Klasa: 402-08/21-01/05

URBROJ: 2125/11-02/01-21-04/02

Korenica, 05.03.2021. godine

UPUTE ZA PRIJAVITELJE
IZMJENE INDIKATIVNOG KALENDARA NATJEČAJNOG POSTUPKA
JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE
PROJEKATA I PROGRAMA U KULTURI I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA, SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA NA PODRUČJU
OPĆINE PLITVIČKA JEZERA ZA 2021.G.

 

2.4.1 Indikativni kalendar natječajnog postupka – I. Izmjene

Faze natječajnog postupka Datum
Objava natječaja 27.01.2021.
Rok za slanje prijava 01.03.2021.
Rok za slanje pitanja vezanih uz natječaj 15.02.2021.
Rok za upućivanje odgovora na pitanja vezana uz natječaj 22.02.2021.
Rok za provjeru prijava u odnosu na propisane uvjeta natječaja 04.03.2021.
Rok za slanje obavijesti o zadovoljavanju propisanih uvjeta natječaja 01.04.2021.
Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja 01.04.2021.
Rok za upit za dostavom dodatne dokumentacije 02.04.2021.

Rok za dostavu tražene dokumentacije

09.04.2021.
Rok za objavu odluke o dodjeli financijskih sredstava i slanje obavijesti prijaviteljima 12.04.2021.
Rok za ugovaranje 30 dana

Davatelj financijskih sredstava ima mogućnost ažuriranja ovog indikativnog kalendara. Obavijest o tome, kao i ažurirana tablica, objavit će se na sljedećoj web stranici: www.plitvicka-jezera.hr .