UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

KLASA: 112-02/18-01/01

URBROJ: 2125/11-02/02-18-05

Korenica, 30.11.2018.god.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji  radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, u Narodnim novinama i putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, u Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo- VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I KONTROLU- 1 izvršitelj/ica.

 

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja na neodređeno vrijeme (KLASA: 112-02/18-01/01, URBROJ: 2125/11-02/02-18-03 od 21.11.2018.) koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

 

 

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova radnog mjesta –VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I KONTROLU:

– sudjeluje u obavljanju poslova računovodstva, financija i proračuna koji obuhvaćaju poslove sudjelovanje u organiziranju i kontroli knjigovodstvenih poslova, izradi izvještaja, vođenja evidencije i arhive računovodstvenih dokumenata, izradi smjernica za izradu proračuna, nacrta proračuna, nacrta izmjena i dopuna i godišnji obračun proračuna, fakturiranje, razrez i naplatu gradskih prihoda i praćenje financijske operative,

– predlaže računski plan i sustav proračunskih evidencija,

– vodi računovodstvo proračunskih korisnika, korisnika proračuna i neprofitnih udruga,

– izrađuje mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća, te konsolidirana izvješća,

– izrađuje izvješća o realizaciji programa javnih potreba,

– obavlja poslove osobe zadužene za nepravilnosti (zaprima obavijesti o nepravilnostima, prati tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima, sastavlja polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima),

– popunjava upitnik o fiskalnoj odgovornosti,

– obavlja poslove riznice,

– rješava o upravnim stvarima iz djelokruga Odsjeka.

– prati provođenje propisa iz područja računovodstva, financija i proračuna,

– obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti po nalogu voditelja odsjeka.

 

Na temelju članka 14. Zakona o službenicima i namještenicima u  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

 

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera te proračunskim korisnicima Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-13-01 od 12.12.2013.) kojom je određena osnovica u iznosu  4.597,96 kuna, i Odlukom o visini  koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-02/18-01/02, URBROJ: 2125/11-02/01-18-01 od 19.11.2018. godine) u kojoj je za poslove višeg stručnog suradnika za financije i kontrolu određen koeficijent 1,70.

 

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI  KANDIDATA

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Javnog natječaja ili  nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obaviješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obaviješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti

 • pisano testiranje,
 • intervju s kandidatima.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),

2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi

(„Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18),

 1. Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15),
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17)
 3. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18),
 4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 139/10 i 19/14).
 5. Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18),
 6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18),
 7. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17 i 28/17),
 8. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ br. 26/10 i 20/13),

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

 

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera znanja traje  šezdeset minuta (stručni dio).

Kandidati su se dužni  pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju

kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Intervju  se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a boduje se bodovima od 1-10.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Javni natječaj, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.

Kandidat koji nije primljen po Javnom natječaju ima pravo u roku 15 dana  od dana dostave rješenja podnijeti žalbu  Općinskom načelniku.

Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

Poziv na testiranje biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr  i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja