JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove stambenih zgrada poglavito krovišta

Na temelju članka 1. stavka 1 točka 2. I. Izmjena i dopuna Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 3/18, 08/18), načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

JAVNI POZIV

za sufinanciranje obnove stambenih zgrada poglavito krovišta

  

Članak 1.

Općina Plitvička Jezera sufinancira obnovu stambenih zgrada, osobito krovišta, na području Općine Plitvička Jezera.

Članak 2.

Stambene zgrade iz članka 1. ovog poziva su zgrade koje po posebnom propisu moraju imati upravitelja zgrade.

Članak 3.

Općina Plitvička Jezera, radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja stambenih zgrada, osobito krovišta, sufinancira obnovu stambenih zgrada na području Općine u minimalnom iznosu od 50% investicije, a ostatak do pune vrijednosti radova obnove sufinanciraju suvlasnici zgrada. Cilj ovog poziva je zaustaviti daljnje propadanje zgrada te je stoga utvrđeno da su krovišta prioritet, ali pojedine zgrade mogu navesti i druge prioritete te ih obrazložiti.

 

Članak 4.

Izvor financiranja su sredstva predviđena člankom 1. I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018)

 

Predviđena novčana sredstva sukladno odredbi 1. stavka 1 točka 1. I. Izmjena i dopuna Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvo na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) iznose 900.000,00 kuna, a ovisit će o realizaciji proračuna.

 

Članak 5.

Rokovi za prijavu na javni poziv počinju teći s danom objave i poziv je trajno otvoren do konačne potrošnje sredstava predviđenih I. Izmjenom i dopunom Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvo na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) ili do kraja kalendarske godine.

 

Općina sufinancira obnovu zgrada suvlasnicima koji su se preko predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrada prijavili na Javni poziv koji će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera i prijave se razmatraju po redoslijedu zaprimanja.

 

Članak 6.

Svaku prijavu vrednuje Povjerenstvo za utvrđivanje prioriteta u sufinanciranju obnove stambenih zgrada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 7.

Povjerenstvo, istovremeno zaprimljene prijave, prije svega razmatra prijavu po sljedećim kriterijima:

 

  1. Stupanj oštećenosti stambene zgrade i hitnost obnove
  2. Opravdanost predloženog troškovnika
  3. Postotak i način vlastitog sufinanciranja
  4. Broj stambenih jedinica

 

Članak 8.

 

Zgrada čiji su suvlasnici spremni odmah izdvojiti 50% svojih sredstava i čiji troškovnik povjerenstvo smatra opravdanim, može uz valjanu dokumentaciju potpisati ugovor i odmah početi s obnovom.

U svim ostalim slučajevima, povjerenstvo može odrediti redoslijed obnove ovisno o redoslijedu prijave, stanju proračuna i kriterijima iz članka 7. ovog Javnog poziva.

 

Zainteresirane strane imaju pravo tražiti pismeno očitovanje o redoslijedu financiranja obnove.

 

Zainteresirane strane iz prethodnog stavaka ovog članka su upravitelji stambenih zgrada i predstavnici suvlasnika koji su se prijavili na ovaj Javni poziv.

 

Članak 9.

Ukoliko 30 dana od otvaranja javnog poziva Povjerenstvo utvrdi da nema dovoljno prijava,

Povjerenstvo će predložiti načelniku da krene u obnovu i drugih prioriteta zgrada koje su se

prijavile ne obnovu.

 

Članak 10.

Za pravovaljanu prijavu suvlasnici su dužni dostaviti:

  1. Popunjen obrazac prijave
  2. Dostaviti ovjereni troškovnik investicije (koji su dužni sami tražiti od izvođača)
  3. Izjava o načinu sufinanciranja vlastitog udjela
  4. Fotodokumentacija postojećeg stanja

 

Članak 11.

Nakon odobrenja prijave, suvlasnici će potpisati ugovor s izvođačima i s Općinom u
kojem će se definirati cijena investicije, način i rokovi izvođenja radova i isplate te sva ostala
prava i obveze.

Članak 12.

Ovaj Javni poziv stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 370-01/18-01/06

URBROJ: 2125/11-01/01-18-01

Korenica, 13.7.2018.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

ANTE KOVAČ

 

Prijave se dostavljaju ili poštom ili osobno na: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica s naznakom “Javni poziv za obnovu zgrada- NE OTVARAJ.

Za sva pitanja obratite se Uredu načelnika radnim danom od 7 do 15 h (mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr).

obrazac prijave i izjava