Statut

 • Statut Općine Plitvicka Jezera (SG 2013/10)
 • Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, br: 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 17. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 29/09), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na 35. redovnoj sjednici održanoj dana 11.04.2013. godine, donijelo je

  S T A T U T
  OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  I. OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Ovim Statutom u skladu sa Zakonom, uređuje se:

  1. Samoupravni djelokrug Općine
  2. Obilježja općine (pečat i dan Općine)
  3. Javna priznanja
  4. Ustrojstvo, ovlasti i način rada Općine
  5. Javnost rada Općine
  6. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju
  7. Oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave
  8. Ustrojstvo i rad javnih službi
  9. Imovina i financiranje Općine
  10. Akti Općine
  11. Prava i slobode srpske nacionalne manjine
  12. Druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Općine.
  Članak 2.

  Općina Plitvička Jezera je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.

  Članak 3.

  Granice Općine Plitvička Jezera mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

  Članak 4.

  Općina Plitvička Jezera je pravna osoba.

  Sjedište je u Korenici, Trg Svetog Jurja br. 6.

  Članak 5.

  Općina Plitvička Jezera ima grb, zastavu i svečanu pjesmu.

  Izgled, uporaba i čuvanje grba i zastave utvrđuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

  Posebnom odlukom Općinskog vijeća odredit će se svečana pjesma Općine Plitvička Jezera, način i uvjeti njenog izvođenja.

  Članak 6.

  Svečano obilježavanje dana Općine Plitvička Jezera odredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

  Članak 7.

  Građanima Općine, udruženjima, ustanovama i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja, počasti i nagrade za uspjehe kojima pridonose razvoju Općine.

  Način dodjeljivanja, vrste i opoziv priznanja, počasti i nagrada uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

  Članak 8.

  Općina Plitvička Jezera surađuje s drugim gradovima i općinama radi ostvarivanja zajedničkih interesa.

  Općina Plitvička Jezera može pod uvjetima utvrđenim zakonom surađivati s odgovarajućim lokalnim jedinicama drugih država.

  II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

  Članak 9.

  Općina Plitvička Jezera obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na:

  1. Uređenje naselja i stanovanja
  2. Prostorno i urbanističko planiranje
  3. Komunalno gospodarstvo
  4. Brigu o djeci
  5. Socijalnu skrb
  6. Primarnu zdravstvenu zaštitu
  7. Odgoj i osnovno obrazovanje
  8. Kulturu, tjelesnu kulturu i šport
  9. Zaštitu potrošača
  10. Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
  11. Protupožarnu i civilnu zaštitu
  12. Promet na svom području
  13. Poslove kojima se prema posebnim zakonima uređuju pojedine djelatnosti čije je obavljanje Općina dužna organizirati.
  Članak 10.

  Obavljanje pojedinih poslova Općine Plitvička Jezera može organizirati zajedno sa županijom, drugim općinama i gradovima sukladno zakonu.

  Odluku o načinu, uvjetima, visini sredstava, rokovima, nadzoru i kontroli izvršenja poslova iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće većinom glasova svih članova.

  III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

  Članak 11.

  Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

  Članak 12.

  Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akt ili drugog pitanja lokalnog značaja iz djelokruga Općinskog vijeća kao i drugim pitanjima određenim zakonom.

  Raspisivanje referenduma može predložiti najmanje 1/3 članova Općinskog vijeća, Općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine Plitvička Jezera i većina vijeća mjesnih odbora.

  Referendum temeljem odredaba zakona i ovog Statuta raspisuje Općinsko vijeće.

  Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

  Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.

  Članak 13.

  Građani imaju pravo predlagati Općinskom vijeću donošenje određenih akata ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća.

  Općinsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Općine Plitvička Jezera.

  Općinsko vijeće dužno je u roku od 3 mjeseca dati odgovor podnositeljima.

  Članak 14.

  Građani Općine i pravne osobe koje imaju sjedište na području Općine imaju pravo Općinskom vijeću i tijelima Vijeća slati predstavke i pritužbe, davati prijedloge i na njih dobiti odgovor.

  Tijela Općine Plitvička Jezera dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

  IV. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

  Članak 15.

  Tijela Općine Plitvička Jezera su:

  1. Općinsko vijeće
  2. Općinski načelnik.
  1. OPĆINSKO VIJEĆE
  Članak 16.

  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera je predstavničko tijelo građana lokalne samouprave koje donosi akte, u okviru svojih prava i dužnosti, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

  Članak 17.

  Općinsko vijeće čini (13) trinaest vijećnika izabranih na način određen zakonom.

  Članak 18.

  Utvrđuje se da srpska nacionalna manjina ima pravo na (3) tri člana Vijeća iz reda svojih pripadnika.

  Općinsko vijeće može imati i više od (13) trinaest vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost srpske nacionalne manjine u Općinskom vijeću.

  Članak 19.

  Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

  Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela.

  Članak 20.

  Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi ali mogu podnijeti ostavku.

  Članu Općinskog vijeća koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu.

  Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka i mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

  Članak 21.

  Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću.

  Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu u skladu s odlukom Općinskog vijeća.

  Članak 22.

  Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina svih članova Općinskog vijeća.

  Članak 23.

  Poslovnikom Općinskog vijeća uređuje se unutarnje ustrojstvo i način rada Vijeća, te prava i dužnosti vijećnika.

  Članak 24.

  Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

  Predsjednik i potpredsjednici Vijeća biraju se iz redova vijećnika na vrijeme od četiri godine.

  Prijedlog kandidata za predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća podnosi Povjerenstvo za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.

  Predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća, Općinsko vijeće bira većinom svih članova Općinskog vijeća javnim glasovanjem ukoliko Općinsko vijeće ne odluči da se glasuje tajno.

  Članak 25.

  Ako Općinsko vijeće ima dva potpredsjednika, u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

  Članak 26.

  Predsjednik vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća po potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca.

  Predsjednik vijeća je dužan sazvati sjednicu vijeća na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova vijeća u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

  U koliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik u roku od 8 dana.

  Nakon proteka roka iz stavka 3. ovog članka sjednicu može sazvati na zahtjev 1/3 članova vijeća čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne samouprave.

  Članak 27.

  Zahtjev za razrješenje predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća podnosi Povjerenstvo za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.

  Odluka o razrješenju donosi se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

  Članak 28.

  Predsjednik i potpredsjednici Općinskog vijeća dužnost ne mogu obnašati profesionalno.

  Članak 29.

  Predsjednik Općinskog vijeća:

  • saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjedava sjednicama i rukovodi njihovim radom,
  • zastupa Općinsko vijeće,
  • brine o primjeni Poslovnika Općinskog vijeća,
  • potpisuje akte koje donosi Općinsko vijeće,
  • obnaša druge poslove za koje je ovlašten ovim Statutom i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
  Članak 30.

  Potpredsjednici Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Vijeća i zamjenjuju ga u radu u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti sa svim pravima, obvezama i odgovornostima koje ima predsjednik Općinskog vijeća.

  Članak 31.

  Predsjednik i potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Općinskom vijeću.

  Članak 32.

  Općinsko vijeće u okviru svojih ovlasti:

  1. Donosi Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća
  2. Donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine
  3. Osniva i bira članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješava druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom
  4. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine
  5. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa Općine
  6. Donosi odluke o proračunu i završnom računu proračuna Općine
  7. Odlučuje o izvršenju proračuna Općine
  8. Odlučuje o stopama vlastitih poreza, prireza, te drugim naknadama, doprinosima i pristojbama iz nadležnosti Općine
  9. Donosi godišnji program rada Vijeća
  10. Prati rad Općinskog načelnika i odlučuje o raspisivanju referenduma za njegovo razrješenje, u skladu sa zakonom
  11. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Općinskog vijeća.
  Članak 33.

  Članovi Općinskog vijeća mogu Općinskom načelniku postavljati pitanja o njegovu radu.

  Pitanja mogu biti postavljena usmeno na sjednicama Općinskog vijeća ili u pisanom obliku posredstvom predsjednika Općinskog vijeća sukladno odredbama Poslovnika Općinskog vijeća.

  Članak 34.

  Općinsko vijeće zasjeda ako sjednici prisustvuje natpolovična većina vijećnika.

  Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika, godišnji proračun i završni račun donosi se većinom glasova svih vijećnika.

  Poslovnikom Općinskog vijeća mogu se odrediti druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

  Članak 35.

  Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općim aktom Vijeća.

  Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno ako Vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

  RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
  Članak 36.

  Radi pripremanja prijedloga odluka i drugih akata iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i za proučavanje i razmatranje drugih pitanja iz djelokruga Vijeća, Općinsko vijeće može osnovati odbore i povjerenstva.

  Osnivanje, sastav, zadaci i način rada tijela iz prethodnog stavka uređuje se ovim Statutom i posebnom odlukom Vijeća.

  Radna tijela Općinskog vijeća za svoj rad odgovaraju Općinskom vijeću, a dužna su jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu.

  Općinsko vijeće može ako to smatra potrebnim i više puta godišnje tražiti izvještaj pojedinog radnog tijela.

  Članak 37.

  Radno tijelo Općinskog vijeća ima predsjednika, može imati zamjenika predsjednika i ima određen broj članova.

  Članom radnog tijela može biti ugledna i stručna osoba izvan sastava Općinskog vijeća kojoj je bliska materija iz nadležnosti određenog radnog tijela.

  Mandat predsjednika, zamjenika ukoliko je izabran i članova radnog tijela traje do isteka mandata saziva Općinskog vijeća.

  Članak 38.

  Predsjednik radnog tijela Općinskog vijeća organizira rad radnog tijela, predlaže dnevni red i predsjeda njegovim sjednicama.

  Članak 39.

  Radna tijela Općinskog vijeća su:

  1. Mandatno povjerenstvo
  2. Povjerenstvo za izbor i imenovanje
  3. Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise
  4. Povjerenstvo za proračun i financije
  5. Povjerenstvo za nacionalne manjine.
  Članak 40.

  Mandatno povjerenstvo bira se na prvoj sjednici Općinskog vijeća na prijedlog predsjedavajućeg ili najmanje trećine vijećnika.

  Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i dva člana.

  Mandatno povjerenstvo razmatra pitanja koja se odnose na mandat vijećnika, te o tome podnosi prijedloge Općinskom vijeću.

  Članak 41.

  Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspravlja o pitanjima izbora, imenovanja i razrješenja, kao i o općim pitanjima kadrovske politike i daje prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Općinsko vijeće.

  Povjerenstvo za izbor i imenovanje ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

  Članak 42.

  Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise raspravlja i predlaže Statut Općine, Poslovnik Općinskog vijeća, predlaže izmjene i dopune Statuta i Poslovnika, te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Vijeća.

  Povjerenstvo za Statut, Poslovnik i propise ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

  Članak 43.

  Povjerenstvo proračun i financije raspravlja o prijedlogu proračuna, o prijedlogu odluke o izvršenju proračuna, o zaduženjima Općine, izvješću o trošenju sredstava iz proračuna, o polugodišnjem obračunu proračuna i završnom obračunu proračuna.

  Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

  Članak 44.

  Povjerenstvo za nacionalne manjine raspravlja i daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću o svim temama iz nadležnosti Vijeća, a kojim se uređuju prava i slobode srpske manjinske zajednice, odnosno kada se odlučuje o tim pravima i slobodama.

  Povjerenstvo za nacionalne manjine ima predsjednika i dva člana koje imenuje Općinsko vijeće.

  Članak 45.

  Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se Poslovnikom Vijeća.

  2. OPĆINSKI NAČELNIK
  Članak 46.

  Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti Općine.

  Općinski načelnik ima zamjenika.

  Članak 47.

  Općinski načelnik i njegov zamjenik biraju se neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

  Članak 48.

  Općinskom načelniku i njegovom zamjeniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.

  Članak 49.

  Općinski načelnik i njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim mogu se opozvati putem referenduma.

  Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20% ukupnog broja birača.

  Referendum za opoziv se ne može raspisati samo za zamjenike općinskog načelnika.

  Članak 50.

  Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za Općinskog načelnika i njegovog zamjenika.

  Ako je prestanak mandata Općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati prijevremeni izbori za Općinskog načelnika nego će dužnost Općinskog načelnika do kraja mandata obnašati njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

  Ako Općinskom načelniku mandat prestane prije isteka dvije godine mandata, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata Općinskog načelnika, radi raspisivanja prijevremenih izbora na novog općinskog načelnika.

  Članak 51.

  U Općini Plitvička Jezera sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina jedan zamjenik općinskog načelnika bira se iz reda pripadnika nacionalnih manjina na način određen zakonom kojim se uređuje izbor izvršnog tijela.

  Članak 52.

  Općinski načelnik zastupa Općinu.

  Općinski načelnik je odgovoran za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Općine, ovlaštenim tijelima središnje državne uprave.

  U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, Općinski načelnik ima pravo zadržati akt Općinskog vijeća ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili propis, te zatraži od Vijeća da u roku od 8 dana od donošenja akta otkloni uočene nedostatke.

  Ako Općinsko vijeće to ne učini, Općinski načelnik je dužan bez odgode o tome obavijestiti tijelo središnje državne uprave ovlašteno za nadzor nad zakonitošću rada tijela lokalne samouprave.

  Članak 53.

  Općinski načelnik je dužan u roku od 8 dana od dana donošenja, dostaviti središnjem tijelu državne uprave ovlaštenom za nadzor nad zakonitošću rada tijela lokalne samouprave Statut i opće akte koje donosi Općinsko vijeće.

  Općinski načelnik obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

  Članak 54.

  Zamjenik načelnika zamjenjuje Općinskog načelnika u slučaju kada je zbog odsutnosti ili drugih razloga spriječen da obavlja svoje dužnosti.

  Općinski načelnik može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku.

  Pri obavljanju poslova zamjenik načelnika dužan se je pridržavati uputa Općinskog načelnika.

  Povjeravanjem poslova zamjeniku načelnika ne prestaje odgovornost Općinskog načelnika za njegovo obavljanje.

  Članak 55.

  Općinski načelnik u okviru svojih ovlasti i dužnosti:

  1. Zastupa Općinu,
  2. Priprema prijedloge općih akata za Općinsko vijeće,
  3. Izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
  4. Donosi odluke, zaključke i druge pojedinačne akte sukladno zakonu, odlukama i drugim aktima koje donosi Općinsko vijeće,
  5. Usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad,
  6. Imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
  7. Podnosi Općinskom vijeću dva puta godišnje polugodišnja izvješća o svom radu, a na zahtjev Vijeća i češća izvješća o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti,
  8. Upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
  9. Odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u prethodnoj godini a najviše do 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kn tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kn, pod uvjetom da je otuđenje te imovine planirano u proračunu i da se provodi u skladu sa zakonskim propisima,
  10. Imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje je osnovalo Općinsko vijeće, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
  11. Obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
  Članak 56.

  Općinski načelnik i njegov zamjenik mogu se razriješiti.

  Općinsko vijeće donosi odluku o raspisivanju referenduma o razrješenju Općinskog načelnika i njegovog zamjenika u slučajevima i na način propisan zakonom.

  UPRAVNI ODJEL I SLUŽBE OPĆINE
  Članak 57.

  Za obavljanje poslova iz samoupravno djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se posebno upravno tijelo sukladno zakonu.

  Općinski načelnik planom prijma u službu utvrđuje popunjenost upravnih tijela Općine i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika srpske nacionalne manjine u izvršnom i upravnom tijelu Općine.

  Članak 58.

  Upravnim tijelima upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

  Članak 59.

  Upravna tijela samostalna su u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovaraju Općinskom vijeću i Općinskom načelniku.

  Sredstva za rad upravnog tijela osiguravaju se u proračunu Općine Plitvička Jezera, Državnom proračunu i iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.

  Članak 60.

  Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, sukladno zakonu.

  Članak 61.

  Pripadnici nacionalne manjine koji sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravim nacionalnih manjima imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkim tijelima Općine, imaju pravo na zastupljenost u upravnim tijelima Općine.

  V. MJESNA SAMOUPRAVA

  Članak 62.

  Na području Općine Plitvička Jezera osnivaju se mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

  Mjesni odbor osniva se za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

  Mjesni odbor je pravna osoba.

  Članak 63.

  Ovim Statutom na području Općine Plitvička Jezera osnivaju se slijedeći mjesni odbori:

  1. Mjesni odbor Bjelopolje – za područje naselja: Bjelopolje, Tuk Bjelopoljski, Oravac, Šeganovac, Jasikovac, Gradina, Ponor Korenički.
  2. Mjesni odbor Čanak – za područje naselja: Čanak i Kozjan.
  3. Mjesni odbor Jezerce – za područje naselja: Jezerce, Prijeboj, Čuić Krčevina i Kapela Korenička.
  4. Mjesni odbor Korenica – za područje naselja: Korenica, Kalebovac, Mihaljevac, Vranovača, Kompolje Koreničko i Vrpile.
  5. Mjesni odbor Krbavica – za područje naselja: Krbavica.
  6. Mjesni odbor Ličko Petrovo Selo – za područje naselja: Ličko Petrovo Selo, Željava, Novo Selo Koreničko, Rešetar i Zaklopača.
  7. Mjesni odbor Plitvička Jezera – za područje naselja: Plitvička jezera, Mukinje, Plitvički Ljeskovac, Končarev Kraj.
  8. Mjesni odbor Poljanak – za područje naselja: Poljanak, Sertić Poljana i Plitvica selo.
  9. Mjesni odbor Rastovača – za područje naselja: Rastovača i Korana.
  10. Mjesni odbor Smoljanac – za područje naselja: Smoljanac.
  11. Mjesni odbor Vaganac – za područje naselja: Donji Vaganac i Gornji Vaganac
  12. Mjesni odbor Vrelo – za područje naselja: Vrelo Koreničko, Rudanovac, Drakulić Rijeka, Homoljac i Trnavac.

  Područje i granice mjesnih odbora određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera.

  Članak 64.

  Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 10% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, udruge sa sjedištem na području Općine te Općinski načelnik.

  Ako prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnose građani ili udruge, prijedlog se u pisanom obliku dostavlja Općinskom načelniku.

  Članak 65.

  Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje je li prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

  Ukoliko Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisani način ili da ne sadrži podatke potrebne kako bi se po njemu moglo postupiti, obavijestit će o tome predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

  Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijema prijedloga.

  Članak 66.

  Prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora prilažu se podaci o predlagatelju (imena i prezimena te adresa prebivališta fizičkih osoba, naziv i sjedište pravne osobe), predloženom području i granicama mjesnog odbora, sjedištu mjesnog odbora, nacrt pravila mjesnog odbora te prijedlog poslova i načina financiranja mjesnog odbora.

  Članak 67.

  Tijela Mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

  Članak 68.

  Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo, na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

  Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

  Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

  Članak 69.

  Odluku o održavanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 30 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

  Od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 dana niti više od 60 dana.

  Članak 70.

  Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, ima sljedeći broj članova:

  1. Mjesni odbor Bjelopolje – 5 članova
  2. Mjesni odbor Čanak – 5 članova
  3. Mjesni odbor Jezerce – 5 članova
  4. Mjesni odbor Korenica – 7 članova
  5. Mjesni odbor Krbavica – 5 članova
  6. Mjesni odbor Ličko Petrovo Selo – 5 članova
  7. Mjesni odbor Plitvička Jezera – 5 članova
  8. Mjesni odbor Poljanak – 5 članova
  9. Mjesni odbor Rastovača – 5 članova
  10. Mjesni odbor Smoljanac – 5 članova
  11. Mjesni odbor Vaganac – 5 članova
  12. Mjesni odbor Vrelo – 5 članova

  Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran hrvatski državljanin koji ima biračko pravo i prebivalište na području mjesnog odbora.

  Članak 71.

  Vijeće mjesnog odbora iz svog sastava većinom glasova svih članova bira predsjednika vijeća na vrijeme od četiri godine.

  Predsjednik vijeća predstavlja mjesni odbor i za svoj je rad odgovoran vijeću mjesnog odbora.

  Članak 72.

  Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, godišnji financijski plan i godišnji obračun troškova te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

  Članak 73.

  Programom rada utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu skrbi o uređenju područja mjesnog odbora provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, skrbi o poboljšavanju zadovoljavanja potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području.

  Članak 74.

  Pravilima mjesnog odbora detaljnije se uređuje način konstituiranja, sazivanja i rad vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava, obveza i odgovornosti članova vijeća mjesnog odbora, ostvarivanje prava i dužnosti predsjednika vijeća mjesnog odbora, način odlučivanja, te druga pitanja od značaja za rad mjesnog odbora.

  Članak 75.

  Prihode mjesnog odbora čine prihodi koje posebnom odlukom utvrdi Općinsko vijeće te pomoći i dotacije pravnih ili fizičkih osoba.

  Članak 76.

  Radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja vijeće mjesnog odbora može sazivati zborove građana.

  Zbor građana može se sazvati i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

  Zbor građana vodi predsjednik mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

  Članak 77.

  Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavljaju upravna tijela Općine.

  Članak 78.

  Prijedlog za promjenu područja mjesnog odbora mogu dati tijela mjesnog odbora i Općinski načelnik.

  O prijedlogu iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće donosi odluku uz prethodno pribavljeno mišljenje građana mjesnog odbora za koje se traži promjena područja.

  Članak 79.

  Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik.

  U postupku provođenja nadzora nad zakonitošću rada mjesnog odbora Općinski načelnik može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši odredbe ovog Statuta, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

  VI. IMOVINA I FINANCIRANJE

  Članak 80.

  Sve pokretne i nepokretne stvari koje pripadaju Općini, kao i ostala imovinska prava koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.

  Članak 81.

  Imovinom u vlasništvu Općine mora se upravljati, koristiti i raspolagati pažnjom dobrog domaćina.

  Članak 82.

  Općina Plitvička Jezera ima svoje prihode kojima slobodno raspolaže.

  Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njezina tijela u skladu s zakonom.

  Prihodi Općine su:

  1. Općinski porezi, prirezi, naknade, doprinosi i pristojbe,
  2. Prihodi od stvari u vlasništvu Općine i imovinskih prava,
  3. Prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine odnosno u kojima ima udio ili dionice,
  4. Prihodi od naknade na koncesiju,
  5. Novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje,
  6. Udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
  7. Sredstva pomoći i dotacije Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,
  8. Drugi prihodi određeni zakonom,
  9. Darovi i drugi oblici prihoda.
  Članak 83.

  Svi ostvareni prihodi sredstva su godišnjeg proračuna Općine.

  Godišnji proračun i odluku o izvršenju proračuna donosi Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.

  Članak 84.

  Godišnji proračun se mora donijeti prije početka godine za koju se proračun donosi.

  Ukoliko se godišnji proračun ne donese prije početka godine za koju se donosi, Općinsko vijeće donosi odluku o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

  Članak 85.

  U godišnjem proračunu mora se predvidjeti stalna rezerva.

  Stalna rezerva se formira iz ukupno ostvarenih godišnjih prihoda Općine.

  VII. PRAVA I SLOBODE SRPSKE NACIONALNE MANJINE

  Članak 86.

  Pripadnici srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera sudjeluju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem Vijeća srpske nacionalne manjine, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina.

  Članak 87.

  Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera ima pravo:

  • predlagati tijelima Općine Plitvička Jezera mjere za unapređenje položaja srpske nacionalne manjine u Općini Plitvička Jezera, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu,
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima Općine Plitvička Jezera,
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radno tijelo Općinskog vijeća, a tiče se položaja nacionalne manjine,
  • predlagati postavljanje simbola, znamenja i natpisa u skladu sa posebnim zakonom i statutarnom odlukom Općinskog vijeća.
  • način, rokovi i postupak ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka uređivat će se posebnom odlukom Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera.
  Članak 88.

  Općinski načelnik je dužan u pripremi prijedloga općih akata od Vijeća nacionalne manjine, odnosno predstavnika nacionalne manjine osnovanih za područje Općine Plitvička Jezera zatražiti mišljenje i prijedloge o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina.

  Članak 89.

  Na području Općine Plitvička Jezera pripadnici nacionalne manjine imaju pravo koristiti i isticati znamenja i simbole nacionalne manjine koje utvrdi Koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

  Članak 90.

  U svečanim prigodama važnim za nacionalnu manjinu može se izvoditi himna ili svečana pjesma nacionalne manjine.

  Prije izvođenja himne i/ili svečane pjesme nacionalne manjine obvezno se izvodi himna Republike Hrvatske.

  Članak 91.

  Općina Plitvička Jezera u skladu s mogućnostima financijski pomaže rad kulturnih i drugih udruga koje osnivaju pripadnici nacionalnih manjina, radi očuvanja kulturnog i nacionalnog identiteta.

  Općina Plitvička Jezera osigurava sredstva za rad Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Plitvička Jezera.

  VIII. AKTI OPĆINE

  Članak 92.

  Općinsko vijeće na temelju prava i ovlasti utvrđenih zakonom i ovim Statutom donosi Statut općine, odluke, godišnji proračun Općine, završni račun proračuna, rješenja, zaključke, preporuke, naputke, deklaracije, rezolucije, povelje i priznanja, te daje tumačenja akata koje donosi.

  Članak 93.

  Općinski načelnik donosi odluke, rješenja, zaključke, pravila i naputke.

  Članak 94.

  Radna tijela Općinskog vijeća donose zaključke, preporuke, prijedloge i rješenja.

  Članak 95.

  Opći i drugi akti objavljuju se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

  Odluke i drugi opći akti stupaju na snagu osmi dan od dana njegove objave.

  Iznimno, odluke i drugi opći akti mogu stupiti na snagu danom objave u Službenom glasilu.

  Članak 96.

  Općinski načelnik osigurava izvršenje općih akata na način i u postupku propisanim ovim Statutom, te obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga Općine.

  Upravna tijela osnovana za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.

  U provođenju nadzora iz stavka 1. ovog članka upravna tijela mogu u slučaju neprovođenja općeg akta poduzimati mjere propisane tim aktom.

  Članak 97.

  Protiv pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

  Članak 98.

  Nadzor nad zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik obavlja nadležno središnje tijelo državne uprave sukladno posebnom zakonu.

  Članak 99.

  Podrobnije odredbe o aktima Općine, postupku donošenja akata, te autentičnom tumačenju akata uređuje se Poslovnikom Općinskog vijeća.

  IX. POSTUPAK ZA PROMJENU STATUTA

  Članak 100.

  Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti najmanje jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, Općinski načelnik i Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća.

  Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća.

  Općinsko vijeće većinom glasova svih vijećnika odlučuje da li će se pristupiti raspravi o predloženoj temi Statuta.

  Ako se ni nakon ponovljene rasprave ne donese odluka da će se pristupiti raspravi o predloženoj temi, isti prijedlog se ne može ponovno staviti na dnevni red Općinskog vijeća prije isteka roka od šest mjeseci od dana zaključivanja rasprave o prijedlogu.

  Članak 101.

  Povjerenstvo za Statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća utvrđuje konačni prijedlog promjene Statuta Općine Plitvička Jezera.

  Članak 102.

  Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera o promjeni Statuta Općine Plitvička Jezera odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

  Članak 103.

  Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije, br. 29/09).

  Članak 104.

  Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličkosenjske županije.

  KLASA: 022-05/13-01/22
  UR.BROJ: 2125/11-01-13-01
  Korenica, 11. travnja 2013. god.

  Predsjednik Vijeća
  Stipe Poljak, dipl.iur., v.r.