Dopuna izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Rastovača 3

 • Dopuna izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (29.10.2018.)
 • DOPUNA IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU

  URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 3 (R/T3)

   

  Sukladno mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/17-02/101, URBROJ: 531-05-17-2) od 10.3.2017. godine, odgovorni voditelj izrade Urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (R/T3) u suradnji s nositeljem izrade izradio je dopunu „Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (R/T3)“ – KLASA:  350-02/17-01/11, URBROJ: 2125/11-02-04/01-18-46  koje je 30. svibnja 2018. godine objavljeno na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

  Izvješće o javnoj raspravi se dopunjuje na način da se mijenjaju odgovori na primjedbe koje je prethodno dostavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (KLASA: 612-07/18-57/43, URBROJ: 517-07-2-2-18-4 od 30.4.2018. godine), a na temelju dopisa istog Ministarstva (KLASA: 612-07/18-57/43, URBROJ: 517-05-2-3-18-6 od 24. rujna 2018. godine).

  Sukladno navedenoj izmjeni mijenja se i dio Izvješća o broju zaprimljenih primjedbi te broju prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih primjedbi, i to na sljedeći način:

  „Pismenim putem su dva javnopravna tijela dostavila zahtjeve s ukupno 10 (deset) primjedbi, od kojih:

  • u jednom zahtjevu nije bilo primjedbi,
  • tri primjedbe su prihvaćene,
  • pet primjedbi je djelomično prihvaćeno,
  • jedna primjedba nije prihvaćena.“

  Tablica s odgovorima na primjedbe Ministarstva zaštite okoliša i energetike u „Izvješću o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (R/T3)“ izmijenjena je i sastavni je dio dopune „Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (R/T3)“ u prilogu.

   

  Nositelj izrade Plana

  Općina Plitvička Jezera

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

  Klara Orlić, spec.admin.publ.