Mobilno reciklažno dvorište u Vagancu

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

Na području Općine Plitvička Jezera u ovom je ciklusu određena lokacija na kojoj će se nalaziti mobilno reciklažno dvorište, uz kojeg će biti postavljen i kontejner za krupni otpad. U sljedećem će ciklusu mobilno reciklažno dvorište biti postavljeno na drugim lokacijama, o čemu ćete niti pravovremeno obaviješteni. Rasporedom je predviđeno da se na svakom lokalitetu dvorište postavi i radi 5 radnih dana, prema datumima i satnici navedenima u ovom letku.


RADNO VRIJEME MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

LOKACIJA:  VAGANAC ( kčbr. 74/1)

(15.06.2020. – 29.06.2020.) PONEDJELJAK – PETAK (13:00-14:00)

U mobilno reciklažno dvorište se može odložiti sljedeće vrste otpada:

-papir i karton,
– ambalaža od plastike, metala i stakla,
-ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari,
-otpadna ulja (jestiva i motorna)
-fluorescentne i štedne žarulje
-lijekovi
-boje, tinta, ljepila, smole,
-EE otpad.