Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. godinu

 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. (SG 2014/26)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. (SG 2014/17)
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. (SG 2013/26)
 • Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine», broj 10/97,107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Plitvička jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije, broj 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička jezera na 5. redovnoj sjednici održanoj dana 19.12.2013.godine, donijelo je

  P R O G R A M
  javnih potreba u predškolskom
  odgoju za 2014. godinu

   

  Članak 1.

  Programom javnih potreba u predškolskom odgoju, utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području općine Plitvička jezera, a koji se ostvaruju organiziranim predškolskim odgojem i drugim specifičnim oblicima zaštite djece u dječjem vrtiću «Slapić» u Korenici sa podružnicom «Vidra» na Mukinjama.

  Članak 2.

  Temeljem potrebe i interesa građana s područja općine Plitvička jezera provodi se organizirani predškolski odgoj u Dječjem vrtiću «Slapić» u Korenici sa podružnicom «Vidra» na Mukinjama primarnim 10-satnim programom.

  Članak 3.

  Za ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovog Programa, u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2014. godinu, osigurana su sredstva u visini od 2.805.600,00 kn, a razliku do pokrića pune cijene usluga iz redovite djelatnosti Vrtića osiguravaju se naplatom svojih usluga od roditelja – korisnika usluga Vrtića.

   Sredstva iz stavka 1. ove točke koristiti će se za:

  • za redovnu djelatnost vrtića (plaće, mat.ei troškovi i doprinosi) = 1.726.600,00 kn
  • nabava namještaja = 12.000,00 kn
  • dogradnja dječjeg vrtića u Korenici = 1.091.000,00 kn
  • uređenje prostora za područni dječji vrtić Vidra = 270.000,00 kn
  Članak 4.

  Jedinstveni upravni odjel općine Plitvička jezera vrši raspored sredstava nosiocima Programa na temelju priložene dokumentacije, prati namjensko trošenje i podnosi izvješće o ostvarenom programu Općinskom načelniku.

  Članak 5.

  Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.