.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika iz stavka 1. ovoga članka:

 1. ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
 2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi dovode do prestanka radnog odnosa,
 3. ako pročelnik ne postupa po propisima ili općim aktima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili neosnovano ne izvršava odluke tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili postupa protivno njima,
 4. ako pročelnik svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave veću štetu, ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pročelnik koji bude razriješen sukladno stavku 2. ovoga članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u Jedinstveni upravni odjel, za koje ispunjava stručne uvjete.

Na prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja u svezi s radom pročelnika koja nisu uređena Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuje radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 63.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovara Općinskom vijeću i Općinskom načelniku.

Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu Općine Plitvička Jezera, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

 

Članak 64.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, osobito u svrhu pripreme projekata za povlačenje novčanih sredstava iz fondova Europske unije te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove ili mogu zajednički organizirati njihovo obavljanje u skladu s posebnim zakonima.

Međusobni odnosi Općine i drugih jedinica lokalne samouprave u zajedničkom organiziranju obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga uređuju se posebnim sporazumom u skladu sa zakonom i njihovim statutima i općim aktima.

O osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničkog upravnog tijela iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Općinsko vijeće.

Temeljem odluke Općinskog vijeća Općinski načelnik sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja od značaja za to tijelo.

 

Članak 65.

Upravne, stručne i ostale poslove u tijelima Općine obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga tijela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Općina je dužna osigurati obavljanje upravnih i stručnih poslova iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u okviru Jedinstvenog upravnog odjela.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značenja za rad službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelom uređuju se posebnim zakonom.

 

Članak 66.

Pripadnici srpske nacionalne manjine koji sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Općinskom vijeću, imaju pravo na zastupljenost u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.

Politika upošljavanja novih službenika, odnosno službenika koji se primaju na upražnjena radna mjesta provodit će se na način koji će osigurati poštivanje prava pripadnicima nacionalnih manjina.

 

Članak 67.

Službenici u Općini poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i usavršavanje putem tečajeva, seminara i školovanja.

Trajno osposobljavanje i usavršavanje službenika u Općini provodit će se na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika, koje će na temelju zajedničkog prijedloga nacionalnog saveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave donijeti Vlada Republike Hrvatske.

Članak 68.

Trajno osposobljavanje lokalnih dužnosnika i službenika, provoditi će Vlada Republike Hrvatske putem posebne ustanove u suradnji s nacionalnim udrugama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

V. JAVNE SLUŽBE
Članak 69.

U okviru svoga samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje poslova u području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana.

 

Članak 70.

Općina osigurava obavljanje djelatnosti iz članka 69. ovoga Statuta osnivanjem vlastitog pogona, trgovačkih društva, javnih ustanova ili drugih pravnih osoba.

Predstavnike Općine u tijelima upravljanja pravnih osoba kojima je Općina osnivač ili u kojima ima udjele Općina, imenuje Općinski načelnik, ako ovim Statutom i posebnim zakonom nije drukčije propisano.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE

Članak 71.

Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini, kao i ostala imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

Članak 72.

Imovinom u vlasništvu Općine mora se upravljati, koristiti i raspolagati pažnjom dobrog gospodara.

Ukupno materijalno i financijsko poslovanje Općine nadzire Općinsko vijeće.

 

Članak 73.

Općina Plitvička Jezera ima svoje prihode kojima slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njezina tijela u skladu s zakonom.

Prihodi Općine su:

 1. Općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,
 2. Prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
 3. Prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima ima udio ili dionice,
 4. Prihodi od naknade na koncesiju,
 5. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje,
 6. Udio u zajedničkom porezu,
 7. Sredstva pomoći Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
 8. Drugi prihodi određeni zakonom,
 9. Darovi i drugi oblici prihoda.

Općina je dužna javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Objava informacija iz prethodnog stavka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.

 

Članak 74.

Svi ostvareni prihodi sredstva su godišnjeg proračuna Općine, koji je temeljni financijski akt Općine.

Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga Općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Proračun donosi Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

 

Članak 75.

Ako Općinski načelnik ne predloži proračun Općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti Općinskog načelnika.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za Općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani Općinski načelnik dužan je predložiti Općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je Općinski načelnik predložio Općinskom vijeću.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju Općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama#.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni Općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom Općinskom načelniku.

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u „Narodnim novinama“.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za Općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.

 

Članak 76.

Ako Općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca Općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog Općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Općinskog vijeća.

U slučaju kada je raspušteno samo Općinsko vijeće, a Općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, Općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

 

Članak 77.

Ukoliko je Općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, te do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika Općinskog načelnika.

 

Članak 78.

Kada je u Općini konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna Općine financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

 

 

Članak 79.

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke Općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.

Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinski načelnik.

 

Članak 80.

U godišnjem proračunu mora se predvidjeti stalna rezerva.

Stalna rezerva se formira iz ukupno ostvarenih godišnjih prihoda Općine.

VII. PRAVA I SLOBODE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

Članak 81.

Pripadnici srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem Vijeća srpske nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

Članak 82.

Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera ima pravo:

 • predlagati tijelima Općine Plitvička Jezera mjere za unapređenje položaja srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,
 • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Plitvička Jezera,
 • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,
 • predlagati postavljanje simbola, znamenja i natpisa u skladu sa posebnim zakonom i statutarnom odlukom Općinskog vijeća.
 • način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka uređivat će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera.

 

 

 

Članak 83.

Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od Vijeća nacionalne manjine, odnosno predstavnika nacionalne manjine osnovanih za područje Općine Plitvička Jezera zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

 

Članak 84.

Na području Općine Plitvička Jezera pripadnici nacionalne manjine imaju pravo koristiti i isticati znamenja i simbole nacionalne manjine koje utvrdi Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Članak 85.

U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna ili svečana pjesma nacionalne manjine.

Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine obvezno se izvodi himna Republike Hrvatske.

 

Članak 86.

Općina Plitvička Jezera u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta.

Općina Plitvička Jezera osigurava sredstva za rad Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plitvička Jezera.

VIII. AKTI OPĆINE

Članak 87.

Općinsko vijeće na temelju prava i ovlasti utvrđenih zakonom i Statutom donosi: Statut Općine, odluke, godišnji proračun Općine, završni račun proračuna, rješenja, zaključke, preporuke, naputke, deklaracije, rezolucije, povelje i priznanja, te daje tumačenja akata koje donosi.

 

Članak 88.

Općinski načelnik donosi odluke, rješenja, zaključke, pravila i naputke.

 

Članak 89.

Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke, preporuke, prijedloge i rješenja.

 

Članak 90.

Opći akti objavljuju se u Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera.

Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave.

Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu danom objave.

Opći akt ne može imati povratno djelovanje.

 

Članak 91.

Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća na način i u postupku propisanim ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada Jedinstvenog upravnog odjela koji obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

Jedinstveni upravni odjel osnovan za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine neposredno izvršavaju provođenje općih akata Općinskog vijeća.

 

 

 

 

 

 

Članak 92.

Jedinstveni upravni odjel Općine u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donosi pojedinačne akte kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba (upravne stvari).

Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, koje donosi Jedinstveni upravni odjel, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Ličko – senjske županije.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 2. ovoga članka koje donosi Jedinstveni upravni odjel u obavljanju povjerenih poslova državne uprave može se izjaviti žalba nadležnom tijelu državne uprave u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje pojedino upravno područje.

Na donošenje akata iz ovog članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Protiv pojedinačnih akata iz ovog članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama Zakona o upravnim sporovima.

Odredbe ovog članka odnose se i na pojedinačne akte koje donose pravne osobe kojima je odlukom Općinskog vijeća, u skladu sa zakonom, povjereno obavljanje javnih ovlasti u poslovima iz samoupravnog djelokruga Općine.

 

Članak 93.

Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano, ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

 

Članak 94.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

U provedbi nadzora nadležno tijelo oglasiti će pojedinačni neupravni akt ništavnim u slučaju:

 1. ako je akt donijelo neovlašteno tijelo,
 2. ako je u postupku donošenja akta povrijeđen zakon, Statut ili drugi opći akt Općine,
 3. ako se akt odnosi na pitanje koje nije u djelokrugu Općine,
 4. ako je nepravilno primijenjen zakon ili drugi propis, odnosno opći akt.

U slučaju iz stavka 2. ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana od donošenja pojedinačnog akta. Protiv rješenja kojim se pojedinačni neupravni akt proglašava ništavnim nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

 

Članak 95.

Nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Kada utvrdi nepravilnosti u radu Općinskog vijeća, tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu Općinskog vijeća ili njezin dio proglasiti nezakonitom, a akte donesene na sjednici proglasiti ništavim.

Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

 

Članak 96.

Nadzor zakonitosti općih akata koje u svom samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svom djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je dostaviti Statut, Poslovnik, proračun ili drugi opći akt nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisanog statutom i poslovnikom, u roku do 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti Općinskom načelniku.

 

Članak 97.

Kad nadležno tijelo državne uprave ocijeni da su odredbe općeg akta Općine u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja općeg akta počinjene nepravilnosti, bez odgode će dati uputu Općinskom vijeću da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke.

Ako Općinsko vijeće ne postupi po uputi nadležnog tijela državne uprave i ne otkloni uočene nedostatke u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo državne uprave donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta ili pojedinih odredaba općeg akta koja mora biti obrazložena.

Odluku o obustavi nadležno tijelo državne uprave dužno je donijeti u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Odluka o obustavi dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo opći akt, Općinskom načelniku, te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u službenom glasilu Općine.

 

Članak 98.

Postupajući po odluci općinskog načelnika o obustavi iz članka 58. stavka 2. Statuta, u roku od 30 dana od zaprimanja odluke nadležno tijelo državne uprave donijet će:

 1. odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni osnovanom,
 2. odluku o ukidanju odluke općinskog načelnika o obustavi ako odluku ocijeni neosnovanom.

Odluke iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo opći akt, Općinskom načelniku te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluke iz stavka 1. ovoga članka obvezno se objavljuju u službenom glasilu Općine.

 

Članak 99.

Osim u nadzoru zakonitosti općih akata iz članaka 114., 115. i 116. Statuta, sva tijela državne uprave u okviru svoga djelokruga utvrđenog posebnim zakonom mogu neposredno provoditi nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće i donijeti odluku o obustavi.

Odluka o obustavi iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se bez odgode predsjedniku Općinskog vijeća koje je donijelo opći akt, općinskom načelniku te tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Odluka o obustavi obvezno se objavljuje u službenom glasilu Općine.

Postupak nadzora zakonitosti općeg akta iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo državne uprave može provesti u svakom trenutku po stjecanju saznanja da opći akt ili pojedine odredbe općeg akta nisu suglasne s Ustavom ili zakonom.

 

Članak 100.

Kada nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi, odnosno odluku o potvrdi odluke Općinskog načelnika o obustavi, podnijet će Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku od 30 dana od donošenja odluke o obustavi, odnosno odluke o potvrdi odluke Općinskog načelnika o obustavi.

O podnošenju zahtjeva za ocjenu zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave obavijestit će bez odgode predsjednika Općinskog vijeća koje je donijelo obustavljeni opći akt, Općinskog načelnika te tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Ako nadležno tijelo državne uprave ne podnese Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta u roku iz stavka 1. ovoga članka, obustava od primjene općeg akta prestaje istekom tog roka.

 

Članak 101.

Na nadzor zakonitosti Statuta odgovarajuće se primjenjuju odredbe članaka 114., 115, 116. i 117. ovoga Statuta.

Kad tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu obustavi od primjene Statut Općine ili pojedine odredbe Statuta, odnosno kad potvrdi odluku Općinskog načelnika o obustavi od primjene Statuta Općine ili pojedinih odredaba Statuta, predložit će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da pokrene postupak za ocjenu suglasnosti Statuta Općine s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske pokrenut će postupak za ocjenu suglasnosti Statuta s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanjem postupka.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske ne pokrene postupak za ocjenu suglasnosti Statuta s Ustavom i zakonom pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga za pokretanje postupka, prestaje obustava od primjene općeg akta.

 

Članak 102.

Nadležno tijelo državne uprave u upravnom nadzoru nad obavljanjem povjerenih poslova državne uprave može Jedinstvenom upravnom odjelu Općine davati opće i pojedinačne upute te poduzimati mjere i radnje utvrđene zakonom kojim se uređuje sustav državne uprave.

 

Članak 103.

Podrobnije odredbe o aktima Općine, postupku donošenja akata, te autentičnom tumačenju akata uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

IX. JAVNOST RADA

Članak 104.

Rad Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan.

Zainteresirana javnost i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća u skladu s odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

 

Članak 105.

Javnost rada Općinskog vijeća osigurava se javnim održavanjem sjednica te objavljivanjem općih i drugih akata Općinskog vijeća u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Sjednice Općinskog vijeća se mogu službeno snimati i javno objavljivati.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se održavanjem  konferencija za medije te objavljivanjem općih akata i drugih akata Općinskog načelnika u službenom glasilu Općine i na internetskim stranicama Općine.

Javnost rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine osigurava se putem komunikacije s medijima i objavljivanjem informacija na internetskim stranicama Općine.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 106.

Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj temi Statuta.

Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj temi, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

 

Članak 107.

Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća utvrđuje konačni prijedlog promjene Statuta Općine Plitvička Jezera.

 

 

 

Članak 108.

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera o promjeni Statuta Općine Plitvička Jezera odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

 

Članak 109.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije,  br. 3/18, 8/18 te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20).

 

Članak 110.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Plitvička Jezera“, osim članaka 56., 57., 60, 95, 96, 97. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

KLASA: 012-03/20-01/01

URBROJ: 2125/11-03-21-05

Korenica, 19. veljače 2021. godine

Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Bionda, v.r.