Sportska zajednica- Javni poziv za sufinanciranje programa u 2021.g.

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19), te članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine br. 26/15) Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PROGRAMSKIH PRIJEDLOGA ČLANICA SPORTSKE ZAJEDNICE OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA PROVEDBU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021. 

 

I.

U Proračunu Općine Plitvička Jezera za 2021. godinu osigurana su sredstva za financiranje rada Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera u iznosu od 325.000,00 kuna.

Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera je Financijskim planom za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. je predvidjela 325.000,00 kuna za sufinanciranje programa i projekata sportskih udruga – klubova članova Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera.

II.

Pozivaju se sportske udruge – klubovi koji su članovi Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro u području sporta.

III.

Udruge mogu prijaviti programe i projekte koji pridonose razvoju u području sporta, kako slijedi:

 1. Poticanje i promicanje sporta kod djece i mladeži,
 2. Osiguravanje uvjeta za provođenje treninga,
 3. Organiziranje i provođenje domaćih i međunarodnih natjecanja,
 4. Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana kao i drugih sportskih aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja i postizanja psihofizičke sposobnosti građana,
 5. Organizaciju sportskih manifestacija,
 6. Podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga.

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti jedan projekt ili program u okviru pojedinog prioritetnog područja ovog Javnog poziva, na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2021. godine.

V.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima (Obrazac 1 i Obrazac 2) u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Plitvička Jezera (www.plitvička-jezera.hr).

Uz navedene obrasce potrebno je priložiti:

 1. Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 3
 2. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga, s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva (preslika)
 3. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest (6) mjeseci od dana objave javnog poziva, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ne vodi prekršajni, odnosno kazneni postupak u skladu s odredbama Uredbe.Uvjerenje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta.
 4. Izjava privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka.
 5. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)

VI.

U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima dostavlja se na adresu:

Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera
Trg sv. Jurja 6, Korenica
„Javni poziv Sportske zajednice Općine Plitvička Jezera za udruge – ne otvaraj“.

VII.

Procjenu pristiglih prijava izvršit će Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

VIII.

Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom ovim Javnim pozivom i koje nisu sačinjene sukladno ovom Javnom pozivu i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

IX.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za projekte i programe Sportska zajednica Općine Plitvička Jezera će sklopiti Ugovor o financijskoj potpori projektu/programu.

Svim odobrenim programima, projektima i manifestacijama odobrena sredstva će se isplaćivati na transakcijski račun udruge u dva dijela.

Za isplatu sredstava udruge su dužne osobno dostaviti ili poslati poštom Zahtjev za isplatu sredstava i to za prvi dio odmah po potpisu ugovora, a za drugi dio najranije u mjesecu srpnju tekuće godine nakon dostavljanja polugodišnjeg izvješća o utrošku sredstava.

Predsjednik Sportske zajednice Plitvička Jezera

Dražen Karakaš

Korenica, 22. siječnja 2021. godine

 • Tekst Javnog poziva ()
 • Uputa za prijavitelje ()
 • Obrazac 1 - Obrazac opisa Programa ()
 • Obrazac 2 - Obrazac Proračuna ()
 • Obrazac 3 - Izjava O Nepostojanju Dvostrukog Financiranja ()
 • Obrazac 4- Privola Za Prikupljanje I Obradu Osobnih Podataka ()
 • Obrazac 4- Privola Za Prikupljanje Podataka ()
 • Obrazac 5 - Izjava O Partnerstvu ()
 • Obrazac 6 - Obrazac Opisnog Izvještaja Programa ()
 • Obrazac 7- FInancijsko Izvješće Programa ()
 • Obrazac 8 - Zahtjev Za Nadoknadom Sredstava ()
 •