Oznaka: natječaj

Odluka o financiranju programa i projekata udruga za 2018.g.

Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18), članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i čl. 21. Pravilnika o sufinanciranju  udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 31/17),  Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

ODLUKU

O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA  UDRUGA U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se broj udruga i odobreni iznos sredstava za financiranje programa ili projekta udrugama koje su podnijele prijavu na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu.

Članak 2.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu Općinski načelnik utvrđuje odobreni iznos sredstava za sljedeće udruge:

 

BRANITELJSKE UDRUGE, UDRUGE INVALIDA I SL.:

 

 1. UDRUGA SLIJEPIH LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE                                                6.000,00
 2. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE LSŽ                                                                    2.000,00
 3. HVIDR-a PLITVIČKA JEZERA                                                                                  18.000,00
 4. UDRUGA BRANITELJA JU NP-a PL.JEZERA                                                       18.000,00
 5. UBDR PLITVIČKA JEZERA                                                                                        35.000,00

UDRUGE U KULTURI:

 

 1. HKUD KORENICA                                                                                                        60.000,00
 2. UDRUGA ŽENA NIT KORENICA                                                                               12.000,00
 3. UDRUGA GRAĐANA TARA P.SELO                                                                         10.000,00
 4. SKD PROSVJETA KORENICA                                                                                     10.000,00
 5. MALA SCENA PLITVIČKA KORENICA                                                                     25.000,00
 6. ASTRONOMSKO DRUŠTVO KORENICA                                                                  17.000,00

 

UDRUGE U SPORTU:

 

 1. ŠAHOVSKI KLUB KORENICA                                                                                        6.000,00
 2. AIRSOFT KLUB LIKA KORENICA                                                                              12. 000,00
 3. KUGLAČKI KLUB PLITVICE                                                                                        55.000,00
 4. ATLETSKI KLUB PLITVICE                                                                                          15.000,00
 5. ŽKK PLITVICE                                                                                                                  23.000,00
 6. NK LIKA 95 KORENICA                                                                                                 75.000,00
 7. ŠRD SV.JURAJ KORENICA                                                                                             5.000,00
 8. TAE KWON DO PLITVICE KORENICA                                                                     40.000,00
 9. NK PLITVICE                                                                                                                    50.000,00
 10. PLANINARSKO DRUŠTVO MRSINJ KORENICA                                                    10.000,00

 

GOSPODARSKE MANIFESTACIJE:

 

 1. PČELARSKA UDRUGA SLAP KORENICA                                                                   8.000,00
 2. UDRUGA POKRETAČ                                                                                                       8.000,00

NAPOMENA: Atletski klub Maraton 2000 Karlovac financirat će se iz stavke Manifestacije.

Članak 3.

Protiv ove Odluke Udruge imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera.

Općina Plitvička Jezera će na temelju ove Odluke zaključiti sa navedenim udrugama Ugovor o financiranju programa ili projekata, radi uređenja međusobnih prava, obveza i odgovornosti za provođenje programa u 2018. godini.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Plitvička Jezera.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Kovač, v.r.

 • Odluka o financiranju programa i projekata udruga u Općini Plitvička Jezera u 2018. godinu (28.03.2018.)
 • Javni natječaj o prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

  Na temelju Odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera KLASA: 022-05/17-01/45, URBROJ: 2125/11-03-17-01 koju je donijelo  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera  na svojoj 1. redovnoj sjednici održanoj  20. Srpnja 2017.godine.  načelnik Općine Plitvička Jezera raspisuje

   

  JAVNI NATJEČAJ  

  o  prodaji osobnog vozila u vlasništvu
  Općine Plitvička Jezera

         1. PREDMET NATJEČAJA

  Predmet ovog natječaja je  prodaja  osobnog vozila marke Renault, trgovačkog naziva  Talisman, u prometu od 26.08. 2016. godine, u vlasništvu Općine Plitvička Jezera po početnoj cijeni od  189.550,00  kuna.

        2. NAČIN, UVJETI  NATJEČAJA  I SADRŽAJ PONUDE

  Prodaja  se vrši putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda  fizičkih i pravnih osoba sa prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj.

  Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“ što isključuje sve naknadne prigovore.

  Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati na adresi: Trg Svetog Jurja 6, Korenica.

  Isplata se vrši prije potpisivanja Ugovora o prodaji.

  Porez na promet i ostale troškove vezane za kupnju i prijenos vlasništva snosi kupac.

  Kupac je dužan sklopiti Ugovor o prodaji u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke o prodaji.

  Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime / naziv tvrtke,OIB , adresu natjecatelja i kontakt broj
  • iznos ponuđene cijene
  • Rok za podnošenje ponuda je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

        3. DOSTAVA PONUDE

  Ponude se dostavljaju u pisanom obliku putem pošte na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, 53 230 Korenica s naznakom „Prodaja vozila-ne otvaraj“.

        4. OCJENA I  ODABIR   PONUDE

  Najpovoljnijom ponudom smatra se najviša ponuđena cijena.

  O zaprimljenim ponudama svi ponuditelji biti će obaviješteni pisanim putem  u roku od  8 dana od dana zaključenja natječaja.

  Zadržava se pravo poništenja natječaja u cijelosti.

   KLASA: 022-05/17-01/45

  URBROJ: 2125/11-03-17-02

  U  Korenici, 18. kolovoza 2017.godine