Javni natječaj za prijam na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Općina Plitvička Jezera raspisuje javni natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci.

Na temelju članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa

I.

Planom prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Plitvička Jezera za 2015. godinu (KLASA: 112-07/14-01/02, URBROJ: 2125/11-01/01-14-01 od 24.12.2014.godine) određeno je da se u Općinu Plitvička Jezera bez zasnivanja radnog odnosa planira prijam 3 osobe.

Program se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Gospić, Ispostava Korenica.

II.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci provodit će se za:

Jedinstveni upravni odjel viši stručni suradnik magistar ekonomije 1
referent za komunalnu djelatnost stručni prvostupnik javne uprave 1
administrativni referent srednja stručna sprema (upravni referent) 1

III.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih:

 • bez radnog iskustva u zvanju ili osoba s radnim stažem do godine dana u zvanju za koje se obrazovala
 • da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju,
 • da se kandidat nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana.

IV.

  Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:

 • kratki životopis,
 • preslika osobnog dokumenta kojim se dokazuje državljanstvo (osobna iskaznica, vojna iskaznica ili putovnica), a može se priložiti i preslika domovnice
 • preslika diplome,
 • potvrda o ostvarenom razdoblju osiguranja (HZZMO)
 • dokaz da se kandidat/kinja nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (potvrdu sa HZZ-a),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) – ne starije od 6 mjeseci.

V.

U skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08 i 61/11), izabrani kandidati/kandidatkinje polaznici programa stručnog osposobljavanja nemaju status službenika. Stručno osposobljavanje obavlja se u svrhu stjecanja radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita.

VI.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

 • na temelju pisanog ugovora sa pročelnikom Jedinstvenog upravnog odjela,
 • prema programu stručnog osposobljavanja za rad,
 • pod vodstvom mentora.
 • u punom radnom vremenu 8 sati dnevno

Polaznik/ca stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu koju isplaćuje HZZ sukladno mjerama za poticanje zapošljavanja.

VII.

Za kandidate/kinje prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja na Zavodu za zapošljavanje, na adresu Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo koje može ostvariti pod jednakim uvjetima.

Na Javni natječaj svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Javni natječaj.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA