Sjednice Općinskog vijeća

[av_heading heading=’Sjednice Općinskog vijeća (2017-2021)’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=” admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=’true’] [av_toggle title=’12. redovna sjednica Općinskog vijeća (28.11.2018.)’ tags=”] 1. UPU RASTOVACA 1_ODLUKA O DONOSENJU 1 UPU RASTOVACA 1 OD...

1. UPU RASTOVACA 3_ODLUKA O DONOSENJU

2. Odluka o osnivanju Službenog glasnika Općine Plitvička Jezera

3. Odluka o visini koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u JUO Općine

4. Odluka o komunalnoj naknadi-2018 doc

5. Odluka-vrijednost boda komunalne naknade (1)

6. Komunalni doprinos 2018-prijedlog odluke

7. Odluka o iskaznici i službenoj odori komunalnog redara

8 – odluka o usvajanju Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara

9. odluka za suglasnost na zakup

10. odluka o imenovanju ravnatelja DV Slapić
[/av_toggle] [av_toggle title=’11. redovna sjednica Općinskog vijeća (01.10.2018.)’ tags=”]

 • Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (1.10.2018. )
 • Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Plitvička Jezera (1.10.2018. )
 • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje Ravnatelja Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera (1.10.2018. )
 • Odluka o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova zimskog održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera (1.10.2018. )
 • Odluka o stjecanju nekretnine (1.10.2018. )
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (1.10.2018. )
 • Zaključak o prihvaćanju informacije o izvansudskoj nagodbi (1.10.2018. )
 • Zaključak o prihvaćanju Izvješća mandatne komisije (1.10.2018. )
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’10. redovna sjednica Općinskog vijeća (02.08.2018.)’ tags=”]
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (02.08.2018.)
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (02.08.2018.)
 • Odluka o pružanju pomoći za ublažavanje i uklanjane posljedica od elementarne nepogode (02.08.2018.)
 • Odluka o autotaksi prijevozu (02.08.2018.)
 • Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera (02.08.2018.)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (02.08.2018.)
 • Odluka o postavljanju turističke signalizacije i uklanjanja reklamnih panoa sa javnih površina (02.08.2018.)
 • Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Plitvička Jezera (02.08.2018.)
 • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (02.08.2018.)
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika (02.08.2018.)
 • Obavijest o terminu prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja) i intervjua (14.08.2018.)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’9. redovna sjednica Općinskog vijeća (29. 05.2018.)’ tags=”]
 • Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Plitvička Jezera (29.05.2018.)
 • Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Plitvička Jezera (29.05.2018.)
 • Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Plitvička Jezera (29.05.2018.)
 • Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Plitvička Jezera (29.05.2018.)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’8. redovna sjednica Općinskog vijeća (21.05.2018.)’ tags=”][/av_toggle] [av_toggle title=’7. redovna sjednica Općinskog vijeća (19.04.2018.)’ tags=”][/av_toggle] [av_toggle title=’3. izvanredna sjednica Općinskog vijeća (14.04.2018)’ tags=”]
 • Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu "Komunalac d.o.o." Korenica kod Privredne banke Zagreb (14.04.2018.)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’6. redovna sjednica Općinskog vijeća (01.02.2018.)’ tags=”]
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Plitvička Jezera za razdoblje od 2017. do 2022. godine (01.02.2018)
 • Odluka o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Općine Plitvička Jezera u skupštinu Lokalne akcijske grupe Lika (01.02.2018)
 • Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi Dječji vrtić Slapić Korenica (01.02.2018)
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti) (01.02.2018)
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za uređenje okućnica (01.02.2018)
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera u 2018. godini (01.02.2018)
 • Odluka o zamjeni službenog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (01.02.2018)
 • Odluka o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora za stvaranje novih i uređenja infrastrukture postojećih malih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Općine Plitvička Jezera u svrhu stvaranja dodatnih turističkih sadržaja (01.02.2018)

 • [/av_toggle] [av_toggle title=’5. redovna sjednica Općinskog vijeća (22.12.2017.)’ tags=”]
 • Odluka o izgradnji nerazvrstane ceste (SG 33/2017)
 •  
 • Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama (SG 33/2017)
 •  
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Rastovača 1 (SG 33/2017)
 •  
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (SG 33/2017)
 •  
 • Odluka o porezima Općine Plitvička Jezera (SG 33/2017)
 •  
 • Pravilnik o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera (SG 33/2017)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’4. redovna sjednica Općinskog vijeća (27.11.2017.)’ tags=”]
 • Imenovanje sudaca porotnika za Županijski sud u Karlovcu Stalna služba u Gospiću (27.11.2017.)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (27.11.2017.)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (27.11.2017.)
 • Odluka o izmjenama odluke o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (27.11.2017.)
 • Odluka o načinu i pravilima izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Plitvička Jezera (27.11.2017.)
 • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (27.11.2017.)
 • Odluka o osnivanju prava služnosti (27.11.2017.)
 • Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Plitvička Jezera za katastarske općine Plitvička Jezera i Prijeboj (27.11.2017.)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’3. redovna sjednica Općinskog vijeća (26.10.2017.)’ tags=”]
 • I Izmjene I Dopuna Programa Utroška Naknade Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada U Prostoru Za 2017 G. ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Gradnje Objekata I Uređaja Komunalne Infrastrukture Na Području Općine Plitvička Jezera U 2017 G. ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U Predškolskom Odgoju Za 2017 G. ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U školstvu Za 2017 G. ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Javnih Potreba U športu Za 2017 G. ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2017 G Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Utroška Boravišne Pristojbe Za 2017 G. ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava Od Prodaje Obiteljskih Kuća I Stanova U Državnom Vlasništvu Na Području Posebne Državne Skrbi Za Općinu Plitvička Jezera U 2017 G. ()
 • I Izmjene I Dopune Programa Utroška Sredstava šumskog Doprinosa Za 2017 G. ()
 • I Izmjene I Dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera Za 2017 G ()
 • I Izmjene I Dopune Socijalnog Programa Općine Plitvička Jezera U 2017 G. ()
 • Odluku O Izmjenama I Dopunama Odluke O Izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera Za 2017 G. ()
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’1. izvanredna sjednica Općinskog vijeća (19.10.2017.)’ tags=”]
 • Odluka o prihvaćanju Sporazuma (19.10.2017.)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’2. redovna sjednica Općinskog vijeća (18.09.2017.)’ tags=”]
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića Slapić, Korenica ((18.09.2017.))
 • Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Plitvička Jezera (18.09.2017.)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2017. godinu (18.09.2017.)
 • Odluka o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera (18.09.2017.)
 • Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Plitvička Jezera u 2017. godini (18.09.2017.)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’1. redovna sjednica Općinskog vijeća (20.07.2017.)’ tags=”]
 • Odluka O Izboru Povjerenstva Za Nacionalne Manjine ()
 • Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Objekata I Uređaja Komunalne Infrastrukture U 2016 Godini Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture U 2016 Godini Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka O Izboru Povjerenstva Za Proračun I Financije ()
 • Odluka O Izboru Povjerenstva Za Statut, Poslovnik I Propise ()
 • Odluka O Komunalnim Djelatnostima Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o osnivanju Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda (20.07.2017.)
 • Odluka o pristupanju prodaji osobnog vozila u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (20.07.2017.)
 • Odluka o raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Plitvička Jezera (20.07.2017.)
 • Odluka o raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova obavljanja komunalnih djelatnosti prijevoz putnika u javnom prometu na području Općine Plitvička Jezera (20.07.2017.)
 • Odluka o razrješenju i imenovanju Skupštine TD Komunalac (20.07.2017.)
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju četiri člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića "Slapić" u Korenici (20.07.2017.)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća (20.06.2017) ‘ tags=”] Odluka o izboru mandatnog povjerenstva

  Odluka o izboru potpredsjednika vijeca

  Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje

  Odluka o izboru predsjednika OV

  Odluka o početku mandata vijećnika

  Zapisnik s prve konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
  [/av_toggle] [/av_toggle_container]

  [av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′]

  [av_heading heading=’Sjednice Općinskog vijeća (2013-2017)’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=” admin_preview_bg=”][/av_heading]

  [av_toggle_container initial=’0′ mode=’accordion’ sort=’true’] [av_toggle title=’26. redovna sjednica Općinskog vijeća (13.04.2017.) ‘ tags=”]

 • Odluka O Davanju Suglasnosti Na Upis U DV SLAPIĆ 2016 ()
 • Odluka O Rasporedu Rezultata 2016 ()
 • Odluka Suglasnost Vodovodu -06 04 2017. ()
 • Odluku O Dodjeli Koncesije Za Obavljanje Dimnjačarskih Poslova Na Području Općine Plitvička Jezera ()
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’25. redovna sjednica Općinskog vijeća (29.12.2016.)’ tags=”]
 • Programi 2017 ()
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’21. redovna sjednica Općinskog vijeća (05.07.2016.)’ tags=”]
 • Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o obilježavanju dana Općine Plitvička Jezera ()
 • Odluka o pristupanju certificiranja Općine Plitvička Jezera kao općine sa povoljnim poslovnim okruženjem ()
 • Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o izvođenju građevinskih radova za izgradnju objekta“kulturno informativni centar“ u Korenici ()
 • Odluka o načinu pružanja javne usluga skupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada ()
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’20. redovna sjednica Općinskog vijeća (07.06.2016.)’ tags=”]
 • Izvješće o radu za 2015. godinu ()
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Usvajanje godišnjeg obračuna Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Odluka o raspoređivanju rezultata poslovanja ()
 • Odluka o raspoređivanju sredstava Proračuna Općine Plitvička Jezera namjenjenih za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2016. ()
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’18. redovna sjednica Općinskog vijeća (22.12.2015.)’ tags=”]
 • Plan proračuna Općine Plitvička Jezera za 2016. (SG 2015/26)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2016. (SG 2015/26)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’17. redovna sjednica Općinskog vijeća (09.12.2015.)’ tags=”]
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju (SG 2015/24)
 • I. Izmjene i dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa (SG 2015/24)
 • II. Izmjene i dopune Socijalnog programa (SG 2015/24)
 • Odluka o ustupanju radova na održavanju javne rasvjete na području Općine Plitvička Jezera (SG 2015/24)
 • Zaključak o ovlaštenju (SG 2015/24)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’16. redovna sjednica Općinskog vijeća (09.10.2015.)’ tags=”]
 • Odluka o donošenju strateškog plana Općine Plitvička Jezera 2015 - 2018. godine (SG 2015/22)
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. (SG 2015/22)
 • I. Izmjene i dopune Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. ()
 • I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. ()
 • I Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. (SG 2015/22)
 • I Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2015. (SG 2015/22)
 • I Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015. (SG 2015/22)
 • I Izmjene i dopune Programa utroška boravišne pristojbe za 2015. (SG 2015/22)
 • I Izmjene i dopune Socijalnog programa za 2015. (SG 2015/22)
 • Odluka o zamjeni nekretnina u vlasništvu Općine sa Zdravkom Žigić (SG 2015/22)
 • Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (SG 2015/22)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece u Dječji vrtić „Slapić“ (SG 2015/22)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o povećanju broja zaposlenika u matičnom objektu „Slapić“ u Korenici (SG 2015/22)
 • Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju jasličke skupine u matičnom objektu Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2015/22)
 • Odluka o o početku mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera (SG 2015/22)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’15. redovna sjednica Općinskog vijeća (19.06.2015.)’ tags=”]
 • Godišnji obračun Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2015/12)
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. (SG 2015/12)
 • I. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. (SG 2015/12)
 • Odluka o raspodjeli rezultata (SG 2015/12)
 • Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna namjenjenih za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2015. (SG 2015/12)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (SG 2015/12)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’14. redovna sjednica Općinskog vijeća (01.04.2015.)’ tags=”]
 • Program rada za mandatno razdoblje 6/2013 do 5/2017 ()
 • Odluka o razrješenju i imenovanju Skupštine TD „Komunalac“ d.o.o. Korenica (SG 2013/15)
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (SG 2014/02)
 • Zaključak Općinskog Vijeća o prijedlogu Pravilnika o postupku davanja koncesijskog odobrenja na zaštićenim područjima ()
 • Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera (SG 2015/06)
 • Odluka o imenovanju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera (SG 2015/06)
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2015/06)
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2015/06)
 • Izborna lista za izbor članica/članova vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera ()
 • Rješenje liste kandidata za izbor članica/članova vijeća srpske nacionalne manjine ()
 • Polugodišnji financijski izvještaj za 2016 ()
 • Izvješće o primljenim donacijama za 2016. - Antonio Kostelac ()
 • Izvješće o primljenim donacijama za 2016. - Zoran Žafran ()
 • Izvješće o primljenim donacijama za 2016. - Karlo Hrgota ()
 • Rješenje o određivanju biračkih mjesta ()
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’13. redovna sjednica Općinskog vijeća (04.03.2015.)’ tags=”] [/av_toggle] [av_toggle title=’3. izvanredna sjednica (13.02.2015.)’ tags=’izvanredne sjednice’]

  Zaključak Općinskog Vijeća o prijedlogu Pravilnika o postupku davanja koncesijskog odobrenja na zaštićenim područjima (13.02.2015)

  [/av_toggle] [av_toggle title=’12. redovna sjednica Općinskog vijeća (22.12.2014.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • Plan proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Projekcija proračuna za 2014. - 2017. ()
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. ()
 • Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. ()
 • Socijalni program Općine Plitvička Jezera za 2015. ()
 • Program javnih potreba u športu za 2015. ()
 • Program javnih potreba u školstvo za 2015. ()
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2015. ()
 • Program javnih potreba u kulturi za 2015. ()
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. ()
 • Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2015. ()
 • Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. ()
 • Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2015. ()
 • Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Slapić“ ()
 • Odluka o davanju prijedloga imenovanja predstavnika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske ()
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’11. redovna sjednica Općinskog vijeća (30.10.2014.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/26)
 • II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/26)
 • Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitviĉka Jezera (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Plitvička Jezera (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2014. (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. (SG 2014/26)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2014. (SG 2014/26)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’10. redovna sjednica Općinskog vijeća (30.10.2014.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • Polugodišnji obračun Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/22)
 • Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (SG 2014/22)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’09. redovna sjednica Općinskog vijeća (09.09.2014.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja za nekretnine (stambene zgrade) u Općini Plitviĉka Jezera (SG 2014/20)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’08. redovna sjednica Općinskog vijeća (18.07.2014.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • I. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/17)
 • I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. ()
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Plitvička Jezera (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Izmjene i dopune Programa utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. (SG 2014/17)
 • Odluka o kratkoročnom oročavanju raspoloživih kunskih sredstava Proračuna Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2014/17)
 • Odluka o pristupanju prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Plitvička Jezera (SG 2014/17)
 • Odluka o imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)
 • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2014/17)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’07. redovna sjednica Općinskog vijeća (29.05.2014.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Plitvička Jezera za 2013. godinu (SG 2014/12)
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2013. godinu (SG 2014/12)
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Plitvička Jezera za 2013. godinu (SG 2014/12)
 • Zaključak o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Općine Plitvička jezera za razdoblje od 2014.–2019. godine (SG 2014/12)
 • Plan gospodarenja otpadom Općine Plitvička Jezera za razdoblje 0d 2014.-2019. godine (SG 2014/12)
 • Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera (SG 2014/12)
 • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja područja gospodarske zone Prijeboj (SG 2014/12)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. za usluge (SG 2014/12)
 • Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Plitvička Jezera namijenjenih za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera u 2014. godini (SG 2014/12)
 • Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika iz radnog odnosa i načinu utvrđivanja naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (SG 2014/12)
 • Odluka o dopuni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (SG 2014/12)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’06. redovna sjednica Općinskog vijeća (05.03.2014.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • Odluka o osnivanju trgovačkog društva VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. za usluge (SG 2014/06)
 • Odluka o podjeli društva KOMUNALAC d.o.o. po modelu "odvajanje s preuzimanjem" (SG 2014/06)
 • Odluka o posebnim razlozima stjecanja određene nekretnine (SG 2014/06)
 • Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Plitvička Jezera u 2013. (SG 2014/06)
 • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2014/06)
 • Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2006.-2014. (SG 2014/06)
 • Izvješće o stanju u prostoru Općine Plitvička Jezera za razdoblje 2006.–2014. (SG 2014/06)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’2. izvanredna sjednica (15.01.2014.)’ tags=’izvanredne sjednice’]

  Odluka o stavljanju van snage Odluke o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (15.01.2014)

  [/av_toggle] [av_toggle title=’05. redovna sjednica Općinskog vijeća (19.12.2013.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • Plan proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2013/26)
 • Projekcija proračuna za 2014.-2016. (SG 2013/26)
 • Odluka o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2014. (SG 2013/26)
 • Odluka o podjeli društva Komunalac d.o.o. po modelu „odvajanje s osnivanjem" (SG 2013/26)
 • Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina za 2014. (SG 2013/26)
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2013/26)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području općine Plitvička Jezera (SG 2013/26)
 • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2014. (SG 2013/226)
 • Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2014. (SG 2013/26)
 • Program utroška boravišne pristojbe za 2014. (SG 2013/26)
 • Program javnih potreba u kulturi za 2014. (SG 2013/26)
 • Program javnih potreba u športu za 2014. (SG 2013/26)
 • Program javnih potreba u školstvu za 2014. (SG 2013/26)
 • Program javnih potreba u predškolskom odgoju za 2014. (SG 2013/26)
 • Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2014. (SG 2013/26)
 • Socijalni program Općine Plitvička Jezera u 2014. (SG 2013/26)
 • Suglasnost na Statut Dječjeg vrtića „Slapić“ (SG 2013/26)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’04. redovna sjednica Općinskog vijeća (13.11.2013.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • II. Izmjene i dopune Odluke o izvršenju Proračuna Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Odluka o kriterijima za obračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom (SG 2013/22)
 • Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (SG 2013/22)
 • Odluka o uvjetima korištenja službenih osobnih automobila (SG 2013/22)
 • Odluka o prihvaćanju sporazuma o partnerstvu i suradnji na prekogranično turistički-ekološkom projektu „GreenWay Tour 2Parks“ između Općine Plitvička Jezera i Općine Bihać (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013. (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja infrastrukture na području Općine Plitvička Jezera u 2013. (SG 2013/22)
 • II Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Općine Plitvička Jezera (SG 2013/22)
 • II Izmjene I dopune Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjenei dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Socijalnog programa Općine Plitvička Jezera za 2013. (SG 2013/22)
 • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2013. (SG 2013/22)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’03. redovna sjednica Općinskog vijeća (17.09.2013.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. (SG 2013/19)
 • Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (SG 2013/19)
 • Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Općine Plitvička jezera (SG 2013/19)
 • Odluka o imenovanju predstavnika u Lokalnu akcijsku grupu (LAG) - LIKA (SG 2013/19)
 • Zaključak o prihvaćanju nalaza Državnog ureda za reviziju (SG 2013/19)
 • Zaključak o usvajanju revizije Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (SG 2013/19)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’02. redovna sjednica Općinskog vijeća (22.07.2013.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • Odluka o izboru dva potpredsjednika Općinskog vijeća (SG 2013/16)
 • Odluka o izboru Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise (SG 2013/16)
 • Odluka o izboru Povjerenstva za proračun i financije (SG 2013/16)
 • Odluka o izboru Povjerenstva za nacionalne manjine (SG 2013/16)
 • Odluka o načinu utvrđivanja naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa (SG 2013/16)
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (SG 2013/16)
 • Odluka o usvajanju procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Plitvička Jezera (SG 2013/16)
 • Rješenje o razrješenju i imenovanju četiri člana Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici (SG 2013/16)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici o osnivanju mješovite vrtićke skupine u područnom objektu „Vidra“ u Plitvičkim Jezerima (SG 2013/16)
 • Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća dječjeg vrtića „Slapić“ u Korenici o povećanju broja zaposlenika u područnom objektu „Vidra“ u Plitvičkim Jezerima (SG 2013/16)
 • [/av_toggle] [av_toggle title=’1. izvanredna sjednica (10.07.2013.)’ tags=’izvanredne sjednice’]

  Odluka o razrješenju i imenovanju Skupštine TD „Komunalac“ d.o.o. Korenica (10.07.2013)

  [/av_toggle] [av_toggle title=’01. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća (20.06.2013.)’ tags=’redovne sjednice’]
 • Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva (SG 2013/13)
 • Odluka o početku mandata vijećnika Općinskog vijeća (SG 2013/13)
 • Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanje (SG 2013/13)
 • Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća (SG 2013/13)
 • [/av_toggle] [/av_toggle_container]