Otvorena javna savjetovanja

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su omogućiti javno savjetovanje radi informiranja zainteresirane javnosti sa nacrtima zakona i drugih propisa kojima uređuju pitanja iz svog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana ili druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području, odnosno na području njihove djelatnosti.

Svi zainteresirani mogu pogledati otvorena javna savjetovanja na našim stranicama na linku:

Javna savjetovanja