Natječaj za posao vatrogasca- vozača

Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 106/99.,117/01.,36/02.,96/03.,139/04.,- pročišćeni tekst, 174/04.,38/09.i80/10.), članka 34. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ broj 10/09) i članka 8. točka 06. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera  JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

 

VATROGASAC – VOZAČ – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju tri mjeseca.

 

Pored općih uvjeta za zapošljavanje kandidati moraju ispunjavati i posebne:

 da nisu stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja);

 da imaju srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera;

 da su KV vozači/ce ili imaju srednju stručnu spremu cestovnog smjera;

 da posjeduju najmanje “C” kategoriju za upravljanje motornim vozilima;

 da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje vatrogasne djelatnosti, odabrani/a kandidat/kinja će biti upućen/a na liječnički pregled;

 da nisu kažnjavani/e za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis;

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

– domovnicu;

– uvjerenje o nekažnjavanju za navedena kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

– potvrdu o prebivalištu;

– preslik osobne iskaznice.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju određeno posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo u prijavi za natječaj te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

Prijave se podnose do 19. siječnja 2018.godine, svakim radnim danom od 11,00 – 13,00 sati, osobno na adresi:

Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera, (ured zapovjednika)

Trg svetog Jurja 4, Korenica.

 

Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem obavit će se testiranja temeljem Pravilnika o postupku odabira djelatnika za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Plitvička Jezera, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 dana prije održavanja istih. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

Literatura za pripremu provjere znanja kandidata:

– Popović, Knežević, Posavec, Župančić, Merćep, Gauš, Blaha, Priručnik za osposobljavanje vatrogasaca, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2010.;

– Karlović V., Procesi gorenja i gašenja, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2010..