Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije u akademskoj godini 2014./2015.

P R I J E D L O G
LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE
U AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.

 

Redni broj Ime i prezime Adresa Studij i godina Bodovi
1. IVANA ŽAFRAN Smoljanac 81/1, 53231 Plitvička Prirodoslovno-matematički fakultet, studij: Geografija, smjer: istraživački
2. nastavna godina
6,5
2. BOJANA ĐERIĆ Zagrebačka 20, 53230 Korenica Prirodoslovno-matematički fakultet, studij: Matematika
3. nastavna godina
6,0
3. IVONA ROGIĆ Vaganačka 21, 53230 Korenica Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet, studij Prehrambena tehnologija
1. nastavna godina
4,5
4. MARKO RUMENOVIĆ Smoljanac 16 b, 53231 Plitvička Sveučilište u Zgrebu, Ekonomski fakultet
2. nastavna godina
4
5. ROBERT BURIĆ Splitska 12, 53230 Korenica Rudarsko-geološko- naftni fakultet, studij Rudarstvo
1. nastavna godina
4
6. FRANJO ANĐIĆ Vranovača 43/3, 53230 Korenica Fakultet političkih znanosti, smjer: novinarstvo
1. nastavna godina
4
7. JELENA MARKOVIĆ Smoljanac 44/1, 53231 Plitvička jezera Prirodoslovno-matematički fakultet, studij: Geografija, smjer: fizička geografija sa geoekologijom 3,5
8. IVANA RUKAVINA L.P.Selo 107, 53233 L.P. Selo Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, stručni studij Ekonomika poduzetništva
3. nastavna godina
3
9. JULIJANA BIĆANIĆ Smoljanac 54, 53231 Plitvička Jezera Fakultet političkih znanosti, smjer: politolog
3. nastavna godina
3
10. IVANA BAČLIJA Josipa Jovića 6, 53230 Korenica Pravni fakultet Rijeka, studij: Integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
3. nastavna godina
2
11. BOŠKA VUKOBRATOVIĆ Tomislava Jakovljevića 8, 53230 Korenica Ekonomski fakultet Rijeka, studij: Poslovna ekonomija, smjer: financije i računovodstvo
3. nastavna godina
2
12. HELENA PAVLOVIĆ A. Stepinca 23, 53230 Korenica Veterinarski fakultet, studij: Veterinarska medicina
4. nastavna godina
2

U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti pismeni

Prigovor se upućuje općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.

Općinski načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka

OPĆINSKI NAČELNIK
Boris Luketić