3. redovna sjednica Općinskog Vijeća

3. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera održana dana 17. rujna 2013. godine u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici, Trg svetog Jurja br. 6

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Usvajanje zapisnika sa:
  • konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća
  • sjednice Općinskog vijeća
 3. Usvajanje Izvještaja o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01. – 30.03.2013.
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju nalaza državnog ureda za reviziju za 2012. godinu
 5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
 6. Donošenje Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Općine Plitvička Jezera
 7. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika u lokalnu akcijsku grupu (LAG)-LIKA
 8. Donošenje Revizije plana procjene ugroženosti od požara i tehnoloških ekspolozija

Akti 3. redovne sjednice Općinskog vijeća

 • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. (SG 2013/19)
 • Odluka o izmjenama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (SG 2013/19)
 • Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj na području Općine Plitvička jezera (SG 2013/19)
 • Odluka o imenovanju predstavnika u Lokalnu akcijsku grupu (LAG) - LIKA (SG 2013/19)
 • Zaključak o prihvaćanju nalaza Državnog ureda za reviziju (SG 2013/19)
 • Zaključak o usvajanju revizije Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija (SG 2013/19)