Javni natječaj za prijavu na mjere rješavanja stambenog pitanja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09. 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 2/21 i 9/22), te članka 5. Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ br. 5/22) Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prijavu na mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu.

Ovom Odlukom pristupa se raspisivanju javnog natječaja za prijavu na mjere za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu.
Sredstva za sufinanciranje mjera osigurana su u proračunu Općine Plitvička Jezera za 2023. godinu, pozicija R 192/4 u iznosu od 33.180,70 eura.

Sve detalje Javnog natječaja pogledajte u prilogu objave.

  • Odluka o raspisivanju Natječaja (13.03.2023.)
  • Odluka o raspisivanju Natječaja (13.03.2023.)
  • Javni natječaj (13.03.2023.)
  • Prilog 1. - Mjere (13.03.2023.)
  • Prilog 2. - Upute i način prijave (13.03.2023.)
  • Prilog 3. - Predviđene nekretnine (13.03.2023.)
  • Prilog 4. - Obrasci za prijavu (13.03.2023.)