Natječaj za imenovanje zapovjednika JVP Plitvička Jezera

Dana 20.srpnja 2018.godine objavljen je natječaj za imenovanje Zapovjednika postrojbe u Narodnim novinama broj 66/2018 i na Zavodu za zapošljavanje – Korenica!

Na temelju članka 30. točke 4. stavka 1. i članka 36. Statuta (Županijski glasnik broj 10/09), članka 8. točke 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera od 14. lipnja 2016.godine, te Odluke, Klasa: 023-05/18-01/02, UrBroj: 2125/11-08-18-8 od 16. srpnja 2018.godine, UPRAVNO VIJEĆE Javne vatrogasne postrojbe Plitvička Jezera raspisuje:

NATJEČAJ
za imenovanje zapovjednika JVP Pl. Jezera

Osim općih, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • – najmanje viša stručna sprema ili visoka stručna sprema iz područja zaštite od požara, odnosno diplomski stručni studij iz područja zaštite od požara;
 • – tjelesna i duševna sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti,
 • – nekažnjavanost za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te protiv službene dužnosti,
 • – položen stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
 • – najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
 • – poznavanje rada na PC-u,
 • – dozvola za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • – kratak životopis,
 • – domovnicu,
 • – diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
 • – uvjerenje o sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove,
 • – uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine te da se protiv njega ne vodi postupak,
 • – uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
 • – potvrdu o traženom iskustvu,
 • – dozvolu za upravljanje motornim vozilima odgovarajuće kategorije.

Prijave s preslikama (odabrani kandidat je dužan prije imenovanja dostaviti izvornike) dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:
Javna vatrogasna postrojba Plitvička Jezera,
Trg svetog Jurja 4,
53230 Korenica,
s naznakom „za natječaj“, u roku 15 dana od dana objave natječaja.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PLITVIČKA JEZERA