Plan proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu

 • Plan proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Projekcija proračuna za 2014. - 2017. ()
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 10/13), Općinsko  vijeće Općine Plitvička Jezera na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 22. prosinca 2014. godine donosi

  P L A N  P R O R A Č U N A
  OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
  ZA 2015. GODINU

   

  Članak 1.

  I. O P Ć I  D I O

  Opći dio proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu sadrži:

  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
  Prihodi poslovanja 23.681.000,00
  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00
  Rashodi poslovanja 25.406.000,00
  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.775.000,00
  RAZLIKA – MANJAK 13.000.000,00
  B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
  C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
  Vlastiti izvori 13.000.000,00
  VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

  [av_toggle_container initial=’0′ mode=’toggle’ sort=”] [av_toggle title=’A. RAČUN PRIHODA I RASHODA‘ tags=”]

  BROJ
  KONTA
  VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO
  A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
  6 Prihodi poslovanja 23.681.000,00
  61 Prihodi od poreza 7.705.000,00
  611 Porez i prirez na dohodak 6.810.000,00
  613 Porezi na imovinu 320.000,00
  614 Porezi na robu i usluge 575.000,00
  63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 13.062.000,00
  633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 9.662.000,00
  634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 1.500.000,00
  635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 1.900.000,00
  64 Prihodi od imovine 264.000,00
  641 Prihodi od financijske imovine 30.000,00
  642 Prihodi od nefinancijske imovine 234.000,00
  65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 2.650.000,00
  651 Upravne i administrativne pristojbe 400.000,00
  652 Prihodi po posebnim propisima 400.000,00
  653 Komunalni doprinosi i naknade 1.850.000,00
  7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00
  71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
  711 Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava 500.000,00
  3 Rashodi poslovanja 25.406.000,00
  31 Rashodi za zaposlene 5.896.000,00
  311 Plaće (Bruto) 4.731.200,00
  312 Ostali rashodi za zaposlene 226.000,00
  313 Doprinosi na plaće 938.800,00
  32 Materijalni rashodi 9.055.500,00
  321 Naknade troškova zaposlenima 193.000,00
  322 Rashodi za materijal i energiju 1.056.000,00
  323 Rashodi za usluge 6.065.500,00
  329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.741.000,00
  34 Financijski rashodi 266.500,00
  343 Ostali financijski rashodi 266.500,00
  35 Subvencije 178.000,00
  352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 178.000,00
  36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00
  363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000,00
  37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 630.000,00
  372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 630.000,00
  38 Ostali rashodi 9.370.000,00
  381 Tekuće donacije 2.082.000,00
  382 Kapitalne donacije 1.018.000,00
  386 Kapitalne pomoći 6.270.000,00
  4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.775.000,00
  42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 9.475.000,00
  421 Građevinski objekti 9.315.000,00
  422 Postrojenja i oprema 140.000,00
  424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000,00
  426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00
  45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.300.000,00
  451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.300.000,00

  [/av_toggle] [av_toggle title=’B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA‘ tags=”]

  BROJ
  KONTA
  VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO

  [/av_toggle] [av_toggle title=’C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)‘ tags=”]

  BROJ
  KONTA
  VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO
  9 Vlastiti izvori 13.000.000,00
  92 Rezultat poslovanja 13.000.000,00
  922 Višak/manjak prihoda 13.000.000,00

  [/av_toggle] [/av_toggle_container]

   

  Članak 2.

  II. P O S E B N I  D I O

  Pregled prihoda i primitaka po izvorima financiranja te rashoda i izdataka po razdjelima, programima, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u ukupnom iznosu 37.181.000,00 kuna, raspoređuje se u Posebnom dijelu Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu, kako slijedi:

   

  [av_toggle_container initial=’0′ mode=’toggle’ sort=”] [av_toggle title=’UKUPNO PRIHODI / PRIMICI = 37.181.000,00‘ tags=”]

  POZ. BROJ
  KONTA
  VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO
  RAZDJEL 000OPĆINA PLITVIČKA JEZERA 37.181.000,00
  Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI 29.690.000,00
  6 Prihodi poslovanja 16.690.000,00
    61 Prihodi od poreza 7.705.000,00
  P001 611 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 5.400.000,00
  P002 611 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 620.000,00
  P003 611 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 390.000,00
  P004 611 Porez i prirez na dohodak od kapitala 180.000,00
  P005 611 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 120.000,00
  P005/1 611 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za pretodne godine 100.000,00
  P006 613 Porez na kuće za odmor 130.000,00
  P007 613 Porez na korištenje javnih površina 40.000,00
  P008 613 Porez na promet nekretnina 150.000,00
  P009 614 Porez na potošnju alkoh. i bezalkoh.pića 505.000,00
  P010 614 Porezi na tvrtku 70.000,00
    63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 8.612.000,00
  P012 633 Tekuće potpore iz državnog proračuna 8.612.000,00
    64 Prihodi od imovine 193.000,00
  P014 641 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 25.000,00
  P015 641 Prihodi od zateznih kamata i tošk. ovrhe 5.000,00
  P016 642 Naknade za koncesije na javnim cestama 8.000,00
  P017 642 Naknade za ostale koncesije 25.000,00
  P018 642 Naknade za koncesije za vode 10.000,00
  P020 642 Prihod od zakupa javnih površina (reklamni panoi) 15.000,00
  P034 642 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 30.000,00
  P036 642 Prihodi od zakupa poljopr. zemljišta 75.000,00
    65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 180.000,00
  P021 651 Prihod od prodaje državnih biljega 130.000,00
  P022 652 Ostali nespomenuti prihodi 50.000,00
    9 Vlastiti izvori 13.000.000,00
    92 Rezultat poslovanja 13.000.000,00
  P023 922 Višak prihoda 13.000.000,00
  Izvor: PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE 1.000,00
    6 Prihodi poslovanja 1.000,00
    64 Prihodi od imovine 1.000,00
  P025 642 Prihodi od spomeničke rente 1.000,00
  Izvor: DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 1.900.000,00
    6 Prihodi poslovanja 1.900.000,00
    63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.900.000,00
  P030 635 Tekuće pomoći za decentr.funkcije -JVP 1.900.000,00
  Izvor: KOMUNALNI DOPRINOS 150.000,00
    6 Prihodi poslovanja 150.000,00
    65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 150.000,00
  P026 653 Komunalni doprinosi 150.000,00
  Izvor: KOMUNALNA NAKNADA 1.700.000,00
    6 Prihodi poslovanja 1.700.000,00
    65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.700.000,00
  P029 653 Komunalna naknada 1.700.000,00
  Izvor: DOPRINOS ZA ŠUME 350.000,00
    6 Prihodi poslovanja 350.000,00
    65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 350.000,00
  P028 652 Doprinosi za šume 350.000,00
  Izvor: BORAVIŠNA PRISTOJBA 270.000,00
    6 Prihodi poslovanja 270.000,00
    65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 270.000,00
  P027 651 Boravišna pristojba 270.000,00
  Izvor: NAKNADA ZA ZADRŽAV. NEZAKON. IZGR. ZGRADA U PROSTORU 70.000,00
    6 Prihodi poslovanja 70.000,00
    64 Prihodi od imovine 70.000,00
  P019 642 Naknada za zadrž.nezakon. izgr. zgrade u prostoru
  Izvor: POMOĆI IZ FONDOVA I MINISTARSTAVA U RH 2.550.000,00
    6 Prihodi poslovanja 2.550.000,00
    63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.550.000,00
  P031 633 Minist. region.razvoja i fondova EU (prodaja kuća i stanova) 50.000,00
  P031/1 633 Minist. region.razvoja i fondova EU 1.000.000,00
  P032 634 Kapitalna pomoć-Fond za zašt.okoliša i energ. učinkovitost 1.500.000,00
  Izvor: PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 00.000,00
    7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 500.000,00
    71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
  P035 711 Prihod od prodaje građev. zemljišta 500.000,00

  [/av_toggle] [av_toggle title=’UKUPNO RASHODI / IZDACI = 37.181.000,00‘ tags=”]

  POZ. BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO
  UKUPNO RASHODI / IZDACI 37.181.000,00
  RAZDJEL 001PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 1.855.500,00
  Glavni program A01 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 1.855.500,00
  Program 1000 REDOVNA DJELATNOST 1.855.500,00
  Aktivnost A100001 Općinsko vijeće 320.000,00
  Izvor: OPĆI PRIHODI I PRIMICI 320.000,00
    3 Rashodi poslovanja 320.000,00
    32 Materijalni rashodi 320.000,00
  R001 329 Rashodi Općinskog vijeća (naknade i ostali rashodi) 320.000,00
  Aktivnost A100002 Mjesni odbori 350.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00
    3 Rashodi poslovanja 350.000,00
    32 Materijalni rashodi 250.000,00
  R002/1 329 Izbori za mjesne odbore 100.000,00
  R005 329 Nepredviđeni rashodi-element.nepogode i sl. 150.000,00
    38 Ostali rashodi 100.000,00
  R002 381 Tekuće donacije stanovništvu u naravi 100.000,00
  Aktivnost A100003 Političke stranke 96.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 96.000,00
    3 Rashodi poslovanja 96.000,00
    38 Ostali rashodi 96.000,00
  R003 381 Tekuće donacije u novcu političkim strankama 96.000,00
  Aktivnost A100004 Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine 85.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 85.000,00
    3 Rashodi poslovanja 85.000,00
    32 Materijalni rashodi 50.000,00
  R004/1 329 Izbori za vijeće nacionalne manjine 50.000,00
  38 Ostali rashodi 35.000,00
  R004 381 Općinsko vijeće srpske nacionalne manjine 35.000,00
  Aktivnost A100006 Rashodi za rad načelnika i zamjenika 656.500,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 656.500,00
    3 Rashodi poslovanja 656.500,00
    31 Rashodi za zaposlene 426.500,00
  R006 311 Plaće za redovan rad 350.000,00
  R007 312 Rashodi za zaposlene 15.000,00
  R008 313 Doprinos za zdravstveno osiguranje 55.000,00
  R009 313 Doprinos za  osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.500,00
    32 Materijalni rashodi 230.000,00
  R010 321 Službena putovanja 25.000,00
  R009/1 329 Naknada za rad zamjenika načelnika (volonter) 75.000,00
  R011 329 Reprezentacija 100.000,00
  R012/1 329 Rashodi protokola (pokloni cvijeće, svijeće i sl.) 30.000,00
  Aktivnost A100007 Tekuća proračunska pričuva 320.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 320.000,00
    3 Rashodi poslovanja 320.000,00
    32 Materijalni rashodi 70.000,00
  R013 329 Isplate po odluci načelnika-Tek. proračunska pričuva 70.000,00
    34 Financijski rashodi 250.000,00
  R013/1 343 Rashodi ovrha po rješenjima 250.000,00
  Tekući projekt T100001 Nabava službenog vozila 28.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 28.000,00
    3 Rashodi poslovanja 28.000,00
    32 Materijalni rashodi 28.000,00
  R014 323 Nabava služb.vozila Renault- leasing 28.000,00
  RAZDJEL  002JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 35.325.500,00
  GLAVA  01POSLOVI JEDINSTVENOG UO 3.185.700,00
  Glavni program B01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.185.700,00
  Program 1000 REDOVNA DJELATNOST JUO 3.185.700,00
  Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 1.642.700,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.642.700,00
    3 Rashodi poslovanja 1.642.700,00
    31 Rashodi za zaposlene 1.642.700,00
  R016 311 Plaće za redovan rad 1.330.000,00
  R017 312 Rashodi za zaposlene 70.000,00
  R017/1 312 Bonus za uspješan rad 20.000,00
  R018 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 199.800,00
  R019 313 Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.900,00
  Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi 1.408.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.408.000,00
    3 Rashodi poslovanja 1.408.000,00
    32 Materijalni rashodi 1.396.000,00
  R020 321 Službena putovanja 22.000,00
  R021 321 Naknade troškova dolaska na posao 35.000,00
  R022 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 25.000,00
  R023 322 Uredski materijal 60.000,00
  R024 322 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige) 25.000,00
  R025 322 Materijal i sred.za čišćenje i održavanje 10.000,00
  R026 322 Električna energija 20.000,00
  R027 322 Motorni benzin i dizel gorivo 57.000,00
  R028 322 Lož ulje 70.000,00
  R029 322 Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održav. građev.objek 25.000,00
  R030 322 Materijal i dijelovi za tek. i invest. održav.prijevoz.sreds 2.000,00
  R031 322 Sitni inventar 10.000,00
  R032 322 Auto gume 16.000,00
  R033 323 Usluge telefona,telefaksa, mobitela 65.000,00
  R034 323 Poštarina (pisma, tiskanice i sl) 35.000,00
  R035 323 Usluge tek. i invest.održ.građev.objekata 20.000,00
  R036 323 Usluge tek. i investic. održ. postrojenja i opreme 18.000,00
  R037 323 Usluge tek.i investic. održ. prijevoz.sredstava 12.000,00
  R038 323 Usluge tiska, promidžbe i informiranja 120.000,00
  90 323 Izrada i održavanje web stranice 30.000,00
  R040 323 Opskrba vodom 4.500,00
  R041 323 Iznošenje i odvoz smeća 3.000,00
  R042 323 Usluge odvjetnika, usluge vještačenja 150.000,00
  R043 323 Geodetsko-katastarske usluge 150.000,00
  R043/1 323 Državna geodet.uprava (izvadci, planovi i dr.) 10.000,00
  R044 323 Ostale intelekt. usluge-savjetodavno-stručni tim 96.000,00
  R045 323 Usluge ažuriranja računalnih baza 70.000,00
  R045/1 323 Usluge održavanja računalne opreme 38.000,00
  R048 323 Naknada Poreznoj upravi za usluge prikupljanja lokal.poreza 32.500,00
  R046 329 Pristojbe i naknade (javnobilj.,sudske i dr.) 40.000,00
  R049 329 Troškovi registracije i osiguranja prijev. sredstava 27.000,00
  R050 329 Premije osiguranja zaposlenih  23.000,00
  R051 329 Reprezentacija 12.000,00
  R052 329 Članarina- Udruga općina u RH 10.000,00
  R053 329 Ostali nespom. rashodi poslovanja-HRT pretplata 3.000,00
  R054 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00
    34 Financijski rashodi 12.000,00
  R055 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 12.000,00
  Tekući projekt T100001 Nabava opreme i namještaja 35.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 35.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 35.000,00
  R056 422 Računala i računalna oprema 10.000,00
  R058 422 Uredska oprema i namještaj 10.000,00
  R059 422 Komunikacijska oprema 5.000,00
  R060 426 Ulaganja u računalne programe 10.000,00
  Tekući projekt T100004 Nabava službenog vozila 100.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00
    3 Rashodi poslovanja 100.000,00
    32 Materijalni rashodi 100.000,00
  R014/2 323 Nabava služb.vozila- leasing 100.000,00
  GLAVA  02VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 2.816.000,00
  Glavni program C01 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 335.000,00
  Program 2000 CIVILNA ZAŠTITA I GSS 335.000,00
  Aktivnost A100001 Tekuće donacije 335.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 335.000,00
    3 Rashodi poslovanja 335.000,00
    38 Ostali rashodi 335.000,00
  R061 381 Tekuće donacije u novcu- Civilna zaštita, GSS 35.000,00
  R061/1 381 DVD Plitvička Jezera 300.000,00
  PRORAČUNSKI KORISNIK  26821JVP PLITVIČKA JEZERA 2.481.000,00
  Glavni program C01 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 2.481.000,00
  Program 1000 REDOVNA DJELATNOST JVP PLITVIČKA JEZERA 2.481.000,00
  Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 2.118.500,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 55.000,00
    3 Rashodi poslovanja 55.000,00
    31 Rashodi za zaposlene 55.000,00
  R062 312 Rashodi za zaposlene 55.000,00
  Izvor  DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 2.063.500,00
    3 Rashodi poslovanja 2.063.500,00
    31 Rashodi za zaposlene 2.063.500,00
  R063 311 Plaće za redovan rad-bruto 1.650.000,00
  R064 313 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 129.500,00
  R065 313 Doprinosi za zdravsteno osiguranje 256.000,00
  R066 313 Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti 28.000,00
  Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi 362.500,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 222.500,00
    3 Rashodi poslovanja 222.500,00
    32 Materijalni rashodi 220.000,00
  R067 321 Službena putovanja 2.000,00
  R068 321 Naknade troškova dolaska na posao 27.000,00
  R069 321 Stručno usavršavanje zaposlenika JVP 10.000,00
  R070 322 Uredski i ostali materijal za redov. poslovanje 22.000,00
  R072 322 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 35.000,00
  R073 322 Sitni inventar i auto gume 15.000,00
  R074 323 Usluge telefona, pošte 10.000,00
  R075 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.000,00
  R076 323 Komunalne usluge 15.000,00
  R077 323 Zdravstvene  usluge 5.000,00
  R078 323 Knjigovodstvene usluge 24.000,00
  R081 329 Naknade za rad UV JVP 15.000,00
  R083 329 Ostali rashodi 5.000,00
    34 Financijski rashodi   2.500,00
  R085 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.500,00
  Izvor  DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 140.000,00
    3 Rashodi poslovanja 140.000,00
    32 Materijalni rashodi 140.000,00
  R071 322 Energija 110.000,00
  R082 329 Premije osiguranja 30.000,00
  GLAVA  03PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 4.928.700,00
  Glavni program D01 PREDŠKOLSKI ODGOJ 2.300.000,00
  Program 1000 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SLAPIĆ 2.300.000,00
  Tekući projekt T100005 Dogradnja dječjeg vrtića 2.300.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.300.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.300.000,00
    45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.300.000,00
  R109/1 451 Dogradnja dječjeg vrtića u Korenici 2.300.000,00
  Glavni program E01 OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE 650.000,00
  Program 1000 OSNOVNO OBRAZOVANJE 445.000,00
  Aktivnost A100001 Tekuće donacije OŠ 445.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 445.000,00
    3 Rashodi poslovanja 445.000,00
    32 Materijalni rashodi 245.000,00
  R087/2 323 Usluge logopeda 30.000,00
  R087/3 329 Škola plivanja i glazbena škola 65.000,00
  R087/4 329 Sufinanc. prehrane učenika u OŠ 150.000,00
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 20.000,00
  R086 372 Nabava udžbenika učenicima  OŠ 20.000,00
    38 Ostali rashodi 180.000,00
  R087 381 Osnovna škola Dr. F.Tuđman Korenica 40.000,00
  R087/1 381 Asistenti  u nastavi u OŠ 100.000,00
  R088 381 Osnovna škola Plitvička Jezera 40.000,00
  Program 2000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE 205.000,00
  Aktivnost A100001 Tekuće donacije Srednjoj školi Plitvička Jezera 35.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00
    3 Rashodi poslovanja 35.000,00
    38 Ostali rashodi 35.000,00
  R089 381 Srednja škola i Učenički dom 35.000,00
  Aktivnost A100002 Sufinanciranje prijevoza učenika 170.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00
    3 Rashodi poslovanja 170.000,00
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 170.000,00
  R090 372 Sufinanc.prijevoza učenika SŠ 170.000,00
  Glavni program F01 VISOKO OBRAZOVANJE 110.000,00
  Program 1000 STIPENDIJE 110.000,00
  Aktivnost A100001 Stipendije 110.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 110.000,00
    3 Rashodi poslovanja 110.000,00
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 110.000,00
  R091 372 Stipendije 110.000,00
  PRORAČUNSKI KORISNIK  26813DJEČJI VRTIĆ SLAPIĆ 1.868.700,00
  Glavni program D01 PREDŠKOLSKI ODGOJ 1.868.700,00
  Program 1000 REDOVNA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA SLAPIĆ 1.868.700,00
  Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 1.546.700,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.546.700,00
    3 Rashodi poslovanja 1.546.700,00
    31 Rashodi za zaposlene 1.546.700,00
  R092 311 Plaće za redovan rad 1.268.500,00
  R093 312 Rashodi za zaposlene 60.000,00
  R094 313 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 196.600,00
  R095 313 Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti 21.600,00
  Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi 207.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 207.000,00
    3 Rashodi poslovanja 207.000,00
    32 Materijalni rashodi 207.000,00
  R097 321 Naknade troškova dolaska na posao 45.000,00
  R099 322 Energija,lož ulje, plin 83.000,00
  R101 323 Usluge telefona, pošte 10.000,00
  R102 323 Usluge tekućeg i invest. održavanja 10.000,00
  R103 323 Komunalne usluge 8.500,00
  R104 323 Zdravstvene usluge 5.000,00
  R105 323 Knjigovodstvene usluge 30.000,00
  R106 323 Ostale usluge- program pedškole 15.500,00
  Tekući projekt T100001 Nabava didaktike 15.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 15.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 15.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00
  R109 422 Nabava didaktike 15.000,00
  Tekući projekt T100002 Nabava dječjeg namještaja 100.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00
  R110 422 Nabava namještaja i opreme za vrtić 100.000,00
  GLAVA  04PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 4.980.100,00
  Glavni program H01 JAVNE POTREBE U KULTURI 4.747.000,00
  Program 1000 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 4.115.000,00
  Kapitalni projekt K100001 Kulturno informativni centar Korenica 4.115.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.115.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.115.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.115.000,00
  R202 421 Kulturno -informativni centar Korenica 4.115.000,00
  Program 2000 DONACIJE (TEKUĆE I KAPITALNE) 632.000,00
  Aktivnost A100006 Kulturne manifestacije 200.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00
    3 Rashodi poslovanja 200.000,00
    32 Materijalni rashodi 200.000,00
  R012 329 Proslave, manifestacije i sl. 100.000,00
  R012/2 329 Doček Nove godine u Korenici 100.000,00
  Aktivnost A100011 Tekuće i kapitalne donacije 432.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 432.000,00
    3 Rashodi poslovanja 432.000,00
    38 Ostali rashodi 432.000,00
  R112 381 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 20.000,00
  R115 381 Tekuće donacije udrugama po zahtjevu 14.000,00
  R117 381 Udruga za kulturu Mala scena Plitvička 25.000,00
  R119 381 HKUD Korenica 95.000,00
  R120 381 SKD Prosvjeta Korenica 18.000,00
  R121 381 Udruga građana TARA L.P.Selo 15.000,00
  R122 381 Udruga žena NIT Korenica 15.000,00
  R111 382 Kapitalna donacija vjerskim zajednicama 230.000,00
  PRORAČUNSKI KORISNIK  26805NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PL. JEZERA 233.100,00
  Glavni program H01 JAVNE POTREBE U KULTURI 233.100,00
  Program 1000 NARODNA KNJIŽNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA 233.100,00
  Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 161.600,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 161.600,00
    3 Rashodi poslovanja 161.600,00
    31 Rashodi za zaposlene 161.600,00
  R124 311 Plaće za redovan rad 132.700,00
  R125 312 Rashodi za zaposlene 6.000,00
  R126 313 Doprinosi za zdravsteno osiguranje 20.600,00
  R127 313 Doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.300,00
  Aktivnost A100002 Materijalni i financijski rashodi 61.500,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 61.500,00
    3 Rashodi poslovanja 61.500,00
    32 Materijalni rashodi 59.500,00
  R128 321 Službena putovanja 1.000,00
  R129 321 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.000,00
  R130 322 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000,00
  R131 322 Energija i lož ulje 19.000,00
  R132 322 Materijal i dijelovi za tekuće i inv. održav. 2.000,00
  R133 322 Sitni inventar 2.000,00
  R134 323 Usluge telefona, pošte 5.000,00
  R135 323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.000,00
  R136 323 Komunalne usluge 2.000,00
  R137 323 Knjigovodstvene usluge  15.000,00
  R138 323 Računalne usluge 1.500,00
  R139 323 Ostale usluge 1.000,00
  R141 329 Reprezentacija 1.000,00
  R142 329 Kulturne manifestacije 5.000,00
    34 Financijski rashodi 2.000,00
  R144 343 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000,00
  Tekući projekt T100001 Nabava knjiga 10.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 10.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00
  R145 424 Knjige u knjižnicama 10.000,00
  GLAVA  05KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA 16.940.000,00
  Glavni program K01 KOMUNALNA DJELATNOST I INFRASTRUKTURA 16.940.000,00
  Program 1000 IZGRADANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 6.100.000,00
  Kapitalni projekt K100002 Sanacija odlagališta otpada 500.000,00
  Izvor  POMOĆI IZ FONDOVA I MINISTARSTAVA U RH 500.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000,00
  R149 421 Sanacija odlagališta- reciklažno dvorište Vrpile 500.000,00
  Kapitalni projekt K100005 Izgradnja javne rasvjete 1.000.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.000.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.000.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000,00
  R154 421 Izgradnja javne rasvjete 500.000,00
  R154/1 421 Rekonstrukcija javne rasvjete-led rasvjeta 500.000,00
  Kapitalni projekt K100008 Uređenje i proširenje groblja 300.000,00
  Izvor  KOMUNALNI DOPRINOS 300.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 300.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000,00
  R146 421 Uređenje ograde groblja u Korenici 300.000,00
  Kapitalni projekt K100009 Izgradnja sportskih objekata 200.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 200.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00
  R161/2 421 Izgradnja igrališta u OŠ Korenica 200.000,00
  Tekući projekt T100001 Izrada projektne  dokumentacije 1.250.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.250.000,00
    3 Rashodi poslovanja 900.000,00
    32 Materijalni rashodi 900.000,00
  R210 323 Izrada projek.dokum. za komun. infrastrukturu 500.000,00
  R220/3 323 Vodoopskrba naselja Rudanovac-projek.dokument. 150.000,00
  R237 323 Izrada elaborata- ucrtavanje nerazvrstanih cesta 250.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 350.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 350.000,00
  R235 421 Male hidrocentrale 150.000,00
  R236 421 Toplana- projektna dokument. i dr. 200.000,00
  Tekući projekt T100002 Izgradnja cesta, ulica i nogostupa 2.550.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.550.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.550.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.550.000,00
  R147/1 421 Izgradnja nogostupa Jezerce-Rastovača 150.000,00
  R157 421 Izgradnja cesta, ulica i nogostupa 2.000.000,00
  R203 421 Uređenje trgova, javnih površina 400.000,00
  Tekući projekt T100003 Izgradnja dječjih igrališta 250.000,00
  Izvor  BORAVIŠNA PRISTOJBA 250.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00
  R161 421 Igralište Srednje škole- tribine 100.000,00
  R161/3 421 Izgradnja dječjeg igrališta 150.000,00
  Tekući projekt T100004 Izgradnja spomenika 50.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 50.000,00
    4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00
    42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00
  R221 421 Izgadnja spomenika na Poljanku 50.000,00
  Program 2000 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 4.560.000,00
  Aktivnost A100001 Utrošena el.energija za javnu rasvjetu 470.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 470.000,00
    3 Rashodi poslovanja 470.000,00
    32 Materijalni rashodi 470.000,00
  R159 322 Utrošena elektična energija- javna rasvjeta 470.000,00
  Aktivnost A100002 Tekuće i invest. održavanje javne rasvjete 150.000,00
  Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 150.000,00
    3 Rashodi poslovanja 150.000,00
    32 Materijalni rashodi 150.000,00
  R160 323 Usluge tekućeg i invest. održavanja javne rasvjete 150.000,00
  Aktivnost A100003 Uređenje parkova 130.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 30.000,00
    3 Rashodi poslovanja 30.000,00
    32 Materijalni rashodi 30.000,00
  R161/1 329 Komunalna oprema (kante, klupe, ogl.ploče) 30.000,00
  Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 100.000,00
    3 Rashodi poslovanja 100.000,00
    32 Materijalni rashodi 100.000,00
  R163/1 323 Uređenje parkova (nasadi i sl.) 100.000,00
  Aktivnost A100004 Održavanje groblja 85.000,00
  Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 85.000,00
    3 Rashodi poslovanja 85.000,00
    32 Materijalni rashodi 85.000,00
  R162 323 Usluge tekućeg održavanja groblja 85.000,00
  Aktivnost A100005 Čišćenje ulica, održav. javnih površina 550.000,00
  Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 550.000,00
    3 Rashodi poslovanja 550.000,00
    32 Materijalni rashodi 550.000,00
  R163 323 Usluge tekućeg održ.-čišćenje ulica, održav. javnih površina 550.000,00
  Aktivnost A100006 Tekuće i invest. održavanje nerazvrstanih cesta 800.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 800.000,00
    3 Rashodi poslovanja 800.000,00
    32 Materijalni rashodi 800.000,00
  R164 323 Usluge tekućeg održavanja nerazvrst.cesta 800.000,00
  Aktivnost A100007 Usluge čišćenja snijega 600.000,00
  Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 600.000,00
    3 Rashodi poslovanja 600.000,00
    32 Materijalni rashodi 600.000,00
  R165 323 Usluge tekućeg održav.-čišćenje snijega 600.000,00
  Aktivnost A100008 Održav. objekata i uređaja komun. infrastrukt. (intervencije) 250.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00
    3 Rashodi poslovanja 100.000,00
    32 Materijalni rashodi 100.000,00
  R205 323 Sanacija divljih odlagališta otpada, eko patrole, prevencija 100.000,00
  Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 150.000,00
    3 Rashodi poslovanja 150.000,00
    32 Materijalni rashodi 150.000,00
  R166 323 Održav. objekata i uređ.komunal.infrastr. (intervencije) 150.000,00
  Aktivnost A100009 Uređenje općine za blagdane 100.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 100.000,00
    3 Rashodi poslovanja 100.000,00
    32 Materijalni rashodi 100.000,00
  R167 329 Nabava nakita i uređenje općine za blagdane 100.000,00
  Aktivnost A100010 Deratizacija 50.000,00
  Izvor  KOMUNALNA NAKNADA 50.000,00
    3 Rashodi poslovanja 50.000,00
    32 Materijalni rashodi 50.000,00
  R168 323 Deratizacija 50.000,00
  Aktivnost A100011 Higijeničarska služba 25.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 25.000,00
    3 Rashodi poslovanja 25.000,00
    32 Materijalni rashodi 25.000,00
  R169 323 Higijeničarska služba 25.000,00
  Aktivnost A100012 Usluge nadzora, vještačenja komunalne infrastrukture 150.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00
    3 Rashodi poslovanja 150.000,00
    32 Materijalni rashodi 150.000,00
  R205/1 323 Revizija Plana odlagališta otpada 150.000,00
  Aktivnost A100014 Obnova stambenih objekata 1.200.000,00
  Izvor  POMOĆI IZ FONDOVA I MINISTARSTAVA U RH 1.200.000,00
    3 Rashodi poslovanja 1.200.000,00
    32 Materijalni rashodi 1.200.000,00
  R156 323 Obnova stamb.objekata i komun. infrastrukture 1.200.000,00
  Program 3000 KAPITALNE POMOĆI 4.970.000,00
  Aktivnost A100001 KOMUNALAC Korenica 4.970.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.680.000,00
    3 Rashodi poslovanja 3.680.000,00
    38 Ostali rashodi 3.680.000,00
  R148 386 Izgradnja kanalizacije Kalebovac- I faza 800.000,00
  R199 386 Izgradnja vodovoda u Rastovači 2.000.000,00
  R208/2 386 Sufinanc. sanacije vodoop.sustava Korenica-Plitvice-Rakovica 50.000,00
  R212/1 386 Sufinanciranje sustava odvodnje Vranovača 50.000,00
  R212/3 386 Izgradnja kanalizacije- ul.Bana Derenčina-Zagrebačka 260.000,00
  R225/1 386 Specijalno komun. vozilo za skupljanje otpada s priključcima 520.000,00
  Izvor  POMOĆI IZ FONDOVA I MINISTARSTAVA U RH 1.290.000,00
    3 Rashodi poslovanja 1.290.000,00
    38 Ostali rashodi 1.290.000,00
  R225/2 386 Specijalno vozilo kiper s kranom 1.290.000,00
  Program 4000 SUFINANCIRANJE PROJEKATA I DONACIJE 1.310.000,00
  Aktivnost A100001 Tekuće donacije 10.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 10.000,00
    3 Rashodi poslovanja 10.000,00
    36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000,00
  R215 363 Sufinanciranje uređenja groblja Drežnik Grad 10.000,00
  Tekući projekt T100001 Sufinanc. izgradnje komunalne infrastrukture 1.300.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.300.000,00
    3 Rashodi poslovanja 1.300.000,00
    38 Ostali rashodi 1.300.000,00
  R158 386 Sufinanciranje projekata Hrvatske ceste 300.000,00
  R238 386 Sufinanc.sanacije i rekonstr. vodnih građevina u JU NP PL. Jezera 1.000.000,00
  GLAVA  06GOSPODARSTVO 397.000,00
  Glavni program G01 GOSPODARSTVO 397.000,00
  Program 1000 TURIZAM 250.000,00
  Aktivnost A100001 TZO Plitvička  Jezera 250.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 250.000,00
    3 Rashodi poslovanja 250.000,00
    38 Ostali rashodi 250.000,00
  R174 381 TZ općine Plitvička Jezera 250.000,00
  Program 3000 SUBVENCIJE 35.000,00
  Aktivnost A100003 Subvencije obrtnicima 35.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 35.000,00
    3 Rashodi poslovanja 35.000,00
    35 Subvencije 35.000,00
  R152 352 Subvencija 1% kamate poduzetnicima (PBZ) 35.000,00
  Program 5000 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE 112.000,00
  Aktivnost A100001 Tekuće i kapitalne donacije u novcu 112.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 112.000,00
    3 Rashodi poslovanja 112.000,00
    38 Ostali rashodi 112.000,00
  R176 381 Udruga POKRETAČ Korenica 12.000,00
  R178 382 Sufinanciranje razvojnih projekata 100.000,00
  GLAVA  07PROGRAMSKA DJELATNOST SPORTA I REKREACIJE 1.070.000,00
  Glavni program L01 DJELATNOSTI SPORTA I REKREACIJE 1.070.000,00
  Program 1000 TEKUĆE I KAPITALNE DONACIJE 1.070.000,00
  Aktivnost A100011 Tekuće i kapitalne donacije 1.070.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.070.000,00
    3 Rashodi poslovanja 1.070.000,00
    32 Materijalni rashodi 80.000,00
  R231 329 Najam klizališta u Korenici 80.000,00
    38 Ostali rashodi 990.000,00
  R179 381 NK Lika 95 Korenica 90.000,00
  R180 381 NK PLITVICE Plitvička Jezera 65.000,00
  R181 381 Astronomsko društvo Korenica 12.000,00
  R182 381 Kuglački klub PLITVICE 23.000,00
  R184 381 TAE-KWON-DO klub PLITVICE 35.000,00
  R185 381 PD MRSINJ Korenica 6.000,00
  R222 381 AIRSOFT KLUB Korenica 16.000,00
  R223 381 Tekuće donacije- lovačke udruge 15.000,00
  R224 381 Ženski kuglački klub Plitvice 23.000,00
  R240 381 Biciklistički klub ORBIS 17.000,00
  R181/1 382 Astronomsko društvo Korenica-izgradnja zvjezdarnice 688.000,00
  GLAVA  08ZDRAVSTO I SOCIJALNA SKRB 1.008.000,00
  Glavni program M01 ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 1.008.000,00
  Program 1000 CRVENI KRIŽ Korenica 284.000,00
  Aktivnost A100001 Redovna djelatnost CRVENOG KRIŽA Korenica 284.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 284.000,00
    3 Rashodi poslovanja 284.000,00
    38 Ostali rashodi 284.000,00
  R186 381 Crveni križ Korenica 284.000,00
  Program 2000 POMOĆ INVALIDIMA I HENDIKEP. OSOBAMA 41.000,00
  Aktivnost A100005 Tekuće i kapitalne donacije 41.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 41.000,00
    3 Rashodi poslovanja 41.000,00
    38 Ostali rashodi 41.000,00
  R187 381 Društvo multiple skleroze Gospić 3.000,00
  R188 381 Udruga dijabetičara Gospić 3.000,00
  R189 381 Društvo slijepih i slabovidnih osoba LSŽ 15.000,00
  R190 381 UHVIDR-a Plitvička Jezera 20.000,00
  Program 3000 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 320.000,00
  Aktivnost A100001 JNP  za  novorođenčad 150.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 150.000,00
    3 Rashodi poslovanja 150.000,00
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00
  R191 372 JNP za novorođenčad 150.000,00
  Aktivnost A100002 JNP obiteljima i kućanstvima 170.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 170.000,00
    3 Rashodi poslovanja 170.000,00
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 170.000,00
  R192 372 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 170.000,00
  Program 4000 SUBVENCIJA JAVNOG PRIJEVOZA 143.000,00
  Aktivnost A100001 Subvencija javnog prijevoza 143.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 143.000,00
    3 Rashodi poslovanja 143.000,00
    35 Subvencije 143.000,00
  R193 352 Subvencija javnog prijevoza 143.000,00
  Program 5000 SUFINANCIRANJE ZDRAVSTA 106.000,00
  Aktivnost A100001 Sufinanciranje pedijatra i ostalo 66.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 66.000,00
    3 Rashodi poslovanja 66.000,00
    38 Ostali rashodi 66.000,00
  R194 381 Sufinanciranje pedijatra  66.000,00
  Aktivnost A100002 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 40.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 40.000,00
    3 Rashodi poslovanja 40.000,00
    38 Ostali rashodi 40.000,00
  R194/1 381 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći 40.000,00
  Program 6000 OSTALE POTPORE I DONACIJE 114.000,00
  Aktivnost A100001 Sufinanciranje socijal.programa, javnih radova i sl. 55.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 55.000,00
    3 Rashodi poslovanja 55.000,00
    38 Ostali rashodi 55.000,00
  R198 381 Sufinanc.socijalnih programa, javnih radova i sl. 55.000,00
  Aktivnost A100002 Tekuće i kapitalne donacije 59.000,00
  Izvor  OPĆI PRIHODI I PRIMICI 59.000,00
    3 Rashodi poslovanja 59.000,00
    37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 10.000,00
  R195 372 Prometna jedinica mladeži 10.000,00
    38 Ostali rashodi 49.000,00
  R196 381 Udruga branitelja općine Pl. Jezera 35.000,00
  R197 381 Udruga branitelja iz Domovin.rata JU NP Pl. Jezera 14.000,00

  [/av_toggle] [/av_toggle_container]

  [av_hr class=’invisible’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

   Članak 3.

  Proračun Općine Plitvička Jezera stupa na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

  KLASA: 400-08/14-01/10
  URBROJ: 2125/11-03-14-01
  Korenica, 22. prosinca 2014.godine

  Predsjednik Vijeća
  Tomislav Užarević, dipl.ing.