Javni natječaj

Na temelju članka 17., 19. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) – daljnjem tekstu: ZSN, članka 4. i 8. Pravilnika o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika u upravnom tijelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 1/12, 19/12 i 4/13), a sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji  radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 21/18 i 11/20) i Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera za 2021.godinu („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 12/20), te Odluke općinskog načelnika o pokretanju postupka prijma u radni odnos, Klasa: 112-02/21-01/01, Urbroj: 2125/11-02/01-21-01, od 28.05.2021. godine, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prijam u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera, za potrebe održavanje čistoće u Kulturno-informativnom centru Korenica, na puno radno vrijeme, uz probni rad od tri (3) mjeseca, na radno mjesto

– čistačica (1 izvršitelj/ica)

Sve uvjete natječaja pogledajte u prilogu.

  • Javni natječaj (28.05.2021.)
  •