Natječaji

Poziv za dostavu ponuda za nabavu roba

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

za nabavu roba

Javni naručitelj je pokrenuo ponovni postupak jednostavne nabave pod nazivom „Bicikli-projekt Zaželi“ te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Nabava se provodi za potrebe provođenja projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena na području općine Plitvička jezera“, UP.02.1.1.05.0152,  koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Ljudski potencijali“ 2014-2020.

Nositelj projekta je općina Plitvička jezera, vrijednost projekta je 3.288.450,00 kn, a provodi se 30 mjeseci.

Sukladno članku 12. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno članku 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/18)

 1. Naručitelj i kontakti

Naručitelj: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, Trg Svetog Jurja br. 6, Korenica; OIB: 58932233075

Broj telefona: 053/ 776-018;  Broj telefaksa 053/776-175;

Internetska adresa: www.plitvicka-jezera.hr

Odgovorna osoba: Ante Kovač, načelnik

 

Služba za kontakt: Općina Plitvička Jezera, Jedinstveni upravni odjel

Broj telefona: 053/756-245

Adresa elektroničke pošte: klara.orlic@plitvicka-jezera.hr

Odgovorna osoba: Klara Orlić, spec.admin.publ., pročelnica

 

 1. Evidencijski broj nabave: 49-2018-RO

 

 1. Predmet nabave: „Bicikli-projekt Zaželi“

 

 1. Vrsta postupka nabave: Provodi se postupak jednostavne nabave usluge koji je izuzet od primjene odredaba ZJN sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj120/16)

 

 1. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave za cjelokupan predmet nabave iznosi 24.000,00 kn

 

 1. Kriterij za odabir ponude: Ponuda s najnižom cijenom (uz obvezu ispunjenja navedenih uvjeta iz poziva)

 

 1. 7. Opis predmeta nabave: Nabava 20 bicikala koji će se koristiti zaposlenim ženama radi što brže i učinkovitije brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Pri nabavi bicikala obavezno je postupati u skladu s Upute za korisnike sredstava „ Informiranje, komunikacija i vidljivost  projekata financiranih u okviru Europskog fonda za  regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF)  i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020“, https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/03/Upute-za-korisnike-zadnja-verzija.pdf.

 

 1. Uvjeti nabave

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja: 20 dana od obostranog potpisa ugovora

Rok valjanosti ponude:  30 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda

Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od primitka valjanog računa (situacije) koji će biti dostavljen nakon uspješno izvršene usluge. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 

 1. 9. Osnove za isključenje i uvjeti sposobnosti ponuditelja:

9.1. Obvezne osnove za isključenje

9.1.1. Naručitelj će isključiti ponudu ponuditelja sukladno odredbi članka 251. stavak 1. ZJN 2016.

Kao dokaz nepostojanja razloga za isključenje ponuditelj u ponudi dostavlja:

 • Izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležene sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedene izjave, Naručitelj je kao sastavni dio poziva priložio izjavu (obrazac 1.)

 

9.1.2. Naručitelj je obavezan isključiti gospodarskog subjekta sukladno odredbi članka 252. ZJN 2016 ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:

 1. a) u Republici Hrvatskoj, ako ponuditelj ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj,ili
 2. b) u Republici Hrvatskoj ili državi poslovnog nastana ponuditelja, ako ponuditelj nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja navedene okolnosti gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

 1. potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje,
 1. ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti iz točke. 9.1.2. oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

 

9.2. Uvjeti sposobnosti

Ponuditelj mora posjedovati profesionalnu sposobnost za izvršenje predmeta nabave. Kao dokaz tehničke i stručne sposobnosti ponuditelj je dužan dostaviti:

 • Izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
 • Popis ugovora o izvršenim uslugama – traži se dokaz o najmanje tri ugovora za izvršenje usluga koje su predmet nabave tijekom godine u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri (3) godina koje prethode toj godini. Popis ugovora mora minimalno sadržavati: naziv i sjedište druge ugovorne strane, naziv pružene usluge, vrijednost ugovora, datum izvršenja.

Ako je potrebno Naručitelj može od druge ugovorne strane zatražiti provjeru istinitosti popisa/potvrde te isključiti ponuditelja ukoliko utvrdi da je dostavio lažne podatke odnosno nije izvršio uslugu.

Radi lakšeg sastavljanja i ovjeravanja gore navedene izjave, Naručitelj je kao sastavni dio poziva priložio izjavu (obrazac 2.)

 • Dokument (potvrdu, izjavu) druge ugovorne strane o uredno izvršenoj usluzi iz gore dostavljenog popisa ugovora, u kojoj se navodi ime osoba koja je vršila uslugu. Dokumentima se mora dokazati da je uredno izvršen jedna ili najviše dva ugovora čija je ukupna zbrojena vrijednosti jedna ili veća od procijenjene vrijednosti nabave.

 

 1. Sadržaj, načini i rok dostave ponude

Ponuda mora sadržavati:

 1. PONUDBENI LIST,
 2. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE
 • izjava o nekažnjavanju (neovjerena). Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika dostavlja odabrani ponuditelj prije potpisa ugovora
 • potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta
 1. UVJETI SPOSOBNOSTI:
 • izvod upisa u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar
 • popis ugovora o izvršenim uslugama i
 • potvrde druge ugovorne strane.
 1. JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

 

Način izrade ponude:

 1. ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu,
 2. ponuda mora biti uvezana u cjelinu da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova,
 3. stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljvi redni broj stranice i ukupan broj stranica ponude (npr.1/20),
 4. ponuda se dostavlja u izvorniku, u papirnatom obliku, potpisana i ovjerena od strane odgovorne osobe ponuditelja,
 5. ponuda se piše neizbrisivom tintom.

 

Oblik ponude i način dostave ponude:

Ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili predaju neposredno na urudžbeni zapisnik naručiteljas naznakom: „Bicikli-projekt Zaželi“ s naznakom „Ne otvaraj“. Informacije o adresi dostave navedene su u točci 1. Poziva.

 

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

Rok za dostavu ponude je 5 dana. Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 18.09.2018.u 12:00 sati.

 

 1. Jamstvo za ozbiljnost ponude: Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, odbijanja potpisivanja ugovora o nabavi. Jamstvo za ozbiljnost ponude određuje se u apsolutnom iznosi od 3 % procijenjene vrijednosti nabave. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne može biti kraće od roka valjanosti ponude. Naručitelj će vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude u roku do 30 dana od dana sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem.

 

 1. Otvaranje ponuda: Povjerenstvo otvara ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka. Otvaranje ponuda nije javno.

 

 1. Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju: Odluka o odabiru ili poništenju nabave biti će donesena u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, te će ista biti dostavljena zajedno s preslikom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda svakom Ponuditelju, bez odgode, na dokaziv način.

 

 1. Pouka o pravnom lijeku: Odluka o odabiru ili poništenju postaje izvršna danom donošenja, te protiv iste žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

 1. Prilozi -obrasci
 1. PONUDBENI LIST
 2. IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU (obrazac 1)
 3. POPIS UGOVORA (obrazac 2)
 4. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
 5. TROŠKOVNIK

Načelnik Općine:

                                                                                                          Ante Kovač v.r.

 

 

 

P O Z I V za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju – krajnjih korisnika u Programu zapošljavanja žena – „Zaželi“

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ:524-06-02-01/1-18-25, od 25.svibnja 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05 , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0152 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

P O Z I V

za prijavu starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju – krajnjih korisnika

u Programu zapošljavanja žena – „Zaželi“

 

Pozivamo sve starije osobe, osobe u nepovoljnom položaju ( osobe s invaliditetom, kronične bolesnike ), te osobe kojima je potrebna pomoć u kućanstvu pri dostavi namirnica i lijekova, pripremi obroka, održavanju čistoće stambenog prostora, oblačenju i svlačenju, higijeni.

Osobe kojima je potrebna socijalna podrška i druženje, pratnja i pomoć u društvenim aktivnostima, da se prijave osobno ili putem druge osobe u Općinu Plitvička Jezera pozivom na broj telefona:

097 774 5939

053 776 018

najkasnije do 25.rujna 2018. u vremenu od 8 do 13 sati.

 

 

Načelnik:

Ante Kovač, v.r.

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme- ZAŽELI

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10 ,URBROJ: 524-06-02-01/1-18-245 od 25.svibnja 2018., te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda , Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena“, Broj poziva: UP.02.1.1.05 , Kodni broj: UP.02.1.1.05.0152 , čl. 54. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije 3/18 i 8/18) načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

 

  JAVNI NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ Zaželi-program zapošljavanja žena u Općini Plitvička Jezera“

 

 1. Broj traženih radnica: 20
 2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno – 24 mjeseca
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: područje Općine Plitvička Jezera
 5. Opis poslova: – pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju higijene stambenog prostora,
 • briga o higijeni korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji ( dostava lijekova, plaćanje računa i sl. )
 1. Uvjet: nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a
 2. Kandidatkinje koje imaju prednosti:
 • Nezaposlene žene s naglaskom na starije od 50 godina,
 • Žene s invaliditetom,
 • Žrtve trgovanja ljudima,
 • Žrtve obiteljskog nasilja,
 • Azilantice
 • Mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu ) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • Liječene ovisnice,
 • Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • Pripadnice romske nacionalne manjine ,
 • Beskućnice
 • Da imaju prebivalište na području Općine Plitvička jezera

 

 1. Prijavi na Javni natječaj kandidatkinje su dužne priložiti:
 • Kratki životopis ( uz obaveznu naznaku kontakt broja )
 • Presliku osobne iskaznice
 • Presliku dokaza o završenoj školi
 • Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka
 • Potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba ( datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Javnog natječaja)

 

Podnositeljice su dužne u životopisu naznačiti kojoj skupini iz točke 6. pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu ( npr. žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu i sl. )

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javni natječaj biti će objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Općine Plitvička Jezera.

 

Kandidatkinje koje ispunjavaju uvjete biti će pozvane na intervju.

Kandidatkinje će o rezultatima natječaja biti obaviještene u zakonskom roku.

 

Prijave se u roku 15 (petnaest) dana objave kod nadležne službe zapošljavanja upućuju na adresu : Općina Plitvička Jezera , Trg Svetog Jurja 6, 53230 Korenica  s naznakom „za natječaj -Zaželi – program zapošljavanja žena“.

 

 

 

Načelnik:

Ante Kovač, v.r.

Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI – DOPUNA!

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 24/17, 25/17 i 15/18), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018. i Odluke o pokretanju postupka Oglasa za prijam u radni odnos ma određeno vrijeme (KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-18-18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera, putem nadležne službe za zapošljavanje i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavila je Oglas za prijam u radni odnos 2 izvršitelja/ce i to:
1. voditelj projekta- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta,
2. asistent na projetku- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela imenovala je Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme -ZAŽELI- Program zapošljavanja žena koje sukladno navedenom daje upute kandidatima kako slijedi:

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Opis poslova radnog mjesta –voditelj projekta:

– organizacijska, funkcionalna i tehnička provedba projekta,
– izvještavanje i komunikacija sa partnerima,
– promocija projekta u medijima,
– kontrola rada zaposlenih žena,
– osiguravanje strateškog fokusa projekta i ciljeva,
– sastavljanje narativnih i financijskih izvještaja,
– praćenje projekta i sudjelovanje u svim fazama provedbe,
– praćenje financijskih transakcija,
– ostale poslove potrebne za uspješnu provedbu projekta.

Opis poslova radnog mjesta –asistent na projektu:
– promocija projekta,
– distrubucija letaka i plakata,
– nabava i podjela sredstava za higijenu,
– ostali poslovi potrebni za uspješnu provedbu projekta.

Podaci o plaći:

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera te proračunskim korisnicima Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-01/13-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-13-01 od 12.12.2013.) kojom je određena osnovica u iznosu 4.597,96 kuna, Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog gonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.05.015.( KLASA: 100-01/17-01/03, URBROJ: 2125/11-01/01-17-15 od 30.05.2018.) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera (KLASA: 120-02/17-01/02, URBROJ: 2125/11-03-18-02 od 02.08.2018. godine) u kojoj je za poslove voditelja projekta određen koeficijent 1,85 a za poslove asistenta na projektu 1,30.

NAČIN OBAVLJANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Kandidati koji ne udovoljavaju formalnim uvjetima iz Oglasa ili nisu podnijeli pravodobnu prijavu o tome će biti obavješteni putem elektroničke pošte. Za sve ostale kandidate koji nisu obavješteni na prethodno navedeni način smatra se da su podnijeli urednu prijavu i da ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Za kandidate prijavljene na Oglas koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti koja obuhvaća:
– pisano testiranje,
– intervju s kandidatima.

PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:

1.Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01,
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17),
2.Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 04/18),
3.Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj : 137/13, 152/14, 99/15,52/16, 16/17 i
130/17),
4.Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
5.Statut Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 3/18 i 8/18)

PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Navedena pismena provjera znanja traje šezdeset minuta (stručni dio).

Kandidati su se dužni pridržavati utvrđenog vremena i rasporeda postupka.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

– koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;
– razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju
kandidata.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.

Za provjeru znanja dodjeljuje se najviše 1 bod po pitanju ili ukupno 10 bodova za 10 pitanja.

Nakon provedenog pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % bodova iz provjere znanja na provedenom testiranju provest će se intervju.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Intervju se provodi na način da se kroz razgovor s kandidatima utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacije kandidata za rad u jedinici lokalne samouprave, a boduje se bodovima od 1-10.

Nakon provedene provjere znanja i sposobnosti utvrđuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Oglas, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.

Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o rasporedu.
Kandidat koji nije primljen po Oglasu ima pravo u roku 15 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu Općinskom načelniku.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
Žalba se predaje u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera ili putem pošte.

Poziv na testiranje biti će objavljen najmanje 5 dana prije testiranja na web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr i oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na
određeno vrijeme –ZAŽELI-Program zapošljavanja žena

 

Upute i obavijesti kandidatima- ZAŽELI

 

Privolu za prikupljanje i daljnje obrađivanje Vaših osobnih podataka potrebno je ispuniti i potpisati te dostaviti najkasnije do 14. kolovoza 2018. g. na e-mail ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr.

Privola na prikupljanje i daljnje obrađivanje osobnih podataka- projekt ZAŽELI

Odluka o odabiru najbolje ponude

Na temelju članaka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije br. 3/18 i 8/18), članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 7/18), te Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda (klasa: 406-02/18-01/04, ur.broj: 2125/11-02/01-18-08, od 06.08.2018. godine), u postupku jednostavne nabave za sklapanje Ugovora o nabavi usluge, ev.broj: 52-2018-US, Općinski načelnik donosi

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude

 

I

 1. Podaci o naručitelju:

Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 KORENICA, OIB: 58932233075,

 1. Predmet nabave za koji se donosi odluka:

„Izrada Elaborata o geotehničkim istražnim radovima i Elaborata zaštite okoliša za sanaciju odlagališta Vrpile“

 1. Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:

„Maxicon“ d.o.o. za projektiranje i savjetovanje, Kružna 22, Zagreb, OIB: 68880298475.

 1. Cijena odabrane ponude:

Cijena odabrane ponude iznosi 79.800,00 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 19.950,00 kn, te ukupna vrijednost ponude iznosi 99.750,00 kn.

 1. Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

Ponuda ponuditelja „Maxicon“ d.o.o. zadovoljava sve uvjete iz Poziva za dostavu ponuda, sa najnižom cijenom unutar procijenjene vrijednosti nabave, te je kao takva najprihvatljivija ponuda.

 

II.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda dostavlja se svim ponuditeljima na dokaziv način (elektroničkom poštom).

 

III.

            Sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Odluka o odabiru postaje izvršna danom donošenja, te će se objaviti na internetskoj stranici Općine Plitvička Jezera.

IV.

Po donošenju Odluke o odabiru naručitelj stječe uvjete za sklapanje Ugovora o nabavi sa odabranim ponuditeljem.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Naručitelj je temeljem članka 4.  Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 7/18), proveo postupak jednostavne nabave s namjerom sklapanja Ugovora o javnoj nabavi za izradu Elaborata o geotehničkim istražnim radovima i Elaborata zaštite okoliša za sanaciju odlagališta Vrpile, evidencijskog broja nabave 52-2018-US, te je:

 1. Procijenio vrijednost nabave na iznos od 122.000,00 kn (bez PDV-a)
 2. Dana 01.08.2018. godine izradio Obavijest o pokretanju postupka jednostavne nabave.
 3. Dana 01.08.2018. godine proslijedio poziv na dostavu ponude na e-mail adrese tri gospodarska subjekta i to:
  1. MAXICON d.o.o., Kružna 22, Zagreb, e-mail: barbic@maxicon.hr
  2. IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska 68, Zagreb, e-mail: irena@ipz-uniprojekt.hr,
  3. PAN GEO PROJEKT d.o.o., Marijana Haberlea 6, Zagreb, e-mail: info@pangeoprojekt.hr,

te isti objavio i na web stranici Općine Plitvička Jezera istoga dana.

 1. Utvrdio da su do isteka roka za dostavu ponuda zaprimljene tri (3) pravodobno pristigle ponude i to ponuditelja:
  1. IPZ Uniprojekt Terra d.o.o., Voćarska 68, Zagreb (poziv),
  2. MAXICON d.o.o., Kružna 22, Zagreb (poziv),
  3. INSTITUT IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb (web).
 2. Pristupio otvaranju ponuda dana 06.08.2018. godine u 13.30 sati.

 

Ovlašteni predstavnici izvršili su provjeru pravovremenosti, oblika, sadržaja i cjelovitosti ponuda, ispunjenja uvjeta sposobnosti i kontrolu računske ispravnosti ponuda, te ocijenili da je ponuda ponuditelja „Maxicon“ d.o.o. za projektiranje i savjetovanje, Kružna 22, Zagreb, OIB: 68880298475, s cijenom ponude u iznosu od 79.800,00 kn, na koju porez na dodanu vrijednost iznosi 19.950,00, što ukupno iznosi 99.750,00 kn, najprihvatljivija, da ista udovoljava zahtjevima i uvjetima iz Poziva za dostavu ponude te su predložili odgovornoj osobi naručitelja donošenje Odluke o njenom odabiru.

 

Temeljem članaka 16. i 17. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj 7/18), donijeta je Odluka kao u izreci.

 

 

                                                                                              Općinski načelnik

                                                                                              Ante Kovač, v.r.

 • Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (07.08.2018.)
 • Natječaj za imenovanje zapovjednika JVP Plitvička Jezera

  Dana 20.srpnja 2018.godine objavljen je natječaj za imenovanje Zapovjednika postrojbe u Narodnim novinama broj 66/2018 i na Zavodu za zapošljavanje – Korenica!

  Na temelju članka 30. točke 4. stavka 1. i članka 36. Statuta (Županijski glasnik broj 10/09), članka 8. točke 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera od 14. lipnja 2016.godine, te Odluke, Klasa: 023-05/18-01/02, UrBroj: 2125/11-08-18-8 od 16. srpnja 2018.godine, UPRAVNO VIJEĆE Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera raspisuje:

  NATJEČAJ
  za imenovanje zapovjednika JVP Pl. Jezera

  Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • – najmanje viša stručna sprema ili visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara;
  • – tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
  • – nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
  • – položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
  • – najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
  • – poznavanje rada na PC-u,
  • – dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

  Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

  • – kratak životopis,
  • – domovnicu,
  • – diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
  • – uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove,
  • – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak,
  • – uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
  • – potvrdu o traženom iskustvu,
  • – dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

  Prijave s preslikama (odabrani kandidat je dužan prije imenovanja dostaviti izvornike) dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
  Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera,
  Trg svetog Jurja 4,
  53230 Korenica,
  s naznakom „za natječaj“, u roku 15 dana od dana objave natječaja.
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

  PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PLITVIČKA JEZERA

  JAVNI POZIV za sufinanciranje obnove stambenih zgrada poglavito krovišta

  Na temelju članka 1. stavka 1 točka 2. I. Izmjena i dopuna Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 3/18, 08/18), načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

   

  JAVNI POZIV

  za sufinanciranje obnove stambenih zgrada poglavito krovišta

    

  Članak 1.

  Općina Plitvička Jezera sufinancira obnovu stambenih zgrada, osobito krovišta, na području Općine Plitvička Jezera.

  Članak 2.

  Stambene zgrade iz članka 1. ovog poziva su zgrade koje po posebnom propisu moraju imati upravitelja zgrade.

  Članak 3.

  Općina Plitvička Jezera, radi poticanja očuvanja i obnove što većeg broja stambenih zgrada, osobito krovišta, sufinancira obnovu stambenih zgrada na području Općine u minimalnom iznosu od 50% investicije, a ostatak do pune vrijednosti radova obnove sufinanciraju suvlasnici zgrada. Cilj ovog poziva je zaustaviti daljnje propadanje zgrada te je stoga utvrđeno da su krovišta prioritet, ali pojedine zgrade mogu navesti i druge prioritete te ih obrazložiti.

   

  Članak 4.

  Izvor financiranja su sredstva predviđena člankom 1. I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018)

   

  Predviđena novčana sredstva sukladno odredbi 1. stavka 1 točka 1. I. Izmjena i dopuna Program utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvo na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) iznose 900.000,00 kuna, a ovisit će o realizaciji proračuna.

   

  Članak 5.

  Rokovi za prijavu na javni poziv počinju teći s danom objave i poziv je trajno otvoren do konačne potrošnje sredstava predviđenih I. Izmjenom i dopunom Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom vlasništvo na području posebne državne skrbi za Općinu Plitvička Jezera u 2018. godini (“Županijski glasnik” Ličko- senjske županije 10/2018) ili do kraja kalendarske godine.

   

  Općina sufinancira obnovu zgrada suvlasnicima koji su se preko predstavnika suvlasnika ili upravitelja zgrada prijavili na Javni poziv koji će se objaviti na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera i prijave se razmatraju po redoslijedu zaprimanja.

   

  Članak 6.

  Svaku prijavu vrednuje Povjerenstvo za utvrđivanje prioriteta u sufinanciranju obnove stambenih zgrada (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

  Članak 7.

  Povjerenstvo, istovremeno zaprimljene prijave, prije svega razmatra prijavu po sljedećim kriterijima:

   

  1. Stupanj oštećenosti stambene zgrade i hitnost obnove
  2. Opravdanost predloženog troškovnika
  3. Postotak i način vlastitog sufinanciranja
  4. Broj stambenih jedinica

   

  Članak 8.

   

  Zgrada čiji su suvlasnici spremni odmah izdvojiti 50% svojih sredstava i čiji troškovnik povjerenstvo smatra opravdanim, može uz valjanu dokumentaciju potpisati ugovor i odmah početi s obnovom.

  U svim ostalim slučajevima, povjerenstvo može odrediti redoslijed obnove ovisno o redoslijedu prijave, stanju proračuna i kriterijima iz članka 7. ovog Javnog poziva.

   

  Zainteresirane strane imaju pravo tražiti pismeno očitovanje o redoslijedu financiranja obnove.

   

  Zainteresirane strane iz prethodnog stavaka ovog članka su upravitelji stambenih zgrada i predstavnici suvlasnika koji su se prijavili na ovaj Javni poziv.

   

  Članak 9.

  Ukoliko 30 dana od otvaranja javnog poziva Povjerenstvo utvrdi da nema dovoljno prijava,

  Povjerenstvo će predložiti načelniku da krene u obnovu i drugih prioriteta zgrada koje su se

  prijavile ne obnovu.

   

  Članak 10.

  Za pravovaljanu prijavu suvlasnici su dužni dostaviti:

  1. Popunjen obrazac prijave
  2. Dostaviti ovjereni troškovnik investicije (koji su dužni sami tražiti od izvođača)
  3. Izjava o načinu sufinanciranja vlastitog udjela
  4. Fotodokumentacija postojećeg stanja

   

  Članak 11.

  Nakon odobrenja prijave, suvlasnici će potpisati ugovor s izvođačima i s Općinom u
  kojem će se definirati cijena investicije, način i rokovi izvođenja radova i isplate te sva ostala
  prava i obveze.

  Članak 12.

  Ovaj Javni poziv stupa na snagu danom donošenja.

   

  KLASA: 370-01/18-01/06

  URBROJ: 2125/11-01/01-18-01

  Korenica, 13.7.2018.

   

  OPĆINSKI NAČELNIK

  ANTE KOVAČ

   

  Prijave se dostavljaju ili poštom ili osobno na: Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica s naznakom “Javni poziv za obnovu zgrada- NE OTVARAJ.

  Za sva pitanja obratite se Uredu načelnika radnim danom od 7 do 15 h (mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr).

  obrazac prijave i izjava

  Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisanog testiranja) i intervjua- natječaj za pročelnika/icu

  Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja daje 

  O B A VI J E S T 

  o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

  (pisanog testiranja) i intervjua

   

  Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 42/18 – za prijem u službu pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Plitvička Jezera:

  K.O.

  R.Ž.

  V.K.

  T.V.

  imaju obvezu pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti sukladno članku 22. stavku 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11).

   

            Prethodna provjera znanja (testiranje) i intervju održat će se u 6. lipnja 2018. godine u 11,00 sati

  u vijećnici općine Plitvička Jezera u Korenici Trg Sv. Jurja br. 6.

   

   

   

                                                                                                      POVJERENSTVO ZA PROVEDBU

                                                                                                              NATJEČAJA