Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine u katastarskoj općini Korenica

Općina Plitvička Jezera raspisala javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine u katastarkoj općini Korenica.

Na temelju članka 391.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka Ustavnog suda, 22/00 – Odluka Ustavnog suda, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06,  141/06, 146/08, 38/09,153/09 i 143/12) i Odluke o pristupanju  prodaji nekretnina  u vlasništvu Općine Plitvička Jezera  („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 17/14 i 26/14), Općina Plitvička Jezera objavljuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Plitvička Jezera

Predmet prodaje je neizgrađeno  građevinsko  zemljište u vlasništvu Općine Plitvička Jezera i to:

Katastarska općina Broj katastarske čestice Površina u m2 Početna prodajna cijena u kunama
Korenica 11768/2 579 30.108,00
Korenica 11768/4 529 27.508,00
Korenica 11774/8 557 28.964,00
Korenica 11774/11 575 29.900,00
Korenica 11774/14 442 22.984,00
Korenica 11778/3 543 28.236,00
Korenica 11797/4 514 26.728,00
Korenica 11797/5 543 28.236,00
Korenica 11797/8 568 29.536,00
Korenica 11769/2 557 28.964,00

Nekretnine se prodaju u viđenom stanju, viđeno-kupljeno, a Općina ne preuzima nikakve dodatne  obveze.

Kupac je dužan u roku 30 dana od dana utvrđivanja  najpovoljnijeg ponuđača sklopiti kupoprodajni ugovor.

Sve troškove oko prijenosa nekretnina snosi kupac.

Jedan ponuditelj  može dati ponudu  najviše za  jednu  katastarsku česticu iz ovog natječaja

Ponude se dostavljaju  u pisanoj formi putem  pošte, preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici  uz naznaku: »Ne otvaraj – natječaj za prodaju nekretnina«, na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica u roku 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

    Ponuda obvezno  mora sadržavati:

  • ime i prezime i adresu stanovanja, za pravne osobe  naziv i sjedište
  • OIB ponuditelja
  • presliku osobne iskaznice, za pravne osobe presliku rješenja o registraciji
  • katastarsku općinu i broj katastarske čestice  na koju se ponuda odnosi
  • iznos cijene koja se nudi
  • dokaz o uplati jamčevine u visini 10% početne cijene
  • broj računa na koji se vraća uplaćena jamčevina.

Ponude koje nisu u skladu sa ovim natječajem neće se razmatrati i smatrati će se nevažećom.

Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.

Jamčevina se uplaćuje na račun Proračuna Općine Plitvička Jezera IBAN HR4923400091845500007, pred broj 68  poziv na broj 7757  i OIB s naznakom (jamčevina).

Uplaćena jamčevina će se uračunati u ukupnu cijenu ponude, a neizabranim kandidatima vratiti na naznačeni broj računa na koji se vraća uplaćena jamčevina

Ako izabrani ponuditelj odustane od svoje ponude ili se ne  pridržava uvjeta iz ovog natječaja i kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Općina zadržava pravo prihvatiti ili ne prihvatiti bilo koju ponudu, poništiti postupak prikupljanja ponuda  i/ili  ne prihvatiti ni jednu dostavljenu ponudu bez posebnog  obrazloženja i bez odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja, uz obvezu povrata uplaćene jamčevine ukoliko je ponuditelj u ponudi dostavio broj računa na koji se vraća uplaćena jamčevina.

O rezultatima natječaja ponuditelji će biti obaviješteni pisano putem pošte.

KLASA: 940-02/15-01/01
URBROJ: 2125/11-01/01-15-01
Korenica, 08.01.2015.god.

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA