JAVNI NATJEČAJ: prijem službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – daljnjem tekstu: ZSN), te Odluke općinskog načelnika o pokretanju postupka prijma u radni odnos, KLASA: 112-01/23-01/03, URBROJ: 2125-11-02/01-23-01, od 25. rujna 2023. godine, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca, na radno mjesto
– viši stručni suradnik za gospodarstvo, turizam i fondove – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
• magistar ili stručni specijalist društvene, prirodne ili humanističke struke,
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• poznavanje engleskog jezika (upper intermediate),
• iskustvo na provedbi EU projekta,
• poznavanje rada na računalu,
• položen državni ispit

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima).

Sukladno čl.14. ZSN-a osoba koja ima iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, broj 82/08 i 69/17)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tome priložiti dokaz sukladno posebnom zakonu iz kojih je uočljivo navedeno pravo, a radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Pravo prednosti pod jednakim uvjetima ostvariti će i kandidat koji ima iskustva na provedbi EU projekata, a koja prednost će se utvrđivati na temelju dostavljenog dokaza o radu i osposobljenosti za izradbu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Prijavi na natječaj, koju je potrebno vlastoručno potpisati, kandidati prilažu:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO i preslika ugovora o radu/rješenja o rasporedu i sl.)
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe) – ako je položen
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)
– vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl. 16. ZSN
– dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.),
– izjavu kojom se daje pravo Općini Plitvička Jezera na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu prijave na natječaj,
– dokaz o radu i osposobljenosti za izradbu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije (ako kandidat isto posjeduje).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, TRG SV. JURJA 6, 53230 KORENICA, s naznakom „Prijava na javni natječaj za prijem u službu – NE OTVARAJ“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostaviti će se pisana obavijest o tome.

Na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr) objaviti će se opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata, kao i vrijeme održavanja provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja iste.

Sukladno članku 22. ZSN-a, za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Klara Orlić, spec.admin.publ.