Poziv za sufinanciranje prijava na natječaje iz EU fondova

Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera poziva sve zainteresirane sa područja Općine Plitvička Jezera za sufinanciranje prijava na natječaje iz EU fondova, da podnesu prijave za sufinanciranje.

Sukladno pravilima za sufinanciranje određuju se kriteriji i postupak kojim će Općina Plitvička Jezera izabrati i sufinancirati prijave. U tijeku kalendarske godine, istom prijavitelju može se odobriti sufinanciranje najviše dvije prijave, a iznimno, ovisno o raspoloživim sredstvima, i više od dvije prijave.
...

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, U ODSJEKU ZA PRORAČUN, FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO - DOPUNA

Obavještavaju se kandidati koji su predali potpunu prijavu za Javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, u Odsjeku za proračun, financije i računovodstvo - VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE I KONTROLU i koji zadovoljavaju.....

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, ......

proracun_i_izvjestaji
javna_nabava
prostorni_planovi
gospodarenje_otpadom

Novosti