Natječaji

NATJEČAJ- RADNIK/RADNICA NA ODRŽAVANJU JAVNIH POVRŠINA I POSLOVIMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavljen je natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme radnika odnosno radnice na održavanju javnih površina i poslovima zaštite okoliša. Na natječaj se možete prijaviti do 1. lipnja 2018. godine. Zamolbe za posao dostavljaju se na Općina Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, 53230 Korenica. Detalje natječaja možete saznati na linku.

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA uz natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera

 

Sukladno članku 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11 i 4/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera raspisao je natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela na neodređeno vrijeme.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 42/18  od 09.05. 2018. godine i na internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera.

 

NAZIV RADNOG MJESTA: PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA (radno mjesto I. kategorije, glavni rukovoditelj, klasifikacijski rang: 1, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca)

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

Pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 24/17, 25/17 i 03/18) definiran je opis poslova navedenog radnog mjesta:

 • rukovodi radom Jedinstvenog upravnog odjela,
 • osigurava zakonitost rada i brine o izvršavanju radnih zadaća i obveza JUO,
 • planira, organizira, koordinira i kontrolira rad unutar JUO,
 • nadzire izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika,
 • predlaže, daje smjernice i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti JUO,
 • donosi akte iz nadležnosti Općine po donesenim odlukama Općinskog vijeća i po ovlaštenju Općinskog načelnika,
 • proučava i stručno obrađuje najsloženije poslove iz djelokruga javne nabave,
 • brine o stručnom usavršavanju i osposobljavanju djelatnika,
 • pokreće inicijativu i daje prijedloge za unapređenje rada organizacije JUO,
 • sudjeluje u izradi financijskog plana i programa,
 • obavlja i ostale poslove u dogovoru sa Općinskim načelnikom i njegovim zamjenicima.

Složenost poslova: visoka složenost poslova

Samostalnost u radu: odlučuje o najsloženijim stručnim pitanjima u dogovoru sa Općinskim načelnikom

Stupanj suradnje s drugim tijelima: stalna stručna komunikacija unutar i izvan upravnog tijela

Stupanj odgovornosti: uključuje materijalnu, financijsku i odgovornost za zakonitost rada i postupanja, uključujući i široku nadzornu i upravljačku odgovornost

 

PODACI O PLAĆI:

 

Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 26//10, 18/12, 23/12 i 27/17).

Slijedom navedenog plaću pročelnika čini umnožak osnovice za obračun plaća koja iznosi 4.597,96 kuna i  koeficijenta složenosti poslova koja iznosi 2,5.

 

NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI, PRAVILA I POSTUPAK TESTIRANJA:

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja imenovano od strane Općinskog načelnika.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Prethodan provjera znanja i sposobnosti obuhvaća:

 • pisano testiranje,
 • intervju s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

   

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje.

Pisano testiranje  traje 60 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima nije dopušteno: koristiti se bilo kakvom literaturom, odnosno bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera, razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način ometati druge kandidate.

Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad neće se bodovati.

Na pisanom testiranju kandidati mogu dobiti maksimalno 10 bodova. Smatra se da su kandidati položili ukoliko su dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati koji su uspješno položili testove pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju)

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi, te utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, mogućnost prilagođivanja, zanimanja za rad, želju za učenjem i usavršavanjem.

Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua,  Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i  utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku Izvješće o provedenom postupku kojeg potpisuju svi članovi Povjerenstva uz kojeg se prilaže i rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

 

Općinski načelnik donosi rješenje o imenovanju pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Sukladno odredbama članka 25. st. 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravni (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18) protiv rješenja o imenovanju pročelnika upravnog tijela žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja o imenovanju.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU

 

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17)
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“   127/17)
 • Zakon o proračunu („Narodne novine“ 87/08, 136/12 i 15/15)
 • Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ 144/12 i 121/16)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09)
 • Opći porezni zakon („Narodne novine“ br. 115/16)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 07/09)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11 i 4/18- Uredba)
 • Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“   36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,  110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“ br. 69/17)
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16)
 • Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ br. 139/10 i 19/14)
 • Statut Općine Plitvička Jezera („Županjski glasnik“ Ličko-senjske županije 03/18)

 

 

 

 1. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja

 

Na web stranici Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr)  i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera bit će objavljena i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

 

POVJERENSTVO  ZA  PROVEDBU       

                      NATJEČAJA

RANG LISTA PRIJAVITELJA ZA POTPORU UREĐENJA OKUĆNICA

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za uređenje okućnica u sastavu – ispred Općine Ana Karaula, Milan Prica, Franjo Anđić, ispred TZ Boris Luketić i Maja Šikić prisupilo je bodovanju u roku valjano predanih prijava i utvrdilo sljedeću listu:

R.br. Ime i prezime Broj bodova Zatraženi iznos Potpuna prijava
1. Ilija Barešić 23 7.500,00 kn DA
2. Ivo Marijanović 23 7.500,00 kn DA
3. Suzana Orešković 23 7.500,00 kn DA
4. Stevo Đević 23 7.500,00 kn DA
5. Mira Ćesir 22 7.500,00 kn DA
6. Goran Krančić 22 7.500,00 kn DA
7. Pero Crepulja 22 7.500,00 kn DA
8. Jozo Marijanović 22 7.500,00 kn DA
9. Gabrijel Maračić 22 7.500,00 kn DA
10. Mirjana Ristić 21 7.500,00 kn DA
11. Dejan Andrić Vukančić 21 7.500,00 kn DA
12. Ivo Šimić 21 7.500,00 kn DA
13. Pero Pejić 21 7.500,00 kn DA
14. Ivan Lukić 21 7.500,00 kn DA
15. Luka Maračić 21 7.500,00 kn DA
16. Mira Bureš 20 7.500,00 kn DA
17. Josip Jandrić 20 7.500,00 kn DA
18. Zlatko Galešić 20 7.500,00 kn DA
19. Milan Končar 20 7.500,00 kn DA
20. Dario Štimac 20 7.500,00 kn DA
21. Srđan Prica 20 7.500,00 kn DA
22. Borislav Karaula 20 5.000,00 kn DA
23. Siniša Barunčić 20 7.500,00 kn DA
24. Jozo Franjičić 19 7.500,00 kn DA
25. Marko  Jurić 19 7.500,00 kn DA
26. Ivan Hodak 19 7.500,00 kn DA
27. Anto Juko 19 7.500,00 kn DA
28. Mile Matijević 19 7.500,00 kn DA
29. Drago Knežević 19 7.500,00 kn DA
30. Hrvoje Matejčić 18 7.500,00 kn DA
31 Branka Đapić 18 7.500,00 kn DA
32. Ivan Galešić 18 7.500,00 kn DA
33. Sonja Sokač 18 7.500,00 kn DA
34. Višnja Magdić 18 7.500,00 kn DA
35. Dragan Kukuruzović 18 7.500,00 kn DA
36. Mirko Matovina 18 7.500,00 kn DA
37. Pero Tomljanović 18 7.500,00 kn DA
38. Snježana Fajdetić 17 5.000,00 kn DA
39. Denis Kušanić 17 7.500,00 kn DA
40. Mile Krznarić 17 7.500,00 kn DA
41. Drago Rogić 17 7.500,00 kn DA
42. Drago Ramljak 17 7.500,00 kn DA
43. Branko Grubešić 16 7.500,00 kn DA
44. Željko Mlađen 16 4.061,00 kn DA
45. Ivica Kukuruzović 16 7.328,75 kn DA
46. Sanja Ramljak 16 7.500,00 kn DA
47. Zdravko Vukovac 15 2.390,80 kn DA

 

Budući da zbroj svih zahtjeva iznosi oko 10% iznad predviđenih 300.000 kn, predlažemo da se dodjele sredstva svim u roku podnesenim zahtjevima. Ugovori će biti pripremljeni od ponedjeljka 7. svibnja 2018. godine kada će se moći potpisati i realizirati uplata. Dolazak na potpis Ugovora molimo najaviti na broj 053 756 245 gđi. Vlatki Krznarić.

Nadopunu dokumentacije nakon isteka javnog poziva dostavilo je 18 prijavitelja. Svi to mogu učiniti do 31. svibnja 2018.  i bit će bodovani i konkurentni za potpore kad se stvore financijski uvjeti.

Za uređenje okućnica zgrada – prijave Damir Tomić, Marko Šimić i Damir Prebeg – sredstva se koriste iz Fonda za poboljšavanje uvjeta stanovanja pa nisu konkurentne uređenju okućnica privatnih kuća.

48. Damir Tomić 15 7.500,00 kn DA
49. Marko Šimić 15 7.500,00 kn DA
50. Damir Prebeg 15 7.250,00 kn DA

 

Predsjednica Povjerenstva:

Ana Karaula v.r.

Načelnik:

Ante Kovač v.r.

Poziv udrugama na potpisivanje ugovora

Obavještavamo udruge da je moguće pristupiti potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekata i programa za 2018. godinu. Molimo sve predstavnike udruga da svoj dolazak najave na broj 053/756-245 odnosno pomoćnici pročelnika Vlatki Krznarić.

Hvala unaprijed.

Odluka o financiranju programa i projekata udruga za 2018.g.

Na temelju članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18), članka 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i čl. 21. Pravilnika o sufinanciranju  udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 31/17),  Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera donosi

ODLUKU

O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA  UDRUGA U OPĆINI PLITVIČKA JEZERA ZA 2018. GODINU

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se broj udruga i odobreni iznos sredstava za financiranje programa ili projekta udrugama koje su podnijele prijavu na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu.

Članak 2.

Na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata pristiglih na Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu Općinski načelnik utvrđuje odobreni iznos sredstava za sljedeće udruge:

 

BRANITELJSKE UDRUGE, UDRUGE INVALIDA I SL.:

 

 1. UDRUGA SLIJEPIH LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE                                                6.000,00
 2. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE LSŽ                                                                    2.000,00
 3. HVIDR-a PLITVIČKA JEZERA                                                                                  18.000,00
 4. UDRUGA BRANITELJA JU NP-a PL.JEZERA                                                       18.000,00
 5. UBDR PLITVIČKA JEZERA                                                                                        35.000,00

UDRUGE U KULTURI:

 

 1. HKUD KORENICA                                                                                                        60.000,00
 2. UDRUGA ŽENA NIT KORENICA                                                                               12.000,00
 3. UDRUGA GRAĐANA TARA P.SELO                                                                         10.000,00
 4. SKD PROSVJETA KORENICA                                                                                     10.000,00
 5. MALA SCENA PLITVIČKA KORENICA                                                                     25.000,00
 6. ASTRONOMSKO DRUŠTVO KORENICA                                                                  17.000,00

 

UDRUGE U SPORTU:

 

 1. ŠAHOVSKI KLUB KORENICA                                                                                        6.000,00
 2. AIRSOFT KLUB LIKA KORENICA                                                                              12. 000,00
 3. KUGLAČKI KLUB PLITVICE                                                                                        55.000,00
 4. ATLETSKI KLUB PLITVICE                                                                                          15.000,00
 5. ŽKK PLITVICE                                                                                                                  23.000,00
 6. NK LIKA 95 KORENICA                                                                                                 75.000,00
 7. ŠRD SV.JURAJ KORENICA                                                                                             5.000,00
 8. TAE KWON DO PLITVICE KORENICA                                                                     40.000,00
 9. NK PLITVICE                                                                                                                    50.000,00
 10. PLANINARSKO DRUŠTVO MRSINJ KORENICA                                                    10.000,00

 

GOSPODARSKE MANIFESTACIJE:

 

 1. PČELARSKA UDRUGA SLAP KORENICA                                                                   8.000,00
 2. UDRUGA POKRETAČ                                                                                                       8.000,00

NAPOMENA: Atletski klub Maraton 2000 Karlovac financirat će se iz stavke Manifestacije.

Članak 3.

Protiv ove Odluke Udruge imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.

Prigovor se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke.

 

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera.

Općina Plitvička Jezera će na temelju ove Odluke zaključiti sa navedenim udrugama Ugovor o financiranju programa ili projekata, radi uređenja međusobnih prava, obveza i odgovornosti za provođenje programa u 2018. godini.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim stranicama Općine Plitvička Jezera.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Ante Kovač, v.r.

 • Odluka o financiranju programa i projekata udruga u Općini Plitvička Jezera u 2018. godinu (28.03.2018.)
 • JAVNI POZIV za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje

  Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti) („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 02/18) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

  JAVNI POZIV

  za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i

  mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti)

  na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu

   

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

  Predmet javnog poziva je podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje (potpore male vrijednosti)  na području Općine Plitvička Jezera u svrhu poticanja samozapošljavanja i zapošljavanja.

  Korisnici potpora po ovom javnom pozivu mogu biti osobe s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera koje će se nakon dobivene potpore zaposliti u poslovnom subjektu koji je registriran ili će biti registriran na području Općine Plitvička Jezera po listi prioriteta:

  1. osobe evidentirane na Zavodu za zapošljavanje,
  2. osobe koje imaju poslovni subjekt u mirovanju,
  3. osobe koje ulaze u već postojeći poslovni subjekt kao partneri,
  4. osobe koje imaju poslovni subjekt star do 12 mjeseci i koje imaju namjeru primiti novog djelatnika,
  5. osobe koje nisu na Zavodu za zapošljavanje, ali obavljaju sezonske poslove ili imaju ugovore na određeno,
  6. iznajmljivači koji će sklopiti ugovor o radu s novim djelatnicima na minimalno 24 mjeseca od dana primanja potpore.

  Osim navedenih prioriteta, prijave za dodjelu potpore će se bodovati prema sljedećim kriterijima:

  1. broj novozaposlenih osoba,
  2. zaposlenje osoba s invaliditetom,
  3. poslovni planovi prema vrsti djelatnosti, deficitarnosti djelatnosti na području Općine Plitvička Jezera, te profitabilnosti djelatnosti.

  Pravo prijave imaju i poslovni subjekti stariji od 12 mjeseci, te će im se dodijeliti potpore samo u slučaju da se na ovaj javni poziv ne javi dovoljno prijavitelja tj. mladih poslovnih subjekata koji su stari do 12 mjeseci.

  Potpore po ovom javnom pozivu neće se odobriti osobama i poslovnim subjektima koje imaju nepodmirenih obveza prema Općini Plitvička Jezera kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja.

   

  1. OPIS MJERE I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  Sredstva osigurana u proračunu Općine Plitvička Jezera za ovu mjeru su u ukupnom iznosu od 150.000,00 kuna.

  Potpora će biti dodijeljena u visini traženog iznosa, a maksimalni iznos potpore koju može koristiti jedan poslovni subjekt ili jedna nezaposlena osoba za samozapošljavanje je 15.000,00 kuna. Ovu potporu može dobiti isti poslovni subjekt i u narednoj godini. Uvjet za dodjelu potpore jest da poslovni subjekt ne može prestati s radom 24 mjeseca od dodjele potpore.

  Sredstvima proračuna za ovu mjeru poticat će se zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera, te sa sjedištem poslodavca na području Općine, na vrijeme od najmanje 24 mjeseca.

  Općina će poslovnim subjektima i nezaposlenim osobama koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine Plitvička Jezera sufinancirati troškove za nabavu opreme, uređenje poslovnog prostora, izradu mrežne stranice tvrtke, najam poslovnog prostora i rashode zaposlenika (plaće, doprinose i poreze) u visini 100 % od nastalog prihvatljivog troška, a najviše u iznosu 15.000,00 kuna.

  Pored navedenih uvjeta  mladi poslovni subjekt mora zapošljavati minimalno jednog radnika na neodređeno vrijeme u vrijeme prijave za dodjelu potpore.

  U prihvatljiv trošak ne ulaze troškovi osnivanja i registracije trgovačkog društva, temeljni kapital, sudske pristojbe, kupnja opreme koja nije direktno povezana sa poslovanjem, te kupnja osobnog vozila.

  Potpore se ne mogu dodjeljivati retroaktivno.

   

  1. SADRŽAJ PRIJAVE

  Uz popunjeni prijavni obrazac potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. a) za prijavu za dodjelu potpore nezaposlenim osobama za samozapošljavanje:
  2. preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,
  3. potvrda HZZ Korenica da je osoba prijavljena kao nezaposlena osoba,
  4. potvrda da osoba nema dugovanja prema Općini Plitvička Jezera po bilo kojoj osnovi, ne starija od 30 dana,
  5. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja, ne starija od 30 dana,
  6. preslika žiro računa/IBAN,
  7. dokaz odnosno preslika službene isprave o invaliditetu (ukoliko se zapošljava osoba s invaliditetom).

   

  1. b) za prijavu za dodjelu potpore mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje:
  2. preslika osobne iskaznice vlasnika/odgovorne osobe poslovnog subjekta,
  3. izvadak o upisu u odgovarajući registar sa vidljivim sjedištem podnositelja zahtjeva, (za trgovačka društva: izvadak iz sudskog registra i obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u; za obrtnike: izvadak iz obrtnog registra),
  4. potvrda da poslovni subjekt ima minimalno jednog radnika zaposlenog na neodređeno vrijeme (preslika ugovora o radu i prijave s HZMO)
  5. potvrda da poslovni subjekt nema dugovanja prema Općini Plitvička Jezera po bilo kojoj osnovi, ne starija od 30 dana,
  6. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja, ne starija od 30 dana,
  7. preslika žiro računa/IBAN,
  8. dokaz odnosno preslika službene isprave o invaliditetu (ukoliko se zapošljava osoba s invaliditetom).

   

  1. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE

  Ovaj Javni poziv biti će objavljen na stranici Općine Plitvička Jezera http://plitvicka-jezera.hr/, sa prijavnim obrascima koji su sastavni dio ovog javnog poziva.

  Prijava za dodjelu potpora se podnosi u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Općine Plitvička Jezera uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanom obrascu koji zainteresirani mogu dobiti u Općini Plitvička Jezera ili preuzeti na internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera. Ispunjeni obrazac prijave za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, s napomenom: „Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje“.

  Nepotpuni i nerazumljivi zahtjevi, te zahtjevi uz koje nije priložena sva tražena dokumentacija, neće se razmatrati.

   

  1. NAČIN DODJELE POTPORE I ISPLATA POTPORE

  Povjerenstvo za provođenje javnog poziva će razmotriti sve prijave u roku 8 dana od dana završetka javnog poziva. Nakon provedenog postupka razmatranja i ocjenjivanja ponuda na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera objavit će se rang lista prijavitelja kojima je odobrena potpora.

  Potpora se isplaćuje jednokratno sukladno Ugovoru o dodjeli potpore koji će Općina Plitvička Jezera sklopiti s korisnikom potpore.  Potpora će se isplatiti na račun korisnika potpore u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.

  Korisnik potpore – poslovni subjekt je obvezan zaposliti novog zaposlenika u roku 60 dana od dana dodjele potpore što dokazuje preslikom Ugovora o radu i preslikom prijave na HZMO na minimalno 24 mjeseca.

  Korisnik potpore – nezaposlena osoba je obvezna u roku 60 dana od dana dodjele potpore dokazati samozapošljavanje i to preslikom Ugovora o radu i preslikom prijave na HZMO na minimalno 24 mjeseca.

  Općina Plitvička Jezera će preko ovlaštene osobe izvršiti uvid je li dodijeljena financijska potpora namjenski utrošena. U slučaju nenamjenskog trošenja dodijeljene potpore i nepoštivanja rokova, korisnik potpore obvezuje se vratiti dodijeljenu potporu u cijelosti u roku od 60 dana od dana utvrđenja uvjeta za povrat potpore.

   

  1. OBJAVA PODATAKA

  Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15 ), Općina Plitvička Jezera kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom izjavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U svrhu provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Plitvička Jezera je obvezna objavljivati obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore po ovom javnom pozivu, svojim zahtjevom u kojem su navedeni njegovi osobni podaci, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim internetskim stranicama Općine Plitvička Jezera, a u svrhu u koju su prikupljeni.

   

   

   

  OPĆINSKI NAČELNIK

  Ante Kovač, v.r.

  Prijavni obrazac – Potpore_za_zaposljavanje 2018
  Prijavni obrazac – Potpore_za_samozaposljavanje 2018

  Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje okućnica na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu

  Na temelju čl. 4. Odluke Općinskog vijeća Općine Plitvička Jezera o raspisivanju javnog poziva za uređenje okućnica („Županijski glasnik „ Ličko-senjske županije br. 02/18) i članka 54. Statuta Općine Plitvička Jezera (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije 03/18), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

  JAVNI POZIV
  za dodjelu potpora za uređenje okućnica
  na području Općine Plitvička jezera za 2018. godinu

  1. VISINA OSIGURANIH SREDSTAVA: 300.000,00 kn.
  2. IZVOR OSIGURANIH SREDSTAVA: Proračun Općine Plitvička Jezera i Turističke zajednice Općine Plitvička Jezera.
  3. VISINA ODOBRENIH SREDSTAVA PO PODNOSITELJU ZAHTJEVA: 50% iznosa investicije i to do maksimalnih 7.500,00 kn.
  4. MOGUĆI PODNOSITELJI: osobe s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera koji su vlasnici nekretnina, poslovnih prostora, ili predstavnici zgrada. Osobe koje koriste državne potpore mogu se prijaviti na ovaj Javni poziv za dodjelu potpora. Osoba koja se prijavi na više javnih poziva za dodjelu potpora Općine Plitvička Jezera, može koristiti samo jednu potporu u jednoj kalendarskoj godini.
  5. CILJ DODJELE POTPORE: potaknuti stanovništvo na uređenje okućnica: uređenje ograda, parkinga, prilaza kućama, poslovnim prostorima ili zgradama, uređenje cvjetnjaka, izrada ili samo bojanje fasade, zamjena krovišta, stvaranje dodatnih sadržaja i sl.
  6. NAČIN PRIJAVE ZA DODJELU POTPORA: Prijava se podnosi putem prijavnog obrasca koji je sastavni dio ovog javnog poziva. Podnositelj zahtjeva mora opisati investiciju, fotografirati postojeće stanje, skicirati crtežom ili idejnim projektom namjeravani zahvat i napraviti troškovnik. Uz prijavu podnositelj zahtjeva mora priložiti preslike dokumenata navedenih u ovom javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
  7. KRITERIJI BODOVANJA:
  – Značaj Programa za unaprjeđenje cjelokupne slike turističkog mjesta,
  – Učinak na prostor s obzirom na postojeće stanje,
  – Estetski izgled i uklapanje investicije u izgled ulice,
  – Postotak ulaganja osobnih sredstava,
  – Eventualni doprinos turističkoj ponudi cijele Općine.
  8. SADRŽAJ PRIJAVE:
  – Ispunjeni obrazac prijave,
  – Preslika osobne iskaznice,
  – Izjava ili potvrda upravitelja da je osoba predstavnik zgrade (samo za stambene zgrade),
  – Preslika vlasničkog lista,
  – Preslika dokaza o legalnosti glavnog stambenog ili poslovnog objekta,
  – Snimka ulice ili naselja sa Geoportala,
  – Fotografije postojećeg stanja,
  – Skica ili projekt namjeravanog zahvata,
  – Dokaz o nepostojanju duga prema Općini Plitvička Jezera i Turističkoj zajednici,
  9. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVA: Prijava za dodjelu potpora se podnosi se u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama Općine Plitvička Jezera uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju i na propisanom obrascu prijave koji zainteresirani mogu dobiti u Općini Plitvička Jezera ili preuzeti na internetskim stranicama http://plitvicka-jezera.hr/. Ispunjeni obrazac prijave za dodjelu potpore i pripadajuća dokumentacija dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica s napomenom „Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje okućnice – ne otvaraj“.
  Uz prijavu je potrebno dostaviti preslike gore navedenih dokumenata. Originali dokumenata se donose na uvid prilikom sklapanja ugovora o dodjeli potpore.
  10. RAZMATRANJE I OCJENA PRIJAVA: Povjerenstvo za provođenje javnog poziva će razmotriti sve prijave u roku 8 dana od dana završetka javnog poziva. Nakon provedenog postupka razmatranja i ocjenjivanja ponuda na službenoj stranici Općine Plitvička Jezera objavit će se rang lista prijavitelja kojima je odobrena potpora.
  11. NAČIN DODJELE POTPORE: Općina Plitvička Jezera će sa osobama kojima je odobrena potpora putem ovoga javnog poziva, sklopiti ugovor o dodjeli potpore. Potpora će se isplatiti na račun podnositelja prijave u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Korisnik dodjele potpore mora najavljene radove izvršiti u roku 6 mjeseci od dana potpisa ugovora. Po izvršenim radovima korisnik dodjele potpore je dužan podnijeti opisno izvješće o izvršenim radovima. Izvješće mora sadržavati preslike računa o utrošenim sredstava (računi za kupnju materijala i/ili računi za vršenje usluge i sl.) i dokaze o plaćanju. Općina Plitvička Jezera će preko ovlaštene osobe izvršiti uvid je li dodijeljena financijska potpora namjenski utrošena. U slučaju nenamjenskog trošenja dodijeljene potpore i nepoštivanja rokova, korisnik potpore obvezuje se vratiti dodijeljenu potporu u roku od 60 dana od roka za izvršenje radova. Potpore se ne mogu dodjeljivati retroaktivno.
  12. OBJAVA PODATAKA: Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), Općina Plitvička Jezera kao tijelo javne vlasti, obavezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U svrhu provođenja Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Plitvička Jezera je obvezna objavljivati obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku, te obavijest o ishodu natječajnog postupka. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave za dodjelu potpore po ovom javnom pozivu, svojim zahtjevom u kojem su navedeni njegovi osobni podaci, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na službenim internetskim stranicama i u službenom glasilu, a u svrhu u koju su prikupljeni.

  Korenica, 13. ožujka 2018. godine

  OPĆINSKI NAČELNIK
  Ante Kovač v.r.

  KLASA: 363-01/18-01/03
  URBROJ: 2125/11-01/01-18-03

   

  Prijavni obrazac – uređenje okućnica 2018
   

  HEP objavio natječaj za donacije

  Hrvatska elektroprivreda objavila je Natječaj za dodjelu donacija za sufinanciranje projekata i programa organizacija civilnog društva i ustanova u 2018. godini u područjima: mladi, umjetnost i kulturna baština, okoliš, znanost i društvo te humanitarno djelovanje. 

  Natječaj “Svjetlo na zajedničkom putu” je otvoren od 1. do 30. ožujka 2018. godine.

  Uvjeti natječaja, obrazac prijavnice s uputom za ispunjavanje i ostala natječajna dokumentacija nalaze se na web stranici Natječaj za donacije 2018.

  Javni poziv za financiranje udruga na području Općine Plitvička Jezera

  Na temelju članka 3. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja  programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15), članka 55. statuta Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 10/13), te članka 10. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju   udruga  građana  koje  djeluju  na  području  Općine  Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko- senjske županije“ broj 31/17), Općinski načelnik Općine Plitvička Jezera objavljuje

  JAVNI POZIV

  Za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu

  Svaka  udruga i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti najviše jedan projekt ili program u okviru pojedinog područja ovog Javnog poziva na razdoblje od 1. siječnja  2018. g. do 31. prosinca 2018.g.

  Javni poziv traje 30 dana, odnosno do 20. veljače 2018. do 12 sati neovisno o načinu dostave prijedloga.

  Cjelokupnu natječajnu dokumentaciju, kao i tekst Javnog poziva možete skinuti ispod.

  Izjava o financiranim projektima

  Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

  Obrazac potrošnja proračunskih sredstava

  Obrazac opisa programa ili projekta

  Prijavni obrazac

  Suglasnost na uvid u kaznenu evidenciju

  Poziv-udruge

  Natječaj za posao vatrogasca- vozača

  Na temelju članka 21. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj: 106/99.,117/01.,36/02.,96/03.,139/04.,- pročišćeni tekst, 174/04.,38/09.i80/10.), članka 34. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ broj 10/09) i članka 8. točka 06. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera  JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PLITVIČKA JEZERA raspisuje

  NATJEČAJ

  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu

   

  VATROGASAC – VOZAČ – jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju tri mjeseca.

   

  Pored općih uvjeta za zapošljavanje kandidati moraju ispunjavati i posebne:

   da nisu stariji od 30 godina (kod prvog zaposlenja);

   da imaju srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera;

   da su KV vozači/ce ili imaju srednju stručnu spremu cestovnog smjera;

   da posjeduju najmanje “C” kategoriju za upravljanje motornim vozilima;

   da su tjelesno i duševno sposobni za obavljanje vatrogasne djelatnosti, odabrani/a kandidat/kinja će biti upućen/a na liječnički pregled;

   da nisu kažnjavani/e za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti.

   

  Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  – životopis;

  – dokaz o stečenoj stručnoj spremi;

  – domovnicu;

  – uvjerenje o nekažnjavanju za navedena kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci);

  – potvrdu o prebivalištu;

  – preslik osobne iskaznice.

   

  Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pod jednakim uvjetima pri zapošljavanju određeno posebnim propisima dužni su se pozvati na to pravo u prijavi za natječaj te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu te dokaz o nezaposlenosti.

  Prijave se podnose do 19. siječnja 2018.godine, svakim radnim danom od 11,00 – 13,00 sati, osobno na adresi:

  Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera, (ured zapovjednika)

  Trg svetog Jurja 4, Korenica.

   

  Nepotpune i nepravodobno zaprimljene prijave neće se razmatrati. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem obavit će se testiranja temeljem Pravilnika o postupku odabira djelatnika za vatrogasne poslove u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Plitvička Jezera, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 dana prije održavanja istih. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

   

  Literatura za pripremu provjere znanja kandidata:

  – Popović, Knežević, Posavec, Župančić, Merćep, Gauš, Blaha, Priručnik za osposobljavanje vatrogasaca, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2010.;

  – Karlović V., Procesi gorenja i gašenja, Zagreb: Hrvatska vatrogasna zajednica, 2010..