Prostorni planovi

Dopuna izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Rastovača 1

DOPUNA IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 1 (T1/T2)

 

Sukladno mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/17-02/101, URBROJ: 531-05-17-2) od 10.3.2017. godine, odgovorni voditelj izrade Urbanističkog plana uređenja Rastovača 1 (T1/T2) u suradnji s nositeljem izrade izradio je dopunu „Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rastovača 1 (T1/T2)“ – KLASA:  350-02/17-01/24, URBROJ: 2125/11-02-04/01-18-64, koje je 30. svibnja 2018. godine objavljeno na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Izvješće o javnoj raspravi se dopunjuje na način da se mijenjaju odgovori na primjedbe koje je prethodno dostavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (KLASA: 612-07/18-57/43, URBROJ: 517-07-2-2-18-4 od 30.4.2018. godine), a na temelju dopisa istog Ministarstva (KLASA: 612-07/18-57/43, URBROJ: 517-05-2-3-18-6 od 24. rujna 2018. godine).

Sukladno navedenoj izmjeni mijenja se i dio Izvješća o broju zaprimljenih primjedbi te broju prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih primjedbi, i to na sljedeći način:

 

„Pismenim putem su tri javnopravna tijela dostavila zahtjeve s ukupno 11 (jedanaest) primjedbi, od kojih:

 • u dva zahtjeva nije bilo primjedbi,
 • tri primjedbe su prihvaćene,
 • pet primjedbi je djelomično prihvaćeno,
 • jedna primjedba nije prihvaćena.“

 

Tablica s odgovorima na primjedbe Ministarstva zaštite okoliša i energetike u „Izvješću o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rastovača 1 (T1/T2)“ izmijenjena je i sastavni je dio dopune „Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rastovača 1 (T1/T2)“ u prilogu.

 

 

Nositelj izrade Plana

Općina Plitvička Jezera

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

Klara Orlić, spec.admin.publ.

 • Dopuna izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Rastovača 1 (29.10.2018.)
 •  

  Dopuna izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Rastovača 3

 • Dopuna izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (29.10.2018.)
 • DOPUNA IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU

  URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA RASTOVAČA 3 (R/T3)

   

  Sukladno mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja (KLASA: 350-01/17-02/101, URBROJ: 531-05-17-2) od 10.3.2017. godine, odgovorni voditelj izrade Urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (R/T3) u suradnji s nositeljem izrade izradio je dopunu „Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (R/T3)“ – KLASA:  350-02/17-01/11, URBROJ: 2125/11-02-04/01-18-46  koje je 30. svibnja 2018. godine objavljeno na mrežnoj stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

  Izvješće o javnoj raspravi se dopunjuje na način da se mijenjaju odgovori na primjedbe koje je prethodno dostavilo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (KLASA: 612-07/18-57/43, URBROJ: 517-07-2-2-18-4 od 30.4.2018. godine), a na temelju dopisa istog Ministarstva (KLASA: 612-07/18-57/43, URBROJ: 517-05-2-3-18-6 od 24. rujna 2018. godine).

  Sukladno navedenoj izmjeni mijenja se i dio Izvješća o broju zaprimljenih primjedbi te broju prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih primjedbi, i to na sljedeći način:

  „Pismenim putem su dva javnopravna tijela dostavila zahtjeve s ukupno 10 (deset) primjedbi, od kojih:

  • u jednom zahtjevu nije bilo primjedbi,
  • tri primjedbe su prihvaćene,
  • pet primjedbi je djelomično prihvaćeno,
  • jedna primjedba nije prihvaćena.“

  Tablica s odgovorima na primjedbe Ministarstva zaštite okoliša i energetike u „Izvješću o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (R/T3)“ izmijenjena je i sastavni je dio dopune „Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (R/T3)“ u prilogu.

   

  Nositelj izrade Plana

  Općina Plitvička Jezera

  Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:

  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela:

  Klara Orlić, spec.admin.publ.

  Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” br:153/13 i 65/17) i zaključka Općinskog načelnika KLASA: 350-01/16-02/15, URBROJ: 2125/11-02-04/01-18- 118 od 11. svibnja 2018. godine nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel objavljuje:

  Ponovnu javnu raspravu
  o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera

  1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera održat će se u periodu od 22. svibnja 2018. do 29. svibnja godine, organiziranjem ponovnog javnog uvida i ponovnog javnog izlaganja.
  2. Tijekom trajanja Ponovne javne rasprave Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera bit će izložen na ponovni javni uvid, u općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6, Korenica, radnim danom od 08,00 do 13,00 sati.

  Na ponovnom javnom uvidu bit će izloženi: tekstualni dio plana – odredbe za provedbu, grafički dio plana – prilozi u mjerilu 1:25000 i 1:5000, obvezni prilozi s obrazloženjem te sažetak za javnost.

  1. Ponovno javno izlaganje Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Plitvička Jezera, održat će se dana 24. svibnja 2018. godine s početkom u 11,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Plitvička Jezera, Trg Svetog Jurja 6. Korenica uz sudjelovanje Izrađivača, Zavoda za prostorno uređenje Ličko — senjske županije iz Gospića, Dr. Franje Tuđmana 4, Gospić.
  2. Način sudjelovanja u Ponovnoj javnoj raspravi je sljedeći:
  • Tijela i osobe određene propisima koja su dale zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu III. Izmjena i dopuna Prostomog plana uređenja Općine Plitvička Jezera iz područja svog djelokruga , dostavljaju svoja pisana očitovanja primjedbe i prijedloge do 29. svibnja 2018. godine. U protivnom smatrat će se da nemaju primjedbi.
  • Građani i udruge sudjeluju u Ponovnoj javnoj raspravi na način da:
  • Imaju pravo pristupa na uvid u navedeni Prijedlog plana,
  • Postavljaju pitanja tijekom ponovnog javnog izlaganja o predloženim rješenjima, usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika Ponovne javne rasprave,
  • Mogu upisati svoje prijedloge i primjedbe u knjigu koja se nalazi uz Prijedlog plana
  • Upućuju nositelju izrade, Općini Plitvička Jezera, pisane prijedloge na Prijedlog plana, na adresu: Općina Plitvička Jezera, 53230 Korenica, Trg Svetog Jurja 6.
  1. Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni do 29. svibnja 2018.g. ili nisu čitko napisani te bez imena i adrese podnositelja neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o ponovnoj javnoj raspravi.

  KLASA: 350-01/16-02/15

  URBROJ:2125/11-02-04/01-18-119

  Pročelnica JUO

  Marina Polić

  ponovna javna rasprava[84]

  II. Izmjene i dopune PPU Općine Plitvička Jezera

 • 0.1. Odredbe za provođenje ()
 • 0.2. Obrazloženje ()
 • 0.3. Zažetak za javnost ()
 • 1. Namjena ()
 • 2.01. Promet ()
 • 2.02. Elektroenergetika ()
 • 2.03. Vodoopskrba i odvodnja ()
 • 3.01. Područja posebnih uvjeta korištenja ()
 • 3.02. Ograničenja ()
 • 3.03. Nacionalna ekološka mreža ()
 • 4.01. Bjelopolje ()
 • 4.02. Čanak ()
 • 4.03. Čujića Krčevina ()
 • 4.04. Donji Vaganac ()
 • 4.05. Drakulić Rijeka ()
 • 4.06. Gornji Vaganac ()
 • 4.07. Gradina Korenička ()
 • 4.08. Homoljac ()
 • 4.09. Jasikovac ()
 • 4.10. Jezerce ()
 • 4.11. Kalebovac ()
 • 4.12. Kapela Korenička ()
 • 4.13. Kompolje Koreničko ()
 • 4.14. Korana ()
 • 4.15. Korenica ()
 • 4.16. Kozjan ()
 • 4.17. Krbavica ()
 • 4.18. Ličko Petrovo Selo ()
 • 4.19. Mihaljevac ()
 • 4.20. Novo Selo Koreničko ()
 • 4.21. Oravac ()
 • 4.22. Plitvica Selo ()
 • 4.23. Velika Poljana ()
 • 4.24. Mukinje ()
 • 4.25. Poljanak ()
 • 4.26. Ponor Korenički ()
 • 4.27. Prijeboj ()
 • 4.28. Rastovača ()
 • 4.29. Rešetar ()
 • 4.30. Rudanovac ()
 • 4.31. Sertić Poljana ()
 • 4.32. Smoljanac ()
 • 4.33. Šeganovac ()
 • 4.34. Trnavac ()
 • 4.35. Tuk Bjelopoljski ()
 • 4.36. Vranovača ()
 • 4.37. Vrelo Koreničko ()
 • 4.38. Vrpile ()
 • 4.39. Zaklopača ()
 • 4.40. Željava ()
 • Dopuna izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Rastovača 1 (29.10.2018.)
 • Dopuna izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja Rastovača 3 (29.10.2018.)
 • Odluku O Započinjajnu Postupka Ocjene O Potrebi Strat Procjene Utjecaja Na Okoliš Za 3 Izmjene I Dopune Prostornog Plana Uređenja Općine Plitvička Jezera ()