Raspisan natječaj za imenovanje zapovjednika JVP Plitvička Jezera

Na temelju članka 30. točke 4. stavka 1. i članka 36. Statuta (Županijski glasnik broj 10/09), članka 8. točke 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera od 14.lipnja 2016.godine,te Odluke, Klasa: 023-05/17-01/01, UrBroj: 2125/11-08-17-2 od 06.ožujka 2017.godine, UPRAVNO VIJEĆE Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera raspisuje:

NATJEČAJ za imenovanje zapovjednika JVP Pl. Jezera

Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uvjete:
-najmanje viša stručna sprema ili visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara,
-tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
-nekažnjavanostza kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
-položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlaštenjimai odgovornostima,
-najmanjepet godina radnog iskustvana poslovima vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
-poznavanje rada na PC-u,
-dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:
-kratak životopis,
-domovnicu,
-diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
-uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove,
-uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak,
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
-potvrdu o traženom iskustvu,
-dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja u izvorniku ili ovjerenom presliku, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 4, 53230 Korenica, s naznakom „za natječaj“, u roku 15 dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
UPRAVNO VIJEĆE