UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVANTELJA/ICE NARODNE KNJIŽNICE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

KLASA: 612-04/18-01/01

URBROJ: 2125/11-02/02-18-09

Korenica, 23.11.2018.god.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama («Narodne novine» broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članka 27. stavak 1. Zakona o knjižnicama («Narodne novine» broj: 105/97, 05/98, 104/00, 69/09), članka 25. i 26. Statuta Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije broj: 28/02), članka 47. Statuta Općine Plitvička Jezera («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije broj: 3/18 i 8/18), te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 19/18), Povjerenstvo za izbor i imenovanje raspisalo je javni natječaj za izbor i imenovanje ravatelja/ice Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera.

 

Povjerenstvo za izbori i imenovanje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova radnog mjesta:

Ravnatelj knjižnice upravlja, rukovodi, organizira i vodi radi i poslovanje knjižnice u skladu sa zakonom, a naročito obavlja poslove:

 • predstavlja i zastupa knjižnicu,
 • odgovara za zakonitost rada knjižnice,
 • donosu program rada i razvoja, te nadzire njihovo izvršavanje,
 • odlučuje o visini članarine,
 • odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika,
 • organizira rad i obavlja raspored djelatnika na radna mjesta,
 • odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s radnog mjesta,
 • podnosi izvješće o poslovanju knjižnice i ostvarenju programa rada,
 • donosi odluku o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina i dr. imovine do 10.000,00 kn,
 • donosi Statut knjižnice uz suglasnost Osnivača,
 • donosi druge opće akte knjižnice u skladu sa zakonom i općim aktima knjižnice.

 

Podaci o plaći:

 

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera te proračunskim korisnicima Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-13-01 od 12.12.2013.) kojom je određena osnovica u iznosu  4.597,96 kuna i ANEX-om Ugovora o radu od 05.05.2005. kojim je određen koeficijent za obračun plaće u iznosu od 1,82.

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI  KANDIDATA

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Javnog natječaja ili  nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obaviješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja.

 

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

 • pisano testiranje,
 • intervju s kandidatima.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1.Zakon o knjižnicama („Narodne novine“ br. 105/97,05/98, 104/00, 69/09)

2. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

3. Statut Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 28/02)

4. Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

 

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrati će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

Kandidati su se dužni  pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

Nakon provedenoga pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenoga postupka.

Intervju  se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u Narodnoj knjižnici, a boduje se bodovima od 1-10.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidat koji nije primljen po Javnom natječaju ima pravo u roku 15 dana  od dana dostave rješenja podnijeti žalbu  Općinskom vijeću.

Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte na adresu Trg sv. Jurja 12, 53230 Korenica.

 

Poziv na testiranje biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr  i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

 

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

Lista kandidata - knjižnica

 

Upute i obavijesti kandidatima za izbor i imenovanje ravantelja/ice Narodne knjižnice Općine Plitvička Jezera