ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ljiljana Hrgota

VODITELJ ODSJEKA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Email: ljiljana.hrgota@plitvicka-jezera.hr

Marijana Jandrić

REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE
Email: marijana.jandric@plitvicka-jezera.hr

Djelokrug poslova Odsjeka za društvene djelatnosti:

  Odsjek za društvene djelatnosti rukovodi radom odsjeka, osigurava zakonitost rada odsjeka i odgovoran je za njegov rad,
  provodi aktivnosti u cilju kulturnog i umjetničkog promicanja Općine, osmišljava, organizira, prati, provodi i odgovoran je za rad i realizaciju programa unutar Kulturno-informativnog centra, predlaže i organizira nastupe vanjskih sudionika, stručno promišlja o razvoju i unapređenju programa, te vodi sve potrebne evidencije o održavanju programa, te korištenju prostora KIC-a.
  Priprema i izrađuje prijedloge strategija, programa i planova za društvene djelatnosti iz područja kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, socijalne skrbi, zdravstva i djelatnosti udruga građana.
  Prati i priprema natječajnu dokumentaciju i aplikacije za relevantne domaće i natječaje iz EU fondova te u svojstvu voditelja/koordinatora koordinira provedbu programa dobivenih na natječaju od početka do završnog izvještavanja
  praćenje sveukupne razvojne, organizacijske, zakonske i normativne problematike iz područja kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, socijalne skrbi, zdravstva i djelatnosti udruga građana sukladno decentraliziranim funkcijama na razini Općine.
  Daje podatke i sastavlja izvješća iz svojeg djelokruga rada za potrebe općinskih tijela i vanjskih korisnika, te prati propise iz djelokruga svog rada i upozorava na njihovu primjenu, priprema prijedloge odluka i drugi normativnih akata iz svoje nadležnosti, te po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih tijela u okviru svoje nadležnosti.
  Daje mišljenja, tumačenja i odgovore po predmetima u okviru svoje nadležnosti, te prima i sudjeluje u rješavanju zahtjeva, prijedloga i prigovora stranaka u okviru svoje nadležnosti te vodi brigu o imovini Općine, kao i osiguranju imovine.
  Također, obavljaju i druge poslove po nalogu pročelnika.