Obavijest o deratizaciji na području Općine Plitvička Jezera

Na temelju članka 5., 6. i 11. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (“Narodne novine” br. 60/92, 26/93 i 29/94) služba za DDD djelatnost:
“AS-EKO” d.o.o., Šibenik, daje

OBAVIJEST O DERATIZAIJI

Stručni djelatnici tvrtke “AS-EKO” d.o.o. Šibenik – služba za DDD djelatnost (dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija), provesti će sistematsku deratizaciju (trovanje štakora i miševa) javnih površina na području

OPĆINE PLITVIČKA JEZERA
NASELJE KORENICA

dana 08. i 10. lipnja 2015.

Trovanje štakora i miševa provesti će se postavljanjem otrova – BROMADIOLON.

Antidot – VITAMIN K.

Da bi akcija bila što uspješnija i da bi se izbjegle eventualne nezgode, POTREBNA JE SURADNJA SVIH OSOBA KOJE BORAVE NA PODRUČJU GDJE SE OBAVLJA DERATIZACIJA.

    Obvezno treba:

  1. odstraniti iz dvorišta i podruma smeće, a osobito otpatke hrane;
  2. onemogućiti malodobnoj djeci diranje meka;
  3. onemogućiti domaćim životinjama pristup do otrovnih meka
  4. ne dirati niti premještati meke

Molimo sve osobe sa navedenog područja da se u cijelosti pridržavaju ovih uputa, jer će za svaku štetu i za eventualno oštećenje zdravlja snositi odgovornost svaki pojedinac za sebe, a roditelji za djecu.