Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015. godinu

 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015. ()
 • Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine», broj 10/97,107/07 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije, broj 10/13), Općinsko vijeće općine Plitvička jezera na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine, donijelo je

  P R O G R A M
  javnih potreba u predškolskom
  odgoju za 2015. godinu

   

  Članak 1.

  Programom javnih potreba u predškolskom odgoju, utvrđuju se oblici i opseg djelatnosti na području općine Plitvička jezera, a koji se ostvaruju organiziranim predškolskim odgojem i drugim specifičnim oblicima zaštite djece u dječjem vrtiću “Slapić” u Korenici sa podružnicom “Vidra” na Mukinjama.

  Članak 2.

  Temeljem potrebe i interesa građana s područja općine Plitvička Jezera provodi se organizirani predškolski odgoj u dječjem vrtiću “Slapić” u Korenici sa podružnicom “Vidra” na Mukinjama primarnim 10-satnim programom.

  Članak 3.

  Za ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa iz članka 2. ovog Programa, u Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2015. godinu, osigurana su sredstva u visini od 4.168.700,00 kn, a razliku do pokrića pune cijene usluga iz redovite djelatnosti Vrtića osiguravaju se naplatom svojih usluga od roditelja – korisnika usluga Vrtića.

  Sredstva iz stavka 1. ove točke koristiti će se za:

  • za redovnu djelatnost vrtića (plaće, mat. troškovi i doprinosi) = 1.753.700,00 kn
  • nabava namještaja = 100.000,00 kn
  • nabava didaktike = 15.000,00 kn
  • dogradnja dječjeg vrtića u Korenici = 2.300.000,00 kn
  Članak 4.

  Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera vrši raspored sredstava nosiocima Programa na temelju priložene dokumentacije, prati namjensko trošenje i podnosi izvješće o ostvarenom programu Općinskom načelniku.

  Članak 5.

  Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u “Županijskom glasniku” Ličko-senjske županije.

  KLASA: 402-08/14-01/53
  URBROJ:2125/11-03-14-01
  Korenica,22.12.2014.god.

  PREDSJEDNIK VIJEĆA
  Tomislav Užarević, dipl.ing.