Odluka o odabiru najbolje ponude

 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (07.08.2018.)
 • Na temelju članaka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 3/18 i 8/18), članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/18), te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (klasa: 406-02/18-01/04, ur.broj: 2125/11-02/01-18-08, od 06.08.2018. godine), u postupku jednostavne nabave za sklapanje Ugovora o nabavi usluge, ev.broj: 52-2018-US, Općinski načelnik donosi

   

  O D L U K U

  o odabiru najpovoljnije ponude

   

  I

  1. Podaci o naručitelju:

  Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 KORENICA, OIB: 58932233075,

  1. Predmet nabave za koji se donosi odluka:

  „Izrada Elaborata o geotehničkim istražnim radovima i Elaborata zaštite okoliša za sanaciju odlagališta Vrpile“

  1. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

  „Maxicon“ d.o.o. za projektiranje i savjetovanje, Kružna 22, Zagreb, OIB: 68880298475.

  1. Cijena odabrane ponude:

  Cijena odabrane ponude iznosi 79.800,00 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 19.950,00 kn, te ukupna vrijednost ponude iznosi 99.750,00 kn.

  1. Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

  Ponuda ponuditelja „Maxicon“ d.o.o. zadovoljava sve uvjete iz Poziva za dostavu ponuda, sa najnižom cijenom unutar procijenjene vrijednosti nabave, te je kao takva najprihvatljivija ponuda.

   

  II.

  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se svim ponuditeljima na dokaziv način (elektroničkom poštom).

   

  III.

              Sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Odluka o odabiru postaje izvršna danom donošenja, te će se objaviti na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera.

  IV.

  Po donošenju Odluke o odabiru naručitelj stječe uvjete za sklapanje Ugovora o nabavi sa odabranim ponuditeljem.

   

  O b r a z l o ž e n j e

   

  Naručitelj je temeljem članka 4.  Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 7/18), proveo postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi za izradu Elaborata o geotehničkim istražnim radovima i Elaborata zaštite okoliša za sanaciju odlagališta Vrpile, evidencijskog broja nabave 52-2018-US, te je:

  1. Procijenio vrijednost nabave na iznos od 122.000,00 kn (bez PDV-a)
  2. Dana 01.08.2018. godine izradio Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave.
  3. Dana 01.08.2018. godine proslijedio poziv na dostavu ponude na e-mail adrese tri gospodarska subjekta i to:
   1. MAXICON d.o.o., Kružna 22, Zagreb, e-mail: barbic@maxicon.hr
   2. IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska 68, Zagreb, e-mail: irena@ipz-uniprojekt.hr,
   3. PAN GEO PROJEKT d.o.o., Marijana Haberlea 6, Zagreb, e-mail: info@pangeoprojekt.hr,

  te isti objavio i na web stranici Općine Plitvička Jezera istoga dana.

  1. Utvrdio da su do isteka roka za dostavu ponuda zaprimljene tri (3) pravodobno pristigle ponude i to ponuditelja:
   1. IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska 68, Zagreb (poziv),
   2. MAXICON d.o.o., Kružna 22, Zagreb (poziv),
   3. INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb (web).
  2. Pristupio otvaranju ponuda dana 06.08.2018. godine u 13.30 sati.

   

  Ovlašteni predstavnici izvršili su provjeru pravovremenosti, oblika, sadržaja i cjelovitosti ponuda, ispunjenja uvjeta sposobnosti i kontrolu računske ispravnosti ponuda, te ocijenili da je ponuda ponuditelja „Maxicon“ d.o.o. za projektiranje i savjetovanje, Kružna 22, Zagreb, OIB: 68880298475, s cijenom ponude u iznosu od 79.800,00 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 19.950,00, što ukupno iznosi 99.750,00 kn, najprihvatljivija, da ista udovoljava zahtjevima i uvjetima iz Poziva za dostavu ponude te su predložili odgovornoj osobi naručitelja donošenje Odluke o njenom odabiru.

   

  Temeljem članaka 16. i 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 7/18), donijeta je Odluka kao u izreci.

   

   

                                                                                                Općinski načelnik

                                                                                                Ante Kovač, v.r.

 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (07.08.2018.)