Program javnih potreba u školstvu za 2015. godinu

Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i članka 32 Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 10/13), Općinsko vijeće općine Plitvička Jezera na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 22.12.2014. godine, donijelo je

P R O G R A M
javnih potreba u školstvu za 2015. godinu

 

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu, utvrđuju se aktivnosti koje se ostvaruju putem programa za učenike osnovnih škola Dr. Franje Tuđmana iz Korenice, Osnovne škole Plitvička Jezera na Mukinjama i Srednje škole u Korenici iz različitih oblika kojima se obogaćuju školski programi, te stipendiranje učenika i studenata i sufinanciranje prijevoza učenika i studenata.

Članak 2.

Općina Plitvička Jezera u Proračunu Općine za 2015. godinu osigurava 760.000,00 kn za slijedeće aktivnosti:

 1. OŠ Dr . Franje Tuđmana Korenica
  (za obilježavanje Dana škole, Dani kruha, učenička takmičenja, maturalna putovanja,izlet, škola u prirodi i dr.) = 40.000,00 kn
 2. Nabava udžbenika učenicima OŠ = 20.000,00 kn
 3. Asistenti u nastavi = 100.000,00 kn
 4. OŠ Plitvička Jezera
  ( za obilježavanje Dana škole, nogometni turnir «Josipa Jovića»,
  Dani kruha, maturalna putovanja i dr.) = 40.000,00 kn
 5. Škola plivanja i glazbena škola = 65.000,00 kn
 6. Sufinanciranje prehrane učenika u OŠ = 150.000,00 kn
 7. Srednja škola Korenica i učenički dom u Korenici
  (obilježavanje Dana škole, učenička takmičenja, uređenje okoliša i dr) = 35.000,00 kn
 8. Usluge logopeda = 30.000,00 kn
 9. Stipendije = 110.000,00 kn
 10. Sufinanciranje cijene prijevoza učenika srednjih škola = 170.000,00 kn
Članak 3.

Sredstva iz ovog Programa raspoređuje Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera na temelju dokumentacije o izvršenom programu.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu dan nakon objave u «Županijskom glasniku» Ličko-senjske županije.

KLASA: 402-08/14-01/51
URBROJ: 2125/11-03-14-01
Korenica, 22.12.2014.god.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Tomislav Užarević, dipl.ing.