Upute i obavijesti kandidatima – Zaželi

KLASA: 112-03/21-01/01

URBROJ: 2125/11-02/01-21-05

Korenica, 12.01.2021. godine

 

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18 i Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera 11/20), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020.“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351. i Odluke općinskog načelnika o pokretanju postupka prijma u službu na određeno vrijeme putem oglasa (KLASA: 112-03/21-01/01, URBROJ: 2125/11-02/01-21-01), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje, na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Oglas za prijam u radni odnos 2 izvršitelja/ce i to:

 1. Viši stručni suradnik – voditelj projekta – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta,
 2. Referent – asistent na projektu- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel za provedbu projekta „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena – Faza II“ koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Opis poslova radnog mjesta –voditelj projekta:

 • organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta,
 • izvještavanje i komunikacija sa partnerima,
 • promocija projekta u medijima,
 • kontrola rada zaposlenih osoba,
 • osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva,
 • sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja i praćenje financijskih transakcija,
 • praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe,
 • ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta,
 • ostali poslovi po nalogu pročelnika.

 

Opis poslova radnog mjesta –asistent na projektu:

 • promocija projekta,
 • distrubucija letaka i plakata,
 • nabava i podjela sredstava za provedbu projekta,
 • ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta,
 • ostali poslovi po nalogu pročelnika.

 

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o utvrđenju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera  i zaposlenih pri proračunskom korisniku Narodnoj knjižnici Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 12/19) kojom je određena osnovica u iznosu od 5.315,24 kuna, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijal 2014.-2020.“, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351. i Odlukom o visini koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (Županijski glasnik Ličko-senjske županije broj: 25/18) u kojoj je za poslove višeg stručnog suradnikavoditelja projekta određen koeficijent 1,85 a za poslove referenta – asistenta na projektu 1,30.

 

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA

 I SPOSOBNOSTI  KANDIDATA

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obavješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

 

Za kandidate prijavljene na Oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

 • pisano testiranje,
 • intervju s kandidatima.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi   („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
 1. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),
 1. Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
 2. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. 2020.g, publikacija Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,
 3. Informiranje, komunikacija i vidljivost projekta – Upute za korisnike za razdoblje 2014. – 2020.g., publikacija Europskih strukturnih i investicijskih fondova, (svibanj 2015.),
 4. Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2014.-2020., Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – publikacija Vlade,
 5. Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18, te Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera 2/19 i 3/20).

 

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera znanja traje  šezdeset minuta (stručni dio).

Kandidati su se dužni  pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Intervju  se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a boduje se bodovima od 1-10.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti, te obavljenog intervjua utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Oglas, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji nije primljen po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu  Općinskom načelniku.

Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

Testiranje kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja održati će se u općinskoj vijećnici na adresi Trg sv. Jurja 6, Korenica i to:

 1. za višeg stručnog suradnika – voditelja projekta – dana 19. siječnja 2021. godine u 11.00 sati,
 2. za referenta – asistenta na projektu – dana 19. siječnja 2021. godine u 12.30 sati.

Kandidatima koji su ispunili formalne uvjete natječaja, poziv za testiranje bit će dostavljen putem elektroničke pošte, a obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr, kao i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera dana 18. siječnja 2021. godine.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na

određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel za provedbu

projekta „ZAŽELI-Program zapošljavanja žena – faza II“