Novosti

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

KLASA: 112-01/23-01/3
URBROJ: 2125-11-02/01-23-5
Korenica, 02.10.2023.

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ br. 21/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj: 9/21 i 1/22), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisala je Javni natječaj za prijem u radni odnos službenika na neodređeno vrijeme, koji je objavljen u ˝Narodnim novinama˝ broj 111/2023 dana 27.09.2023. godine, na radno mjesto: Viši stručni suradnik za gospodarstvo, turizam i fondove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera – 1 izvršitelj/ica, pa se sukladno navedenom daju slijedeće:

OBAVIJESTI I UPUTE KANDIDATIMA

Opis poslova:
• rješava stalne složenije upravne i stručne poslove iz područja malog gospodarstva, turizma i fondova uz redoviti nadzor i upute voditelja Odsjeka,
• prati stanje u malom gospodarstvu, turizmu i fondovima, sudjeluje u izradi analiza uspješnosti usvojenih programa te predlaganju mjera
• sudjeluje u izradi strategija i programa vezanih uz gospodarski i regionalni razvoj općenito u kojima se planiraju potrebe i način korištenja gospodarskih resursa, te vodi manje složene projekte iz područja poticanja razvoja malog gospodarstva i turizma
• proučava i obrađuje pitanja iz područja europskih integracija, prati i proučava propise međuregionalne i općinske suradnje.
• prati najave i objave natječaja iz nacionalnih izvora i područja EU fondova, samostalno ili u suradnji sa Županijskom razvojnom agencijom LIRA-e i drugim institucijama izrađuje i prijavljuje projekte za financiranje iz fondova EU i drugih izvora te sudjeluje u realizaciji projekta kao voditelj/koordinator ili asistent na projektu
• obavlja stručnu obradu i sudjeluje u izradi akata za općinsko vijeće, te izvršava akte općinskog vijeća i načelnika,
• obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i voditelja Odsjeka

Podaci o plaći radnog mjesta:
Podaci o plaći radnog mjesta propisani su Odlukom o utvrđenju visine osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera i zaposlenih kod proračunskog korisnika – Narodnoj knjižnici Općine Plitvička Jezera (Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera 4/23) kojom je određena osnovica u iznosu 740,73 eura i Odlukom o visini koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ broj: 10/21 i 10/22) u kojoj je za poslove višeg stručnog suradnika za gospodarstvo, turizam i fondove propisan koeficijent 1,70.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata:
– provjera znanja i sposobnosti iz općeg znanja – pismeni test,
– intervju.

Izvori za pripremanje kandidata za pisano testiranje:
1. Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
3. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
4. Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj: 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16),
5. Zakon o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj: 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21),
6. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ broj 52/19, 42/20)
7. Osnove sustava Europske unije, publikacije Ministarstva,
8. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020.g, publikacija Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,
9. Informiranje, komunikacija i vidljivost projekta – Upute za korisnike za razdoblje 2014. – 2020.g., publikacija Europskih strukturnih i investicijskih fondova, (svibanj 2015.),
10. Priprema programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2014.-2020., Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – publikacija Vlade,
11. Statut Općine Plitvička Jezera („Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 2/21 i 9/22).

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Pravila testiranja

Po dolasku na testiranje od kandidata bit će zatražena odgovarajuća identifikacijska isprava radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno: korištenje literature, bilježaka, mobitela, napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera, razgovarati ili na drugi način ometati ostale kandidate. Kandidati koji se ponašaju neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
Nakon uvodnih radnji, započinje testiranje na način da će kandidatima biti podijeljena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti iz općeg znanja. Navedena pismena provjera znanja traje trideset minuta.
Za provjeru znanja i sposobnosti iz općeg znanja, kandidatima se dodjeljuje od 1 do 10 bodova.
Smatra se da je kandidat položio ako je postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.
Po okončanom testiranju Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavlja rang listu kandidata (prema ukupno ostvarenom broju bodova).
Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.
Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju.
Povjerenstvo kroz intervju sa kandidatima utvrđuje interese, profesionalni ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi, utvrđuje snalažljivost, komunikativnost, kreativnost, mogućnost prilagođavanja, zanimanje za rad. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.

Nakon provedenog postupka Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova. Povjerenstvo dostavlja pročelniku rang listu kandidata i izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera donosi rješenje o prijemu izabranog kandidata, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenima na Javni natječaj, a koji su ispunili formalne uvjete oglasa.
Protiv rješenja iz prethodnog stavka može se podnijeti žalba općinskom načelniku Općine Plitvička Jezera. Žalba odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.
Izabrani kandidat, po obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.
Ostala pitanja urediti će se sukladno odredbama Zakona.

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisanog testiranja) I INTERVJUA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje) i intervju održat će se
dana 11. listopada 2023. godine s početkom u 09.00 sati
u vijećnici Općine Plitvička Jezera u Korenici Trg Sv. Jurja br. 6.

KANDIDATI KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA PRISTUPANJE PRETHODNOJ PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI TE INTERVJUU O TOME ĆE BITI PRAVOVREMENO OBAVJEŠTENI ELEKTRONIČKIM PUTEM.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

JAVNI NATJEČAJ: prijem službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (˝Narodne novine˝ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – daljnjem tekstu: ZSN), te Odluke općinskog načelnika o pokretanju postupka prijma u radni odnos, KLASA: 112-01/23-01/03, URBROJ: 2125-11-02/01-23-01, od 25. rujna 2023. godine, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Plitvička Jezera raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem službenika/ce u Jedinstveni upravni odjel Općine Plitvička Jezera, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca, na radno mjesto
– viši stručni suradnik za gospodarstvo, turizam i fondove – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
• magistar ili stručni specijalist društvene, prirodne ili humanističke struke,
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
• poznavanje engleskog jezika (upper intermediate),
• iskustvo na provedbi EU projekta,
• poznavanje rada na računalu,
• položen državni ispit

Osim navedenih stručnih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima).

Sukladno čl.14. ZSN-a osoba koja ima iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (“Narodne novine”, broj 82/08 i 69/17)

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te o tome priložiti dokaz sukladno posebnom zakonu iz kojih je uočljivo navedeno pravo, a radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate.

Pravo prednosti pod jednakim uvjetima ostvariti će i kandidat koji ima iskustva na provedbi EU projekata, a koja prednost će se utvrđivati na temelju dostavljenog dokaza o radu i osposobljenosti za izradbu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Prijavi na natječaj, koju je potrebno vlastoručno potpisati, kandidati prilažu:
– životopis
– dokaz o stručnoj spremi
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice)
– presliku osobne iskaznice
– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO i preslika ugovora o radu/rješenja o rasporedu i sl.)
– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe) – ako je položen
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)
– vlastoručno potpisana izjava o nepostojanju zapreka iz čl. 16. ZSN
– dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda, svjedodžba, izjava i sl.),
– izjavu kojom se daje pravo Općini Plitvička Jezera na prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu prijave na natječaj,
– dokaz o radu i osposobljenosti za izradbu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije (ako kandidat isto posjeduje).
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu.
Prijave se podnose u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu: OPĆINA PLITVIČKA JEZERA, TRG SV. JURJA 6, 53230 KORENICA, s naznakom „Prijava na javni natječaj za prijem u službu – NE OTVARAJ“.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostaviti će se pisana obavijest o tome.

Na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera (www.plitvicka-jezera.hr) objaviti će se opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata, kao i vrijeme održavanja provjere znanja, najmanje pet dana prije održavanja iste.

Sukladno članku 22. ZSN-a, za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja, provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u skladu sa Zakonom, a najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:
Klara Orlić, spec.admin.publ.

KAD SE MALE RUKE SLOŽE: Završna konferencija

Dana 26.09.2023.u DV Slapić u Korenici održana je završna konferencija projekta „Kad se male ruke slože“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Projekt je započeo 01.03.2022.godine a završava 03.10.2023.godine. Usluga produljenog radnog vremena vrtića dostupna je svim redovnim polaznicima vrtića. Uz uredovno radno vrijeme od 6:30 do 16:30, uveden je produljeni boravak od 16:30h do 20:30 h. Za vrijeme trajanja projekta zaposleno je 16 odgojiteljica i stručnih suradnika, 10 mjeseci se provodio program ranog učenja engleskog jezika s čim su djeca bila posebno oduševljena. Kroz projekt je nabavljena didaktička oprema, namještaj, odjeća za rad i druga oprema koja je omogućila kvalitetan produljeni boravak i provođenje raznih aktivnosti.
Hvala svima koju su doprinijeli realizaciji ovog projekta a posebno se zahvaljujemo djelatnicima DV Slapić i PO Vidra.

Kad se male ruke slože sve se može, sve se može!

OBAVIJEST UČENICIMA I STUDENTIMA KOJI SU PRIMALI UČENIČKU/STUDENTSKU STIPENDIJU

Poštovani učenici i studenti,
sukladno Pravilniku o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija Općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjska županija 24/17, 33/18 i „Službeni glasnik Općine Plitvička Jezera“ 2A/19 i 9/19) korisnik stipendije je dužan dostaviti potvrdu o završenoj godini za koju je primao stipendiju i to:
– učenici do 20. rujna,
– studenti do 20. listopada.
Rok se može produžiti ukoliko kod korisnika nastupe opravdane okolnosti koje predstavljaju zapreku za školovanje. O uvažavanju okolnosti odlučuje Općinski načelnik uz predočenje isprava kojom se dokazuje postojanje opravdanih okolnosti. Za vrijeme opravdanih okolnosti korisnik ima pravo na mirovanje u isplati stipendije. O nastavku korištenja stipendije odlučuje Općinski načelnik.
Obzirom da svi učenici nisu dostavili svjedodžbu o završenoj godini za koju su primali stipendiju, a rok za dostavu je istekao, molimo da traženo dostavite do 29.09.2023.godine.
Svjedodžbu možete dostaviti na e-mail: ured-nacelnika@plitvicka-jezera.hr
Studenti su dužni dostaviti potvrdu o završenoj godini za koju su primali stipendiju do 20.listopada 2023.godine.

OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

Javni poziv za iskaz interesa

Općina Plitvička Jezera objavljuje Javni poziv za ISKAZ INTERESA za sudjelovanje u Projektu Zaželi sebi-ostvari dobro svima IV!
Sve detalje poziva kao i pripadajući obrazac, možete pronaći u prilogu objave.
NAPOMENA: Ovim putem se samo iskazuje interes svih onih koji žele sudjelovati u sljedećoj fazi projekta, uz napomenu da općina tek aplicira na Natječaj, te da konačna odluka o financiranju projekta još nije donesena.

 • Javni poziv za iskaz interesa (18.09.2023.)
 • Obrazac za prijavu (18.09.2023.)
 • SAZIV: 6. izvanredna sjednica OV Općine Plitvička Jezera

  Saziv sa dnevnim redom i pripadajućim točkama dnevnog reda, za 6. izvanrednu sjednicu OV-a Općine Plitvička Jezera možete pogledati u prilogu objave.

 • Saziv (14.09.2023.)
 • Obrazac glasovanja (14.09.2023.)
 • 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom za 2022. godinu (14.09.2023.)
 • 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za ulaganje - Mjera 7.4.1. (14.09.2023.)
 • Obavijest

  OBAVJEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA DA POČEVŠI OD 01. RUJNA 2023. GODINE HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ISPOSTAVA KORENICA, TRG SVETOG JURJA 6, POČINJE SA SVAKODNEVNIM RADOM OD PONEDJELJKA DO PETKA OD 07.00 DO 15.00 SATI.

  OBAVIJEST građanima Općine Plitvička Jezera

  OBAVJEŠTAVAJU SE GRAĐANI OPĆINE PLITVIČKA JEZERA DA SU U TIJEKU IZRADE VI. IZMJENA I DOPUNA POSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA, TE SE POZIVAJU DA SVOJE PRIJEDLOGE, PRIMJEDBE, ZAHTJEVE ZA PRENAMJENU I SLIČNO DOSTAVLJAJU U OPĆINU PLITVIČKA JEZERA.

  KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU ZAHTJEVA JE DO DANA 15. LISTOPADA 2023. GODINE, A SVE U CILJU DA SE ISTI MOGU RAZMATRATI PRI SAMOJ IZRADI PROSTORNOG PLANA.

 • Obrazac PP (25.08.2023.)
 • PROJEKT: “Uređenje parka na Trgu sv. Jurja”

  Općina Plitvička Jezera i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je potpisalo Ugovor o sufinanciranju projekta “Uređenje parka na Trgu sv. Jurja”.
  Vrijednost projekta je 50.558,30EUR, od toga Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinancira iznos od 14.400,00EUR.

  Početak radova na projektu je planiran za listopad 2023. godine.