Author: Administracija

Upute i obavijesti kandidatkinjama – Zaželi

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32,URBROJ: 524-06-03-01/1-20-174 od 02.prosinca 2020., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 , Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351 , čl. 52. Statuta Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/21) načelnik Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje, na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavio je Javni oglas za prijam u radni odnos 1 zaposlenica na određeno vrijeme do povratka sa bolovanja zbog potreba provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!.

Načelnik Općine Plitvička Jezera imenovao je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima! koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATKINJAMA

Opis poslova radnog mjesta:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
 • briga o higijeni korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji (podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima)
 • mjesečno dostavljanje paketa sa higijenskim potrepštinama.

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj UP.02.1.1.13.0351, kojim se utvrđuje minimalna plaća u skladu sa člankom 6. stavak 1.  Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine br. 118/18), te člankom 1. Uredbe o visini minimalne plaće za 2021. godinu (Narodne novine broj: 119/20). Sukladno navedenoj Uredbi, a u skladu sa Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava, svakoj zaposlenici pripada bruto iznos od 4.250,00 kuna.

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI  KANDIDATKINJA

Kandidatkinje koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijele pravodobnu prijavu, o tome će biti obavještene putem elektroničke pošte (putem redovite pošte na kućnu adresu ukoliko nisu dostavile adresu e-pošte). Za sve ostale kandidatkinje koje nisu obavještene na prethodno navedeni način smatra se da su podnijele urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Za kandidatkinje prijavljene na Oglas koje su podnijele pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:

 • pisano testiranje,
 • intervju s kandidatkinjama.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

 1. Zakon o radu („Narodne novine“, broj  93/14, 127/17, 98/19),
 2. Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidatkinje koje ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidatkinje koje ne pristupe testiranju ili ne pristupe u točno određeno vrijeme smatrat će se da je povukla prijavu na Oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatkinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pisana provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata provodi se putem odgovora kandidata na postavljena pitanja, simulacijom rješavanja slučaja radnog mjesta te potrebnih vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

Kandidatkinje su se dužne  pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatkinjama, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidatkinja.

Kandidatkinje koje se budu ponašale neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljene s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 2 boda po pitanju ili ukupno 10 bodova za 5 pitanja.

Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatkinjama koje su ostvarile najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

Kandidatkinje koje su pristupile testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Intervju  se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatkinjama utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidatkinja za rad na projektu Zaželi sebi – ostvari dobro svima!, a boduje se bodovima od 1-10.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti, te obavljenog intervjua utvrđuje se rang lista kandidatkinja prema ukupnom broju bodova.

Načelnik Općine Plitvička Jezera donosi Odluku o zapošljavanju izabranih kandidatkinja, koja će biti dostavljena svima kandidatkinjama prijavljenima na Oglas, a koje su ispunile formalne uvjete oglasa.

Izabrane kandidatkinje moraju dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta prije sklapanja Ugovora o radu, te su dužne prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir.

Kandidatkinja koja nije primljena po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave Odluke podnijeti žalbu  Općinskom načelniku. Obzirom da se radi o radu na određeno vrijeme žalba ne odgađa izvršenje odluke. Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

Testiranje kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja održati će se u općinskoj vijećnici na adresi Trg sv. Jurja 6, Korenica i to

8. rujna 2021. godine s početkom u 09.00 sati

Ukoliko na oglas pristigne veći broj prijava, zbog pridržavanje epidemioloških mjera, Općina zadržava prava promjene mjesta testiranja te se kao alternativa određuje polivalentna dvorana u zgradi KIC-a, Trg sv. Jurja 19, Korenica, o čemu će kandidatkinje biti pravovremeno obaviještene.

Kandidatkinjama koje su ispunile formalne uvjete natječaja, poziv za testiranje bit će dostavljen telefonskim pozivom i e-mailom, a obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr, kao i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera dana 07. rujna 2021. godine.

KLASA: 112-03/21-01/02

URBROJ: 2125/11-01/01-21-92

Korenica, 30.08.2021. godine

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa za prijam

u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe

aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!

Javni oglas – Zaželi sebi-ostvari dobro svima!

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-174 od 02.prosinca 2020., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13 , Kodni broj: UP.02.1.1.13.0351 , čl. 52. Statuta Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera br. 2/21) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

JAVNI OGLAS

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlene osobe s bolovanja za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!

Broj traženih radnica: 1

Vrsta zaposlenja: rad na određeno – do povratka zaposlenice s bolovanja, probni rad 2 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
 • briga o higijeni korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji ( podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima ),
 • mjesečno dostavljanje paketa sa higijenskim potrepštinama.

Kandidatkinja mora ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

 • Ženski spol
 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo
 • Prebivalište/boravište na području Općine Plitvička Jezera
 • Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 • Prijava u evidenciji nezaposlenih osoba kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Prednost imaju teže zapošljive skupine: žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, beskućnice i sl. Kandidatkinja koja se poziva na neko od prava prednosti kod prijma u radni odnos dužna se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavi na Javni oglas kandidatkinje su dužne priložiti:

 • Zamolba
 • Kratki životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj školi
 • Uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • Potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datuma objave Javnog oglasa)
 • Dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu izdane od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ) – ako je primjenjivo
 • Vlastoručno potpisanu izjavu podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima javnog oglasa, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog oglasa.

Sve informacije se mogu dobiti na e-mail adresi: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr ili na broj telefona 053 776 018.

 

NAPOMENA:

Odabrana kandidatkinja obvezna je pohađati i završiti program osposobljavanja.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Osobe koje se prijavljuju na Javni oglas dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:

Općina Plitvička Jezera, Trg svetog Jurja 6, 53230 Korenica, putem pošte ili osobno,

najkasnije do 06. rujna 2021.godine  u zatvorenoj omotnici, s naznakom:

„Za javni oglas u sklopu Projekta Zaželi sebi – ostvari dobro svima!“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Javni oglas će biti objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera, www.plitvicka-jezera.hr.

Izabrane kandidatkinje će biti pozvane na testiranje i razgovor (intervju). Svim kandidatkinjama će se dostaviti rezultati oglasa.

 

Općinski načelnik

Ante Kovač, v.r.

 • PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA-27.08.2021. (27.08.2021.)
 •  

  Obavijest mještanima

  Poštovani mještani,

  obavještavamo Vas kako je došlo do kvara na cisterni za dostavu vode i da će se tjedan dana voda dostavljati po prioritetima u otežanim uvjetima, pa Vas molimo za razumijevane i strpljenje.

  OBAVIJEST udrugama

  Obavještavaju se sve udruge koje djeluju na području Općine Plitvička Jezera da su dužni podnijeti polugodišnje izvješće ukoliko planiraju podnositi zahtjev za daljnje financiranje u 2021. godini.

  Kontakt informacije

  Poštovani mještani,

  radi bolje komunikacije i efikasnijeg rješavanja problema donosimo Vam kontakt e-mailove i brojeve mobilnih telefona na koje se trebate obratiti ovisno kakvu vrstu usluge trebate.

  Iz iskustva znamo kako općinski djelatnici i djelatnici općinskih firmi nisu savršeni, ali i kako neki građani uporno pretjeruju sa optužbama.

  Najčešća optužba je „Zovem deset puta, a oni ništa.“

  Kako bi se to izbjeglo, molimo Vas da ostavite pisani trag koristeći prije svega e-mail, a ako baš niste u mogućnosti koristite broj mobilnog telefona slanjem SMS-a.

  Jedino na taj način možemo utvrditi kada je i tko prijavio problem te da li se on rješava ili ne rješava pravovremeno.

  Informacija o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima

  Na temelju članka 10. stavak 1. točke 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) i članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 2/21), općinski načelnik Općine Plitvička Jezera  objavljuje informaciju o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

  Cjelokupan tekst pogledajte u prilogu.

 • Informacija o dodijeljenim sredstvima (02.07.2021.)
 • Obavijest: Smoljanac

  OBAVJEŠTAVA SE STANOVNIŠTVO NASELJA SMOLJANAC DA ĆE

  28.06.2021. GODINE (PONEDJELJAK) U TRAJANJU

  OD 9:00 do 14:00   

  DOĆI DO PREKIDA ISPORUKE VODE ZBOG RADOVA NA VODOOPSKRBNOM SUSTAVU.

   

  Vodovod Korenica d.o.o.