Radovi na vodovodu u naselju Rastovača

Do danas je od ukupne duljine cjevovoda od 2.747 m’ ugrađeno 2450 m’ cijevi od tvrdog polietilena (PEHD) DN-140, PE-100.

Slijedeća faza uključuje izvedbu kućnih priključaka u naselju Rastovača.

Radovi na Izgradnji vodovoda Rastovača dio su Sporazuma o sanaciji i rekonstrukciji vodnih građevina NP Plitvička jezera, koji ima za cilj dovođenje vodnih građevina NP Plitvička jezera na tehnički, tehnološki i sanitarno zadovoljavajuću razinua, a planiraju se okončati do 15.lipnja 2018.godine.

Sredstva za realizaciju osigurana su Ugovorom o sufinanciranju sa Hrvatske vode 80% i vlastita sredstva Općina Plitvička Jezera 20%.