Upute i obavijesti kandidatima – vježbenik/ca u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 17. i 19., u svezi s člankom 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZNS), članka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12, 4/13 i 19/17), a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18) i Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 12/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, u Narodnim novinama, na web stranici i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Javni natječaj za za prijam vježbenika/ce u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera, Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, radi osposobljavanja za poslove višeg referenta za komunalnu naknadu, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-06/20-01/03, URBROJ: 2125/11-02/01-20-03 od 16.01.2020.) koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova radnog mjesta – VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNU NAKNADU

 • vodi kompletnu evidenciju, stvara i ažurira bazu podataka obveznika komunalne naknade, izdaje rješenja o obvezi plaćanja iste te prati njezinu naplatu,
 • vodi kompletnu evidenciju, stvara i ažurira bazu obveznika općinskih poreza, izdaje rješenja o obvezi plaćanja općinskih poreza, te prati njihovu naplatu
 • kontinuirano usklađuje izdana rješenja sa stanjem na terenu te pravovremeno zadužuje nove obveznike
 • vodi ostale komunalne evidencije i naplate komunalnih prihoda
 • prati propise iz svog djelokruga rada i upozorava na njihovu primjenu
 • utvrđuje površinu i priprema rješenja korisnicima javne površine za kioske i terase, utvrđuje posebne uvjete i priprema rješenja za postavu pokretnih naprava i korištenja javnih površina
 • vodi upravne postupke iz svog djelokruga
 • sudjeluje u izradi općih akata u svom djelokrugu rada, te predlaže njihove izmjene u cilju poboljšanja poslovanja
 • obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti po nalogu voditelja.

 

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/19-01/01, URBROJ: 2125/11-01/01-19-01 od 23.12.2019.) kojom je određena osnovica u iznosu 5.315,24 kuna i Odlukom o visini koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 25/2018) u kojoj je za poslove višeg referenta za komunalnu naknadu određen koeficijent 1,40.

Sukladno članku 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85 % plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

 

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Javnog natječaja, sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će o tome biti obaviješteni pismeno putem elektroničke pošte. Sukladno članku 21. st.3. Zakona osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv ove obavijesti.
Za sve ostale osobe koje nisu obaviještene na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu i pravodobnu prijavu, da ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, te se smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti i to:

 • pisano testiranje,
 • intervju s kandidatima.

 

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
 3. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18),
 4. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
 5. Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17),
 6. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18, 121/19) i
 7. Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/19).

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
 • razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.
Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Intervju se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u službi, utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad, želju za učenjem i usavršavanjem, kao i poznavanje rada na računalu, a boduje se bodovima od 1-10.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Javni natječaj, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat koji nije primljen po Javnom natječaju ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu Općinskom načelniku.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

 

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisanog testiranja) I INTERVJUA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje) i intervju održat će se

dana 29. siječnja 2020. godine s početkom u 09.00 sati
u vijećnici općine Plitvička Jezera u Korenici Trg Sv. Jurja br. 6.

 

KANDIDATI KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA PRISTUPANJE PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI TE INTERVJUU O TOME ĆE BITI PRAVOVREMENO OBAVJEŠTENI ELEKTRONIČKIM PUTEM.

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA