Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” br:153/13 i 65/17) i zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-01/16-02/15, URBROJ: 2125/11-02-04/01-18- 118 od 11. svibnja 2018. godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje:

Ponovnu javnu raspravu
o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

 1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera održat će se u periodu od 22. svibnja 2018. do 29. svibnja godine, organiziranjem ponovnog javnog uvida i ponovnog javnog izlaganja.
 2. Tijekom trajanja Ponovne javne rasprave Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera bit će izložen na ponovni javni uvid, u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica, radnim danom od 08,00 do 13,00 sati.

Na ponovnom javnom uvidu bit će izloženi: tekstualni dio plana – odredbe za provedbu, grafički dio plana – prilozi u mjerilu 1:25000 i 1:5000, obvezni prilozi s obrazloženjem te sažetak za javnost.

 1. Ponovno javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera, održat će se dana 24. svibnja 2018. godine s početkom u 11,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6. Korenica uz sudjelovanje Izrađivača, Zavoda za prostorno uređenje Ličko — senjske županije iz Gospića, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić.
 2. Način sudjelovanja u Ponovnoj javnoj raspravi je sljedeći:
 • Tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu III. Izmjena i dopuna Prostomog plana uređenja Općine Plitvička Jezera iz područja svog djelokruga , dostavljaju svoja pisana očitovanja primjedbe i prijedloge do 29. svibnja 2018. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
 • Građani i udruge sudjeluju u Ponovnoj javnoj raspravi na način da:
 • Imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog plana,
 • Postavljaju pitanja tijekom ponovnog javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Ponovne javne rasprave,
 • Mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog plana
 • Upućuju nositelju izrade, Općini Plitvička Jezera, pisane prijedloge na Prijedlog plana, na adresu: Općina Plitvička Jezera, 53230 Korenica, Trg Svetog Jurja 6.
 1. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni do 29. svibnja 2018.g. ili nisu čitko napisani te bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

KLASA: 350-01/16-02/15

URBROJ:2125/11-02-04/01-18-119

Pročelnica JUO

Marina Polić

ponovna javna rasprava[84]