Poziv maturantima

KLASA: 602-03/21-01/01

URBROJ: 2125/11-01/01-21-02

U Korenici, 24. veljače 2021. godine

Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19 i 3/20) načelnik Općine Plitvička Jezera, dana 24. veljače 2021.  godine upućuje

POZIV SVIM ZAINTERESIRANIM MATURANTIMA

S PODRUČJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

ZA PRIJAVU NA BESPLATNO KORIŠTENJE APLIKACIJE

e-PRIPREME ZA POLAGANJE DRŽAVNE MATURE

Općina Plitvička Jezera će u suradnji sa centrom EducirajMe svim zainteresiranim maturantima s područja Općine Plitvička Jezera, te zainteresiranim maturantima koji nisu sa područja Općine Plitvička jezera ali završavaju srednjoškolsko obrazovanje na području Općine Plitvička Jezera (maturanti Srednje škole Plitvička Jezera) (dalje: Korisnicima) omogućiti korištenje Web aplikacije ePripreme za državnu maturu, a sve s ciljem kontinuirane i pravovremene pripreme za uspješno polaganje državne mature i upisa na željeni fakultet.

ePripreme omogućuju  Korisnicima da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo)  povežu na  aplikaciju kojom dobivaju pristup:

  • Stvarnim ispitima iz prijašnjih godina
  • Svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni)
  • Interaktivnoj osobnoj statistici
  • Neograničenog korištenja

Ključne karakteristike aplikacije ePriprema jesu sljedeće:

  • Lako korištenje-ispiti u obliku kvizova
  • Svi predmeti-više i niže razine, ljetni i jesenski rokovi
  • Natjecanje-uspoređivanje rezultata sa ostalim maturantima koji koriste aplikaciju
  • Rezultati-ispis postotka svih riješenih ispita

Da bi se aplikacija stavila na korištenje Korisniku, mole se svi zainteresirani maturanti  da ispunjavanjem obrasca koji je objavljen na općinskoj mrežnoj stranici pod nazivom „ePripreme za maturante“ obave prijavu Općini Plitvička Jezera za korištenje iste.

Prijava se može obaviti putem e-mail adrese: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili osobnom dostavom u prostorije Općine ili poštanskom pošiljkom na adresu:

Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica

a  najkasnije do 03.03.2021. godine radi omogućavanja  pristupa aplikaciji.

 

 

                                                                       Općinski načelnik

Ante Kovač, v.r.

  • Obrazac za prijavu - ePripreme (24.02.2021.)
  •